Tijdens De Maand van zetten we bij Mission Zero iedere maand een van onze onderzoeksonderwerpen in de schijnwerpers. We delen de laatste inzichten, laten zien wat volgens ons goede oplossingsrichtingen zijn voor (grote) maatschappelijke uitdagingen, stellen onze onderzoekers en onderzoeken aan je voor en maak je kennis met onze projecten. Deze maand staat in het teken van ‘ Digitalisering voor duurzame gebouwde omgeving’.

Waarom Digitalisering in de Gebouwde Omgeving?

Verduurzaming van de gebouwde omgeving is een heel belangrijk onderdeel van de doelstelling van Mission Zero. In de EU zijn gebouwen de grootste energieverbruiker; ze verbruiken 40% van onze energie en veroorzaken 36% van onze broeikasgasemissies. De Europese Commissie: “We moeten hier dringend iets aan doen. Renovatie vermindert zowel de carbonvoetafdruk van gebouwen als de energiekosten voor huishoudens, en stimuleert tegelijkertijd de economische activiteit en de werkgelegenheid.” Digitalisering is een belangrijk ‘enabler’ om de duurzame transformatie van de gebouwde omgeving te versnellen. De Europese Commissie roept daarom op tot een Twin Transition: Groen en Digitaal. 

 • Welke praktische digitale innovaties kunnen worden ingezet?
 • Welke kennis en vaardigheden zijn nodig, en hoe voorziet de Haagse Hogeschool daarin in het hoger beroepsonderwijs?
 • Welke kennisgaten tussen wetenschap en praktijk bestaan er nog, en hoe zou toegepast onderzoek deze gaten overbruggen? 

Op deze pagina vind je de antwoorden op al deze vragen.

BIM

Bouw Informatiemodel (BIM) wordt beschouwd als een ‘game-changer’ in de digitalisering van de bouwsector. BIM is niet alleen een technologische, maar ook een procesinnovatie. Wat de informatietechnologie betreft wordt BIM gezien als een driedimensionaal model van een gebouw of een infrastructuur, dat informatie bevat over de geometrie en de technische en overige eigenschappen van het object. Wat het proces betreft, voorziet BIM in samenwerking tussen verschillende beroepen (bv. ontwerper, ingenieur, bouwer). Hierdoor kunnen bouwfouten en faalkosten worden voorkomen, en de duurzaamheidsprestatie van het bouwwerk worden gemaximaliseerd. 

 • Hoe wordt BIM in de praktijk gebruikt en hoe wordt een BIM-project beheerd?
 • Met welke BIM-kennis worden onze studenten uitgerust?
 • Wat zijn de laatste ontwikkelingen van BIM in het toegepast onderzoek?

Bekijk de volgende filmpjes om erachter te komen.

Stof tot nadenken

"De “M” in BIM heeft drie betekenissen: Model (data), Modelling (proces), en Management (organisatie). Praktijkgericht onderzoek en onderwijs zijn nodig om BIM-kennis breed toepasbaar te maken in de hele sector met name onder het MKB dat 90% van de bouwsector vormt. Naast de kennis van BIM software, moeten studenten leren over open data standaarden en interoperabiliteit die nodig zijn voor samenwerking in multidisciplinaire BIM-projecten. In de toekomst wordt BIM gebruikt voor de hele levenscyclus van gebouwen en infrastructuur doordat BIM verrijkt kan worden met actuele data o.a. via sensoren. Zo gaat de ontwikkeling van BIM verder in de richting van Digital Twins."

- Rizal Sebastian, lector Future Urban Systems

Slimme stad

Een slimme stad kan worden herkend door haar vermogen om: 1) zich aan te passen aan de inwoners; 2) gebouwen, infrastructuren, nuts- en energienetwerken met elkaar digitaal te verbinden; en 3) hun duurzaamheidsprestaties te beheren en zelf te optimaliseren. Het realiseren, beheren en onderhouden van een slimme stad is een complexe opgave. Die vraagt om goede samenwerking tussen de gemeente, bedrijven, bewoners, en kennisinstellingen. 

