Kenniscentrum Global and Inclusive Learning

Lectoraat Inclusive Education

Dit lectoraat legt zich toe op actiegericht onderzoek om De Haagse Hogeschool te helpen zich te ontwikkelen tot een onderwijsinstelling waar iedereen zich welkom en opgenomen voelt en ondersteund wordt om zijn of haar potentieel op onderwijsgebied optimaal te kunnen ontplooien.

Jaarupdate 2021 (pdf)
Over het lectoraat

Het lectoraat is van plan dit doel te bereiken door de bredere HHs-gemeenschap hierbij te betrekken en inclusief onderwijs tot een vanzelfsprekend onderdeel van de dagelijkse cultuur te maken. We onderzoeken vooral de concrete processen die nodig zijn om duurzame verandering teweeg te brengen.  Er zal onderzoek worden verricht naar de beste manieren van ondersteuning die zowel studenten als docenten voor een succesvolle studie nodig hebben. Het lectoraat is van mening dat studenten een intrinsiek onderdeel van dit vraagstuk vormen. Daarom komt er een specifieke branche die zich gaat bezighouden met het studentenonderzoek en het bevorderen van studentenbetrokkenheid en empowerment. Daarnaast werkt het lectoraat samen met nationale en internationale instellingen om inclusieve onderwijspraktijken te stimuleren.

Research group

De onderzoeksgroep bestaat uit een kerngroep van mensen die zich inzetten voor het bevorderen van onderzoek en kennisproductie voor het lectoraat. Leden bestaan uit toegewijde docenten en medewerkers van de brede community van de Haagse Hogeschool. Elk lid draagt bij aan de kennis binnen de cirkel en streeft zijn of haar eigen individuele onderzoeks- of projectbelangen na.

Affiliate group

Het lectoraat werkt met apart aangesloten of “affiliate” leden. Dit zijn leden die werken aan individuele projecten zoals dissertaties of master scripties. Deze tak biedt ook ruimte voor individuele docenten of administratief personeel die bepaalde ideeën hebben die ze willen nastreven.

Student Branch

De Student Branch (SB) is de studententak van het lectoraat van inclusief onderwijs. De SB wordt geleid door junioronderzoekers en studenten die lid zijn van de Lectoraten Inclusive Education en Global Citizenship. De visie voor deze eenheid is dat studenten een belangrijke rol kunnen en moeten spelen bij het creëren van een inclusieve leeromgeving en moeten bijdragen aan het concept van wereldburgerschap. Via de SB worden studenten uitgenodigd om deel te nemen aan studentgerichte en georiënteerde initiatieven, variërend van onderzoeks- en empowermentactiviteiten tot het ondersteunen van medestudenten bij het volgen van hun opleiding. De SB heeft vier hoofdthema's: bevordering van een inclusieve leeromgeving; ondersteunende activiteiten voor studenten; student empowerment en student onderzoek.

Meer informatie: www.inclusiveeducationhhs.com

Over de lector

Naomi van Stapele

Naomi van Stapele is sinds januari 2021 lector Inclusive Education. Zij werkte onder andere als Diversity & Inclusion Chair en Assistant Professor Urban Governance and Development Policy bij het International Institute of Social Studies (ISS/ EUR). Naomi is cum laude gepromoveerd in antropologie aan de Universiteit van Amsterdam met haar proefschrift getiteld 'Illegal Respectability—Gangs, Masculinities and Belonging in a Nairobi Ghetto’.  Naast haar bijdrage aan vele nationale en internationale wetenschappelijke samenwerkingsprojecten op het gebied van inclusief onderwijs in het HBO en WO, heeft zij ruime ervaring met praktijkgericht onderzoek, participatief onderzoek en het begeleiden van PhD studenten. Naomi heeft een heldere visie op inclusief onderwijs en een duidelijk beeld van hoe dit binnen De Haagse Hogeschool verder vorm kan krijgen. Haar ambitie is om samen met studenten en docenten te onderzoeken hoe de ervaringen van diegenen die uitsluiting ervaren als leidraad kan worden genomen in de transformatie naar inclusief onderwijs. 

Nevenfuncties

Naomi ondersteunt de Social Justice Movement in Kenya met onderzoek en fondsenwerving en de Ghetto Foundation in Kenya met een Gang-rehabilitatie programma. 

Contact:

n.vanstapele@hhs.nl

 

Projecten

Projecten

Streven naar inclusief onderwijs ‘Changing our story’

Streven naar inclusief onderwijs ‘Changing our story’

Waar de plannen voor inclusief onderwijs vaak ambitieus zijn, is de praktijk meestal weerbarstig. Het project ‘Changing our story: The Pursuit of Inclusive Education’ wil bijdragen aan de kennis en professionalisering van inclusief onderwijs in Tjechië, Slowakije, Nederland en Ghana. Lectoraat Inclusive Education begeleidt het onderzoek en de studenten in Nederland.
Lees verder
Inclusivity Pathway Training (IPT)

Inclusivity Pathway Training (IPT)

De Inclusivity Pathway Training (IPT) is een training die speciaal is ontwikkeld om mensen te helpen bij het ontplooien en versterken van hun vaardigheden om inclusieve leer- en werkomgevingen te faciliteren. Diversiteit en inclusie blijven een constante uitdaging in onze (educatieve) instellingen. Binnen de academische wereld is het, ondanks de vele interventies, niet gelukt om effectief met diversiteit en inclusiviteit om te gaan. Docenten, maar ook medewerkers op de werkvloer vragen om concrete handvatten.

Lees verder
Publicaties