Bestuurszaken ondersteunt het College van Bestuur en de leden daarvan op verschillende terreinen. Bestuurszaken ondersteunt het CvB in de relatie met zijn toezichthouder en de medezeggenschap en is tevens de organisatorische eenheid waarbinnen de ambtelijke ondersteuning voor deze twee organen administratief is gepositioneerd.

Bestuurszaken heeft tevens de beheertaak voor het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en de Hogeschoolraad. Verder is ze verantwoordelijk voor de formele afhandeling van beschermingsregelingen als beroep en bezwaar. Ook zijn hier ombudsfunctionarissen voor personeel en studenten organisatorisch ondergebracht.

Bestuurszaken ondersteunt verder het College van Bestuur en het management van de hogeschool op het gebied van bestuur & beheer en strategie & beleidsplanning, met secretariële en stafondersteuning. Centraal in de ondersteuning staan de zorg voor het besluitvormingsproces op bestuursniveau door College van Bestuur en Raad van Toezicht en het ondersteunen van het overleg tussen het College van Bestuur en het management.

Directeur

mr. drs. T.J. van Laar MPA (Jerimi)

Teams Dienst Bestuurszaken

  • Team Bestuurlijk proces
  • Team Juridische Zaken en Rechtsbescherming: Cornelie Tiel
  • Team Griffie Medezeggenschap: Gofrie van Lieshout-van Heugten
  • Secretariaat College van Bestuur
  • Functionaris Gegevensbescherming: Silvia van Dijk
  • Ombudsman Personeel: Anita Regout