Kenniscentrum Global and Inclusive Learning

Lectoraat Inclusive Education

Dit lectoraat legt zich toe op actiegericht onderzoek om De Haagse Hogeschool te helpen zich te ontwikkelen tot een onderwijsinstelling waar iedereen zich welkom en opgenomen voelt en ondersteund wordt om zijn of haar potentieel op onderwijsgebied optimaal te kunnen ontplooien.

Over het lectoraat

Het lectoraat is van plan dit doel te bereiken door de bredere HHs-gemeenschap hierbij te betrekken en inclusief onderwijs tot een vanzelfsprekend onderdeel van de dagelijkse cultuur te maken. We onderzoeken vooral de concrete processen die nodig zijn om duurzame verandering teweeg te brengen.  Er zal onderzoek worden verricht naar de beste manieren van ondersteuning die zowel studenten als docenten voor een succesvolle studie nodig hebben. Het lectoraat is van mening dat studenten een intrinsiek onderdeel van dit vraagstuk vormen. Daarom komt er een specifieke branche die zich gaat bezighouden met het studentenonderzoek en het bevorderen van studentenbetrokkenheid en empowerment. Daarnaast werkt het lectoraat samen met nationale en internationale instellingen om inclusieve onderwijspraktijken te stimuleren.

Research group

De onderzoeksgroep bestaat uit een kerngroep van mensen die zich inzetten voor het bevorderen van onderzoek en kennisproductie voor het lectoraat. Leden bestaan uit toegewijde docenten en medewerkers van de brede community van de Haagse Hogeschool. Elk lid draagt bij aan de kennis binnen de cirkel en streeft zijn of haar eigen individuele onderzoeks- of projectbelangen na.

Affiliate group

Het lectoraat werkt met apart aangesloten of “affiliate” leden. Dit zijn leden die werken aan individuele projecten zoals dissertaties of master scripties. Deze tak biedt ook ruimte voor individuele docenten of administratief personeel die bepaalde ideeën hebben die ze willen nastreven.

Student Branch

De Student Branch (SB) is de studententak van het lectoraat van inclusief onderwijs. De SB wordt geleid door junioronderzoekers en studenten die lid zijn van de Lectoraten Inclusive Education en Global Citizenship. De visie voor deze eenheid is dat studenten een belangrijke rol kunnen en moeten spelen bij het creëren van een inclusieve leeromgeving en moeten bijdragen aan het concept van wereldburgerschap. Via de SB worden studenten uitgenodigd om deel te nemen aan studentgerichte en georiënteerde initiatieven, variërend van onderzoeks- en empowermentactiviteiten tot het ondersteunen van medestudenten bij het volgen van hun opleiding. De SB heeft vier hoofdthema's: bevordering van een inclusieve leeromgeving; ondersteunende activiteiten voor studenten; student empowerment en student onderzoek.

Meer informatie: www.inclusiveeducationhhs.com

Over de lector

Naomi van Stapele

Naomi van Stapele is sinds januari 2021 lector Inclusive Education. Zij werkte onder andere als Diversity & Inclusion Chair en Assistant Professor Urban Governance and Development Policy bij het International Institute of Social Studies (ISS/ EUR). Naomi is cum laude gepromoveerd in antropologie aan de Universiteit van Amsterdam met haar proefschrift getiteld 'Illegal Respectability—Gangs, Masculinities and Belonging in a Nairobi Ghetto’.  Naast haar bijdrage aan vele nationale en internationale wetenschappelijke samenwerkingsprojecten op het gebied van inclusief onderwijs in het HBO en WO, heeft zij ruime ervaring met praktijkgericht onderzoek, participatief onderzoek en het begeleiden van PhD studenten. Naomi heeft een heldere visie op inclusief onderwijs en een duidelijk beeld van hoe dit binnen De Haagse Hogeschool verder vorm kan krijgen. Haar ambitie is om samen met studenten en docenten te onderzoeken hoe de ervaringen van diegenen die uitsluiting ervaren als leidraad kan worden genomen in de transformatie naar inclusief onderwijs. 

Nevenfuncties

Naomi ondersteunt de Social Justice Movement in Kenya met onderzoek en fondsenwerving en de Ghetto Foundation in Kenya met een Gang-rehabilitatie programma. 

Contact:

n.vanstapele@hhs.nl

 

Projecten

Projecten

Student Branch project: Hang in there

Student Branch project: Hang in there

Het Hang In There Project is een initiatief georganiseerd door de Student Branch van het Lectoraat Inclusive Education gericht op het ondersteunen van studenten in hun avontuur in het eerste jaar op De Haagse Hogeschool.  Hier delen studenten hun ervaringen en hoe zij ze overkomen zijn. Wij vragen studenten ook hun eigen ervaringen te delen. Studenten die deelnemen aan dit project zullen van tijd tot tijd ondersteunende boodschappen ontvangen en de herinnering dat ze er niet alleen voor staan.  Wij ondersteunen onze studenten in hun keuze voor het avontuur bij De Haagse Hogeschool. Hang In There!
Lees verder
Project voor ongedocumenteerden

Project voor ongedocumenteerden

Er is een groep jonge mensen die een omgekeerde levensloop ervaren. Waar de meeste jonge mensen naar onafhankelijkheid toewerken, is het voor deze jongeren precies het omgekeerde.  De meeste van deze jonge kinderen krijgen begeleiding tijdens hun jeugd en werken geleidelijk naar meer vrijheid toe. Deze groep jongeren krijgen erkenning en ondersteuning als kind, maar op het moment dat zij achttien worden vervalt alle hulp en erkenning en krijgen zij een non-citizen status. Dit zijn de ongedocumenteerden.
Lees verder
Wereldburgerschap

Wereldburgerschap

Faculteit Gezondheid, Voeding en Sport
Het lectoraat heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop het concept van wereldburgerschap wordt gepromoot in hun curriculum en hoe het wordt ervaren door studenten.

