Jongeren en ouders met een migratieachtergrond maken significant minder gebruik van jeugdhulp. Bovendien zijn ze oververtegenwoordigd in de onvrijwillige jeugdhulp. Door cultuurverschillen hebben ze vaak een andere kijk op opvoeding. Om ervoor te zorgen dat deze groep beter bereikt en geholpen kan worden, is de Toolkit ‘Diversiteitsensitief werken in de jeugdhulp’ ontwikkeld. Iedereen kan de toolkit kosteloos gebruiken, en het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie kan hierbij ondersteunen.

Diversiteitsensitief werken betekent dat professionals zich inleven in de achtergronden en beelden van jeugdigen en ouders. Ouders en jongeren met een migratieachtergrond maken weinig gebruik van de jeugdhulpverlening, omdat zij dit vaak associëren met uithuisplaatsing. En als ze er wel gebruik van maken, ervaren zijzelf en jeugdhulpprofessionals dat zij een verschillende kijk hebben op opvoeden en ontwikkeling. Dat maakt het voor professionals lastig om goed aan te sluiten bij de vragen en behoeften van deze groep.

Om hierin verandering te brengen, en diversiteitssensitief te kunnen werken, werden in de regio Haaglanden leernetwerken opgericht met jeugdhulpprofessionals en vrijwillige sleutelfiguren van diverse organisaties. De leernetwerken willen diversiteitsensitief werken in organisaties bottom-up ontwikkelen. Het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie van De Haagse Hogeschool en het Kennisplatform Inclusief Samenleven ondersteunden de Leernetwerken. Met de opgedane kennis en ervaring, hebben de samenwerkingspartners de Toolkit met vier praktische tools ontwikkeld.

Vier tools afgestemd op wensen en behoeften leernetwerken

De inhoud en vorm van de tools sluiten aan op de wensen en behoeften van de deelnemers in de Leernetwerken om:

  • Het systeem van jeugdhulp uit te leggen aan jeugdigen en ouders met een migratieachtergrond.
  • Diversiteitsensitief werken in teams te ondersteunen (o.a. via casuïstiekbespreking).
  • Samenwerking tussen formele en informele organisaties voor jeugdhulp te starten.
  • Beleid om diversiteitsensitief werken op verschillende niveaus binnen organisaties een impuls te geven.

Jeugdhulpprofessionals gaven aan extra tijd nodig te hebben om diversiteitsensitief te kunnen werken. Ook zeiden ze handvatten nodig te hebben om deze manier van werken in hun organisatie op de agenda te krijgen én te houden.

Gebruik Toolkit kosteloos en ondersteuning mogelijk

Iedereen die wil kan de Toolkit downloaden en de tools kosteloos gebruiken. Het lectoraat kan, als gewenst, ondersteuning bij het gebruik van de tools bieden. Die ondersteuning is voorlopig kosteloos. Elke tool kan afzonderlijk gebruikt worden en omvat een beschrijving van: doel, doelgroepen, uitgangspunten en achtergrondinformatie.

Download de toolkit ‘Diversiteitsensitief werken in de jeugdhulp’

Deel je ervaringen en laat ons horen wat beter kan

Het lectoraat hoort graag hoe jeugdhulpprofessionals en -organisaties het gebruik van de tools ervaren. Je kunt je ervaringen te delen en aanbevelingen voor verbetering te doen. Op basis daarvan gaan we zo nodig de tools aanpassen.

Mail je ervaringen met de Toolkit

Subsidie

De Toolkit is ontwikkeld met subsidie uit het Transformatiefonds Haaglanden.

Meer informatie?
Heb je vragen over de toolkit? Neem contact op met Marion van de Sande, onderzoeker Lectoraat Jeugdhulp in Transformatie via m.c.e.vandesande@hhs.nl

Meer weten over de tools en het gebruik ervan? Lees ook:

Toolkit diversiteitsensitieve jeugdhulp -drie vragen aan Hans Bellaart

Blog: Diversiteitsensitief werken essentieel voor wijkteams