Voorzitters CvB en Hogeschoolraad ontvangen onderzoeksrapport ‘Medezeggenschap versterkt!’ 

Hoe kunnen we de formele medezeggenschap binnen De Haagse structureel versterken? Dat is de vraag die de griffie heeft gesteld aan het lectoraat Wereldburgerschap van het kenniscentrum Global & Inclusive Learning. Half december ontvingen Elisabeth Minnemann, voorzitter van het College van Bestuur, en Diederik Brink, voorzitter van de Hogeschoolraad, het onderzoeksrapport ‘Medezeggenschap versterkt!’ uit handen van de onderzoekers, Carien Verhoeff en Barbra Bos, en griffier Gofrie van Lieshout.  

Hoe zorg je ervoor dat de diversiteit aan achtergronden, meningen en perspectieven die De Haagse rijk is, nog beter herkent en erkent worden? Dat deze diversiteit een plek krijgt in de besluitvorming en dat iedereen zich verbonden voelt met de community? Hoe kunnen we individuele perspectieven, verlangens en drijfveren verbinden aan collectieve besluitvorming over zaken die ons allemaal aangaan? Het onderzoek ‘Medezeggenschap versterkt!’ beantwoordt de vraag hoe de participatie in De Haagse Hogeschool versterkt kan worden. 

Participatie vormt de kern van de instelling 

Het onderzoek brengt in kaart hoe belangrijk studenten en medewerkers participatie in de leeromgeving vinden, hoe zij deze participatie op dit moment waarderen (wat gaat goed, wat kan beter) en wat nodig is om deze participatie te versterken. Carien Verhoeff vertelt: “Het draagvlak en de effectiviteit kan en moet worden versterkt. Niet alleen op De Haagse, maar ook in het hele hoger onderwijs. Uit het onderzoek blijkt dat het belang van participatie niet ter discussie staat. Studenten, docenten, onderzoekers, medewerkers, management, bestuur en toezichthouders: iedereen is het erover eens dat participatie mede de kern van onze instelling vormt. En dat participatie besluiten beter maakt.” Ze vervolgt: “Daarnaast geeft participatie zicht op competenties die nodig zijn om invloed uit te oefenen. Participatie laat je ervaren wat je daarin helpt en wat je daarin wellicht te ontwikkelen hebt, waar invloed uitoefenen mogelijk is en waar deze begrensd wordt. Participatie maakt daarmee deel uit van de kritische beroepsvoorbereiding.” Elisabeth Minnemann vult aan: “Impact hebben en het verschil maken in de klas, binnen De Haagse, het beroep en de samenleving kan niet zonder je te verbinden aan gezamenlijke keuzes die wij als hogeschool moeten maken. Dit zijn vraagstukken waar niemand alleen de oplossing voor heeft. Gezamenlijke besluitvorming kan niet zonder dialoog, juist omdat diversiteit onze kracht is. Constructieve en kritische participatie in een diverse community moet deel uitmaken van het professioneel handelen van studenten, medewerkers, management en bestuur.” 

Inzicht geven 

Participatie kan aangemoedigd worden door inzicht te geven in de (medezeggenschaps-)structuur en in de processen van De Haagse, het bieden van compensatie en ondersteuning, en vooral inzichtelijk te maken wat met de inbreng gebeurt en hoe deze inbreng betekenis krijgt in het grotere geheel. De Haagse omarmt de kernwaarden Curious, Caring en Connecting. Studenten en medewerkers voelen zich welkom op De Haagse, maar zijn soms kritisch over de manier waarop zij zich kunnen verbinden aan het collectief. Dit ondersteunt de oproep om werk te maken van kritische participatie. Dat onderstreept ook Diederik Brink: “Dit is een zeer interessant en relevant onderzoek. Het draait bij medezeggenschap om meer dan alleen bevoegdheden. Het gaat ook om het tijdige en juiste gesprek, elkaar meenemen op weg naar besluitvorming. Met voldoende oog voor elkaars rollen en verantwoordelijkheden, moet je de tijd nemen voor draagvlak en betrokkenheid.”  

Meer informatie 

Wil je meer weten over het onderzoek en de aanbevelingen? Lees hier het onderzoeksrapport. Bij vragen neem je contact op met de griffie via griffie-medezeggenschap@hhs.nl.