Raad van Toezicht

Toezichthouder

De Raad van Toezicht ziet als interne toezichthouder toe op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de hogeschool. De bestuursstructuur van De Haagse Hogeschool is gebaseerd op de overtuiging dat goed bestuur zich kenmerkt door duidelijkheid, integriteit en verantwoording over strategie, resultaten en risico’s. Er bestaat een strikte scheiding van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen toezicht, bestuur en directievoering. Dat zorgt er mede voor dat het samenspel tussen bestuur en toezichthouder effectief en efficiënt verloopt.

Toezichtkader

In 2014 heeft de Raad van Toezicht voor zijn taak als interne toezichthouder een toezichtkader geformuleerd. Daarbij is aansluiting gezocht met de nieuwe besturingsfilosofie van het College van Bestuur, ontwikkeld parallel aan het nieuwe instellingsplan. De Raad acht aansluiting van het toezicht op de wijze van besturing van groot belang voor een goede balans in het samenspel van bestuur en toezicht.

De aansluiting is niet alleen zichtbaar in de vormgeving van het toezichtkader met ‘de kastanjes’; voor een toelichting daarop zie pagina 3 van het instellingsplan. Het is vooral de opzet van het toezichtkader die nauw aansluit bij de keuze in het besturingsmodel voor evenwicht tussen zachtere stuurinstrumenten – interactie en verbinding, inspiratie en waarden – en hardere instrumenten – monitoren en meten, grenzen en regels. De Raad van Toezicht wil binnen dit model vanuit zijn eigen positie en verantwoordelijkheid vorm geven aan zijn rol als interne toezichthouder en zijn werkzaamheden en activiteiten daarop afstemmen.

Profielschets

De Raad van Toezicht heeft profielschets opgesteld voor zijn samenstelling en vereiste deskundigheid. In het Reglement Raad van Toezicht zijn de bepalingen uit de wet, de statuten en de branchecode governance uitgewerkt. 

Samenstelling

Per 1 augustus 2021 is de Raad van Toezicht als volgt samengesteld:

 • drs. M.M. Van Zuijlen, voorzitter en voorzitter Remuneratiecommissie
 • drs. K.F.B. Baele, secretaris RvT en voorzitter van de commissie Onderwijs en Onderzoek
 • prof. dr. J.R. ter Horst, lid van de commissie Onderwijs en Onderzoek
 • prof. dr. R.H.J.M. Gradus, voorzitter Auditcommissie
 • J.F.M. van Rooijen MBA, lid van de Auditcommissie
 • mr. S. Lutchman, lid van de Remuneratiecommissie

Download hier een overzicht van de cv's en nevenfuncties van de leden van onze Raad van Toezicht.

Vergaderingen

De Raad van Toezicht vergadert zeven keer per jaar, waarbij twee keer in een thematische opzet. De agendering vindt plaats aan de hand van een jaarlijks opgestelde toezichtagenda. De vergaderingen van de Raad zijn niet openbaar. Twee keer per jaar voert een delegatie van de Raad van Toezicht overleg met de Hogeschoolraad.

Commissies

De Raad kent een Auditcommissie, bestaande uit de heer Gradus (voorzitter) en de heer van Rooijen. De Auditcommissie komt bijeen ter voorbereiding van de reguliere vergaderingen van de Raad. Naast de jaarrekening en de begroting heeft de commissie ruim aandacht voor het intern toegepaste risicobeheersingsysteem en het functioneren van de Planning & Control cyclus.

De Raad heeft een Remuneratiecommissie, bestaande uit de mevrouw Van Zuijlen (voorzitter) en mevrouw Lutchman. Deze commissie komt bijeen wanneer nodig en richt zich op de beoordeling van de CvB-leden, de zelfevaluatie van de RvT en de bezoldiging van de leden van het CvB en van de RvT. Bij vacatures wordt ad hoc een werving- en sollicitatiecommissie geformeerd.

De Raad heeft een commissie Onderwijs & Onderzoek, bestaande uit de heer De Quelerij (voorzitter) en mevrouw Baele. De commissie Onderwijs & Onderzoek vergadert vier keer per jaar. De commissie ondersteunt en adviseert de Raad m.b.t. zijn toezichthoudende functie op het onderwijs en onderzoek van de Hogeschool.

Remuneratie College van Bestuur

Het remuneratiebeleid voor de leden van het College van Bestuur volgt de kaders van de Wet normering topinkomens (Wnt) en van de daarop gebaseerde sectorale beloningscode voor het hbo. Het heeft de volgende kenmerken:

 • de beloning van bestuursleden bestaat alleen uit een vast deel; er worden geen variabele beloningsbestanddelen toegekend; 
 • de pensioenvergoeding is ABP-gerelateerd en staat in normale verhouding tot het basissalaris;
 • bestuurders worden in principe benoemd voor een periode van vier jaar;
 • herbenoeming is mogelijk voor periodes van vier jaar en is afhankelijk van de geleverde prestaties; voor elke herbenoeming wordt door de Raad een beoordeling opgesteld;
 • er worden geen persoonlijke leningen of garanties aan bestuurders verstrekt.

De bezoldiging van de leden van het College van Bestuur wordt jaarlijks gepubliceerd via de website van de Vereniging Hogescholen en in de jaarstukken, toegankelijk via de website van de hogeschool.

Remuneratie  Raad van Toezicht

Voor het remuneratiebeleid van zijn leden volgt de Raad van Toezicht onverkort de kaders van wet- en regelgeving. Het remuneratiebeleid is gerelateerd aan de verantwoordelijkheid en de reële tijdsbesteding van de leden en houdt rekening met de positie van de hogeschool als kleinste van de vijf grote hogescholen in de Randstad. In de bezoldiging van voorzitter en overige commissieleden is differentiatie aangebracht. Per 1 april 2021 bedraagt de bezoldiging op jaarbasis exclusief btw resp. €20.900 en €15.675.

Het is aan de individuele leden van de Raad om te besluiten het honorarium te accepteren, te weigeren dan wel aan een ander doel te schenken. Leden van de Raad van Toezicht kunnen gemaakte reiskosten en uitgaven voor deskundigheidsbevordering declareren.

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht wordt jaarlijks gepubliceerd via de Vereniging Hogescholen en in de jaarstukken, toegankelijk via de website van de hogeschool. 

Rooster van aftreden

 (per 01-11-2021)

Leden Raad van Toezichtbenoemd perherbenoemd / herbenoembaar perdatum van aftreden
prof. dr. R.H.J.M. Gradus1 juni 20151 juni 20191 juni 2023
J.F.M. van Rooijen, MBA6 oktober 20161 oktober 2020

30 september 2024

mr. S. Lutchman1 juni 20181 juni 2022-
drs. K.F.B. Baele15 juni 202015 juni 2024-
drs. M.M. van Zuijlen1 augustus 20211 augustus 2025-
prof. dr. J.R. ter Horst4 oktober 20214 oktober 2025-