Een leven lang bewegen betekent een leven lang fitter, gezonder en minder kans op overgewicht. En dat begint bij het aanleren van goede motoriek bij kinderen. In het boek ‘Leer bewegen!’ geven onderzoeker Joris Hoeboer en hoogleraar Geert Savelsbergh nieuwe inzichten, praktische tips en handvatten voor de motorische ontwikkeling. “Je kunt beter met veel variatie oefenen, dan 1000 keer dezelfde beweging herhalen.”

In het boek houden beide auteurs een pleidooi voor de impliciete beweegvorm. Een beweegvorm die niet gericht is op herhaling van de perfecte beweging, maar op de individuele verschillen tussen kinderen. “Impliciete beweegvormen zijn effectiever en dragen positief bij aan een leven lang bewegen. En dat heeft positieve effecten op zowel de mentale als fysieke gezondheid”, aldus Joris Hoeboer, hoofddocent en onderzoeker bij het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving van De Haagse Hogeschool.

Leven lang bewegen

De ontwikkeling van de motoriek bepaalt of mensen er later een actieve leefstijl op na houden. Wie op jonge leeftijd begint met bewegen en veel verschillende soorten sporten en beweegactiviteiten uitprobeert, heeft daar zijn hele leven profijt van. Je hebt ook op latere leeftijd plezier in bewegen, bent fitter, gezonder en hebt minder kans op overgewicht. “Een leven lang bewegen is voor iedereen belangrijk. Een goede motorische basis helpt mensen ook op latere leeftijd in beweging te blijven”, aldus Geert Savelsbergh, hoogleraar Sport en Bewegen aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Eindeloze herhalingen

Tot 20 jaar geleden bestond volgens beide auteurs het idee dat met eindeloze herhaling een beweging het best kon worden aangeleerd. Joris: “Neem de forehand bij tennis. Het ideaalbeeld van deze beweging werd door continue herhaling geoefend totdat het was ingeslepen. We weten steeds beter dat het niet zo werkt. Je kunt beter een beweging aanleren door heel veel variatie toe te passen. Daarbij gelden minder beweegregels en staat een gevarieerde oefening centraal.

Minder energie

En die motorische basis wordt dus sterker bij de impliciete beweegvorm. “Het komt”, volgens Geert, “veel meer in je systeem. Het kost minder energie en minder werkgeheugen. Bovendien ben je beter in staat om je aan te passen.” In het boek geven de auteurs inzichten en handvatten om in het leerproces meer te sturen op het einddoel dan op de perfecte uitoefening van een motorische vaardigheid.

Praktische tips & handvatten

In het boek leer bewegen wordt in elk hoofdstuk praktische tips gegeven voor de beweegprofessional. Zo wordt aangegeven hoe de professional feedback kan verzorgen, de oefensessie kan inrichten of instructie kan geven waarbij meer vanuit impliciet leren gestart wordt. De opleiding HALO van De Haagse gebruikt het boek inmiddels bij het onderwijs aan de eerstejaars studenten. Meer informatie over het boek is te vinden op www.leerbewegen.com

Complimenten voor een prachtig boek! In simpele taal met gevoel voor inhoud en de belevingswereld helpen jullie de lezer door de belangrijkste begrippen heen! Door de bekende filmpjes van Ronaldo (tested to the max) kan je niet alleen het begrijpen, maar ook zien. Dat is best bijzonder voor een boek

dr. Remco Mombarg, lector Bewegingsonderwijs bij de Hanzehogeschool.

Koprol

In de praktijk is het impliciet leren nog niet ingebed in het systeem. Joris: “Wij richten ons op de beweegprofessionals in Nederland en op, de veel grotere groep, vrijwilligers.” De toegankelijkheid van het boek moet er volgens de auteurs toe leiden dat iedereen een gelijke kans heeft op een leven lang bewegen. Geert: “Je wil de motorische vaardigheid voor iedereen die aan het bewegen is op een zo hoog mogelijk niveau brengen. Iedereen heeft talent.” Om dat te zien ontwikkelen is, volgens Joris, bijzonder om te zien. “Kijk in de ogen van een kind die voor het eerst een koprol maakt. Dat is prachtig.”