 • Hoe worden strategieën voor een slimme stad ontwikkeld en toegepast in onze stad?
 • Hoe bouw je kennis over slimme stad op in het hoger beroepsonderwijs?
 • Welk onderzoek is nodig voor praktische kennisontwikkeling?

Bekijk de volgende filmpjes om erachter te komen.

Techathon 2022

Techathon 2022 wat onlangs is gewonnen door het team van De Haagse Hogeschool / ROC Rijnland / CroonWolter & Dros is een uitstekend voorbeeld van de rol van praktijkgericht onderzoek bij een actuele stedelijke opgave: een leegstaande kantorenwijk slim te transformeren naar duurzame, inclusief, en digitale woonwijk in het echte Hoefkwartier in Amersfoort. Met het winnende idee “ Digital Twins”  laten studenten zien dat digitalisering de sleutel is tot de duurzame transformatie van de gebouwde omgeving.

Stof tot nadenken

"Aangedreven door de digitale revolutie in Industrie 4.0 zijn slimme steden sinds het afgelopen decennium in opkomst. Digitalisering is een belangrijke factor, maar het echte doel en daarbij de belangrijkste impact van slimme steden is het verbeteren van de leefbaarheid, klimaatneutraliteit, en productiviteit van de stedelijke omgeving. Zo maken slimme steden duurzame impact op: People, Planet & Prosperity."

- Rizal Sebastian, lector Future Urban System

Digitalisering voor renovatie

Duurzame renovatie van de woningvoorraad is een belangrijke pijler van de EU Green Deal en het Nederlandse Klimaatakkoord. In Nederland, als eerste stap onder het Klimaatakkoord moeten tot 2030 1,5 miljoen bestaande woningen worden verduurzaamd. Een van de grootste uitdagingen is het effectief en efficiënt uitvoeren van de renovatiemaatregelen onder de woningvoorraad met grote diversiteit aan gebouweigenschappen, energie-infrastructuur, en behoeftes van eigenaren en huurders. Digitalisering kan ons helpen om deze uitdaging aan te gaan!

 • Welke digitale hulpmiddelen en ondersteuning door zijn beschikbaar gemaakt door de overheid?
 • Hoe leiden we jonge professionals op die nodig zijn voor grootschalige renovatieprogramma's?
 • Wat is de directe bijdrage van toegepast onderzoek aan het beroepsonderwijs in de bouw?

Bekijk de volgende filmpjes om erachter te komen.

Stof tot nadenken

"Immersive Technologies –zoals VR, AR, MR (Virtual, Augmented, Mixed Reality) waardoor interacties tussen de virtuele omgeving en de echte wereld kunnen plaatsvinden– zijn in opkomst. In de komende jaren zullen Immersive Technologies in combinatie met mobile devices en wearables een belangrijke rol spelen bij het ontwerpen, bouwen, renoveren, monitoren, en onderhouden van gebouwen.

Voor de opbouw van praktische kennis en ervaring met deze nieuwe technologieën zouden Immersive Lab faciliteiten ingericht en beschikbaar worden gesteld aan studenten, docenten, onderzoekers, en bedrijven. Samen kunnen ze driedimensionale BIM en Digital Twin modellen ontwikkelen; deze modellen inzetten om de effecten van gebruikersgedrag en klimaatverandering op gebouwen door te rekenen, te visualiseren, en te toetsen; en vervolgens gezamenlijk beslissen en communiceren over de juiste strategieën voor duurzame renovatie."

- Rizal Sebastian, lector Future Urban Systems

Evenementen

Noteer alvast de volgende evenementen in je agenda.

13 april 2023
Intreerede Dr. Rizal Sebastian, lector Future Urban Systems
12.30 – 18.00 uur, De Haagse Hogeschool

14 april 2023
DigiGO open space, in samenwerking met HHS, Bouwdelta, DigiGO en Lente akkoord
De Haagse Hogeschool

Doe je mee?

Heb je vragen of wil je betrokken zijn bij toegepast onderzoek en onderwijs in digitalisering voor duurzame gebouwde omgeving? 

Neem gerust contact op met een collega van het lectoraat Future Urban Systems of Kenniscentrum Mission Zero.