Centre of Expertise Cyber Security

Lectoraat Cyber Security and Safety

In een samenleving die steeds verder digitaliseert, nemen ook cyberrisico’s en digitale bedreigingen toe. Zo laat je overal digitale sporen na, ook op het internet. Ook organisaties lopen risico. Als hun informatiestromen worden verstoord kan dit ernstige gevolgen hebben. In totaal is de schade door cyberincidenten groot. Alleen al in Nederland hebben we het over meer dan 1 miljard euro per jaar.

Jaarupdate 2021
Over het lectoraat

Het lectoraat Cyber Security & Safety (CSS) voert voor het onderwerp cyber security & safety onderzoek uit en ontwikkelt onderwijs op dit gebied. De nadruk ligt op het uitbreiden en praktisch toepasbaar maken van bestaande (wetenschappelijke) kennis, met voldoende aandacht voor de breedte van het onderwerp cyber security & safety, alsook het multidisciplinaire karakter ervan.

Centre of Expertise Cyber Security

Sinds november 2015 heeft De Haagse Hogeschool het Centre of Expertise Cyber Security. Het lectoraat Cyber Security & Safety werkt binnen dit expertisecentrum samen met andere kennisinstellingen, bedrijven en overheden aan innovatie op het gebied van cyber security.

Over de lector

dr. Marcel Spruit

Marcel Spruit heeft een jarenlange ervaring in informatiebeveiliging en cyber security. Hij is verantwoordelijk voor onderzoek op het gebied van cyber security en het ontwikkelen van onderwijs op dit gebied. Hij is zelf intensief betrokken bij zowel het onderzoek als de onderwijsontwikkeling. Daarnaast is hij als senior consultant verbonden aan de adviesorganisatie PBLQ. Hij geeft advies op organisatorisch terrein, met name op de onderwerpen informatiebeveiliging en cyber security. Tevens voert hij audits, second opinions en beveiligingsonderzoeken uit. Voor zijn aanstelling als lector werkte Marcel Spruit in de kwaliteitsborging bij Fokker Space en als Universitair Hoofddocent bij de vakgroep Informatiesystemen van de Technische Universiteit Delft. Hij specialiseerde zich in informatiebeveiliging, menselijk falen en het organiseren van beveiliging.

m.e.m.spruit@hhs.nl
Cybersecurity gaat vooral over mensen.
Projecten

Projecten

Het CoECS in beeld: onderzoeksprojecten van de lectoraten

Het CoECS in beeld: onderzoeksprojecten van de lectoraten

De lectoraten van het kenniscentrum Cyber Security draaien op volle toeren. Bekijk hieronder een serie video’s waarin onze onderzoekers hun projecten toelichten.

Lees verder
Verbeteren van veilig digitaal gedrag in het basisonderwijs

Verbeteren van veilig digitaal gedrag in het basisonderwijs

Kinderen gaan onveilig om met het internet. Ze delen te gemakkelijk gevoelige informatie online en zijn gevoelig voor nepnieuws. Hierdoor zijn ze kwetsbaar voor cyberdreigingen zoals phishing, cyberpesten, grooming en identiteitsfraude. Op scholen zal daarom meer onderwijs moeten komen om veilig digitaal gedrag onder kinderen  te bevorderen.
Lees verder
Digitale Veiligheid van de Greenports

Digitale Veiligheid van de Greenports

De tuinbouwsector wordt steeds afhankelijker van digitale systemen en het internet. Uitval of verstoring hiervan kan ernstige gevolgen hebben voor de continuïteit van de betrokken organisaties en de ketens waar zij deel van uitmaken. De noodzakelijke beveiliging staat bij veel organisaties in de tuinbouwsector echter nog in de kinderschoenen, waardoor zij veel risico’s lopen, zowel financieel als qua continuïteit.
Lees verder
Risicomanagement en digitale veiligheid smart cities

Risicomanagement en digitale veiligheid smart cities

Smart city-toepassingen bij gemeenten zijn in opmars. De veiligheid van deze toepassingen is echter nog onderbelicht. Het lectoraat Cyber Security & Safety doet i.s.m. NHL Stenden Hogeschool onderzoek naar de lacunes om concrete oplossingen aan te reiken en de veiligheid te verbeteren.
Lees verder
RAAK-publiek project Veilig Water

RAAK-publiek project Veilig Water

De Nederlandse waterschappen spelen een cruciale rol in het beheer van oppervlaktewater en het zuiveren van afvalwater. Daarvoor is steeds meer informatietechnologie nodig.
Lees verder