Global Citizenship Certificate 
Het lectoraat heeft in samenwerking met de lectoraten van Global Citizenship and International Learning bijgedragen aan de ontwikkeling van het Global Citizenship Certificate.
Lees verder
Ondersteuning van de faculteiten

Ondersteuning van de faculteiten

Het lectoraat draagt bij aan verschillende faculteiten met tal van gastcolleges en bijdragen aan minoren. Voor de minor Ontwikkelingssamenwerking heeft het lectoraat stageplaatsen in Ghana verzorgd. Het lectoraat werkte tweemaal samen met de opleiding Social Work bij het organiseren van de Dag van de Dialoog, waarbij 200 studenten van de faculteit en gaststudenten uit België de dialoog aangaan met leden van de Haagse gemeenschap? Ook heeft het lectoraat bijgedragen aan het uitwisselingsprogramma van Nederland en België bij de faculteit van Gezondheid, Verpleegkunde en Sport. Twee jaren gebruikte het lectoraat de Inclusivity Pathway Training om intercultureel begrip en uitwisseling te bevorderen. Het lectoraat heeft tweemaal een zomercursus aangeboden als onderdeel van The Hague Summerschool.
Lees verder
Inclusivity Pathway Training (IPT)

Inclusivity Pathway Training (IPT)

De Inclusivity Pathway Training (IPT) is een training die speciaal is ontwikkeld om mensen te helpen bij het ontplooien en versterken van hun vaardigheden om inclusieve leer- en werkomgevingen te faciliteren. Diversiteit en inclusie blijven een constante uitdaging in onze (educatieve) instellingen. Binnen de academische wereld is het, ondanks de vele interventies, niet gelukt om effectief met diversiteit en inclusiviteit om te gaan. Docenten, maar ook medewerkers op de werkvloer vragen om concrete handvatten.

Lees verder
#Multinclude

#Multinclude

Het verbeteren van toegang en participatie en het bevorderen van rechtvaardigheid. Dit project is bedoeld om enkele van die ideeën – goede IDEEËN – die in verschillende delen van de wereld, met name in Europa zijn ontwikkeld, voor het voetlicht te brengen, te bevorderen en te verspreiden. Dit project werd medegefinancierd door het programma Erasmus+ van de Europese Unie, en is een samenwerking tussen De Haagse Hogeschool, Echo, de European School Heads Association, The Knowledge Innovation Centre, de Universiteit van Malmö, de Universiteit van Dschola en het Kinderbüro van de Universiteit van Wenen. 
Lees verder
Community ondersteuningsnetwerken

Community ondersteuningsnetwerken

Het lectoraat doet onderzoek naar de rol van ondersteuningsnetwerken met het doel om ondersteuningsnetwerken voor studenten te bevorderen. Data wordt verzameld d.m.v. diverse ondersteuningsprogramma’s te ontwikkelen en deze gaan gepaard met survey onderzoek.
Lees verder
Lesgeven met spelgevoel

Lesgeven met spelgevoel

Lesgeven met spelgevoel is een trainingsprogramma voor docenten dat is ontwikkeld door Fatima El Bouk. De training biedt handvatten aan docenten die bijdragen aan het realiseren van een positief leerklimaat in de klas door een brug te slaan tussen de schoolcultuur en de leefwerelden van studenten.

Lees verder
Love Me for Me:  Verhalen voor kinderen in Transgender families

Love Me for Me: Verhalen voor kinderen in Transgender families

Love Me for Me is een project dat in 2014 is begonnen in de Verenigde Staten in Southern Illinois University door Dr. Aminata Cairo en haar toenmalige antropologie studenten. Onder aansturing van Sayer Johnson, hoofd van de Metro St. Louis Trans Umbrella Group en Anne Wolfe, kinderbibliothecaresse hebben Dr. Cairo en haar studenten een aantal verhalen geschreven voor kinderen in transgender families.

Lees verder
Men at Work

Men at Work

“Wij hebben moeite om jongens binnen te halen en ze vast te houden in de opleiding Sociaal Werk en Educatie.”  Dit vraagstuk speelde al meerdere jaren en het lectoraat werd gevraagd mee te denken over een oplossing. In plaats van een top-down benadering wilde het lectoraat bottom-up werken en netwerkgericht en vroeg zich af wie in eerste instantie de experts waren om mee te denken over de oplossing. Dat waren natuurlijk de studenten zelf. Daarnaast uiteraard de staf  – zowel onderwijs als medewerkers, alumni en het werkveld.

Lees verder
Student Branch

Student Branch

De Student Branch (SB) is de afdeling binnen het lectoraat Inclusive Education van de Hogeschool Den Haag dat zich specifiek richt op studenten. Door en voor studenten bedachte en georganiseerde initiatieven krijgen binnen de SB ruimte. De projecten kunnen variëren van het doen van onderzoek tot aan projecten die andere studenten kunnen ondersteunen bij hun studie. De SB richt zich specifiek op vier gebieden namelijk: 1) promotie van een inclusieve leeromgeving; 2) student ondersteunende activiteiten; 3) empowerment van studenten; en 4)  onderzoek.
Meer informatie: www.inclusiveeducationhhs.com

Lees verder

Wat betekent Inclusive Education voor studenten en medewerkers van De Haagse?

Publicaties