Als een van de meest diverse hogescholen streeft De Haagse Hogeschool naar een inclusieve en participatieve organisatie waar de student centraal staat. Om dit te realiseren, moeten studenten betrokken worden in de besluitvorming van het klaslokaal tot in de bestuurskamer. Ondanks dat er al diverse initiatieven in het leven geroepen zijn, hebben deze vooralsnog niet het gewenste effect blijkt uit eerder onderzoek. De lectoraten Wereldburgerschap en Inclusive Education bundelen in dit project krachten om daadwerkelijk verandering in gang te zetten.  

PartnerUp! richt zich op het gezamenlijk onderzoeken van inclusieve participatie. Studenten, docenten en andere medewerkers zoals managers gaan daarbij partnerschappen aan om prangende vraagstukken in het onderwijs te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het inclusiever maken van een curriculum of het tegengaan van stagediscriminatie.  

Wat is inclusieve participatie? 

Met inclusie bedoelen we het doorbreken van uitsluitingsmechanismes ter bevordering van insluiting van verschillende achtergronden, perspectieven, ervaringen en aspiraties. En met participatie bedoelen we zelfzeggenschap en medezeggenschap, met name inspraak en besluitvorming.  

Het verweven van deze vormen van participatie en inclusie in het onderwijs en in de beroepspraktijk vraagt van ons om in te zien hoe belangrijk de positie van studenten is: hun status en hun zeggenschap en de relatie hiertussen. Participatie en inclusie zijn niet alleen belangrijk waar het gaat om 1) de inhoud en de aanpak van het onderwijs, maar ook in 2) inspraak en besluitvorming over en binnen onderwijs (van de klas tot aan de organisatie) en in 3) de manier hoe de onderwijsorganisatie is gestructureerd. Inclusieve participatie in onderwijs moet op al deze drie dimensies gestalte krijgen.  

Aanpak 

De stelregel ‘walk the talk’ is ethisch cruciaal, maar ook pedagogisch van groot belang. Het samen oefenen in meedoen, meepraten en meebeslissen vormt de sleutel tot het opleiden van kritische en actieve professionals en burgers. Dit houdt in dat studenten medeverantwoordelijk worden gemaakt voor de drie onderwijsdimensies: didactiek/curriculum, bestuur en organisatie. Dit vergt natuurlijk begeleiding en ondersteuning van docenten, management en onderzoekers zodat studenten medeverantwoordelijkheid kunnen dragen.  

Vooral vraagt het van ons als docenten, managers en onderzoekers om te leren verantwoordelijkheid te delen. Het heeft bovendien gevolgen voor de manier waarop onderwijs wordt ontwikkeld georganiseerd, uitgevoerd en geëvalueerd door studenten, docenten, management, onderzoekers, het (werk)veld en andere stakeholders. Het vraagt hoe dan ook meer ruimte voor de inbreng en deelname van studenten in besluitvormingsprocessen.  

Betrokken opleidingen 

Vanuit De Haagse Hogeschool zijn de opleidingen Huidtherapie, Verpleegkundige, Industrieel Product Ontwerp en Pedagogiek betrokken. 

Meer informatie

Contact 

Naomi van Stapele, n.vanstapele@hhs.nl