Het Lectoraat Future Urban Systems heeft een nieuwe lector: dr. Rizal Sebastian. Opgeleid tot architect, bouwtechnoloog en projectmanager heeft Rizal de afgelopen 23 jaar gebruikt om kennis, praktijkervaring en een internationaal netwerk op te bouwen op het gebied van digitale technologieën voor verbetering van bouwkwaliteit en -processen. Wat hij met het lectoraat wil? Eerst maar eens een visie formuleren met elkaar. Een ei geeft richting aan de gesprekken.

Voortborduren op fijne basis

Dat het Lectoraat Future Urban Systems (FUS) zal bijdragen aan resilient, klimaatneutrale en slimme steden, dát staat buiten kijf. De uitdaging zit hem in het zoeken naar praktische innovaties en het integraal implementeren daarvan. Rizal: ‘Voormalig lector dr. Karel Mulder en zijn team hebben een fijne basis neergezet voor het onderzoek naar stedelijk metabolisme, oftewel alle complexe systemen die een stad levend houden. Nu is het tijd om binnen het lectoraat focus te leggen op actuele kennisvragen waarbij digitalisering een prominente rol speelt als enabler voor technische en sociale innovaties in de stedelijke omgeving.’

Het ei van FUS’

Steden staan voor zeer complexe uitdagingen. Waar Lectoraat FUS precies mee aan de slag gaat is onderdeel van de visievorming die nog gaande is. Rizal doet dat graag in een gezamenlijk proces met zijn kenniskring, docenten van opleiding Built Environment, en lokale overheden en bedrijven die met De Haagse Hogeschool samenwerken. In de gesprekken treedt hij – met een ei – in de voetsporen van Columbus, die liet zien dat een oplossing eigenlijk eenvoudig is als je er eenmaal op gekomen bent. Het wachten is op het moment dat Rizal zijn ‘ei van FUS’ op tafel zet.

Geel en wit samen sterk

Het ei staat symbool voor méér. Als je het doormidden snijdt, zie je geel en wit. Geel is de kern, wit is het raakvlak. De groei zit in het eigeel, maar zonder eiwit komt dat niet tot ontwikkeling. Met het metaforische ei nodigt Rizal zijn gesprekspartners uit te komen met een antwoord op de volgende vragen: waar moet de kernexpertise van Lectoraat FUS liggen, en hoe werken we samen met opleidingen en andere lectoraten zodat er synergie ontstaat om de maatschappelijke uitdagingen voor steden aan te pakken?

Samenwerking met andere lectoraten

Rizal is van plan optimaal gebruik maken van de mogelijkheden om samen te werken met andere lectoraten binnen Kenniscentrum Mission Zero. ‘Het is erg mooi dat er voor Lectoraat FUS al een infrastructuur bestaat voor gezamenlijk onderzoek en tegelijkertijd nog veel vrijheid is om daar invulling aan te geven.’ Samenwerken is niet alleen prettig maar ook logisch. De context van Lectoraat FUS – de stedelijke omgeving – is immers zowel probleemeigenaar als toepassingsgebied voor al die innovaties in energietransitie en circulaire economie waar andere lectoraten heel druk mee bezig zijn.

De stip aan de horizon: slimme, resilient en klimaatneutrale steden waar de inwoners uiteraard een gelukkig en gezond leven leiden. Digitalisering helpt je om daar te komen.

Drie onderzoekslijnen

Hoewel de precieze invulling nog niet vaststaat, hebben alle gesprekken wel al geleid tot een focus. De stip aan de horizon: slimme, resilient en klimaatneutrale steden. Met gelukkige en gezonde bewoners natuurlijk. In dit kader worden er drie onderzoekslijnen uitgewerkt binnen het Lectoraat FUS, te weten: 1) draagvlak bij de implementatie van energietransitie op wijk- en stadsniveau, 2) klimaatadaptatie voor steden, en 3) circulaire aanpak voor emissieneutrale gebouwen, infrastructuur en stedelijke gebieden.

Samen maken we meer impact

‘Ik heb heel veel zin in het creëren van samenhang tussen onderzoek en onderwijs. Samen kunnen we immers meer impact maken op steden in onze regio, in Nederland en in Europa,’ aldus Rizal. ‘Ik vind het heel leuk om de nieuwe kennis vanuit het onderzoek over te brengen op docenten en studenten. Zo komt die uiteindelijk in het bedrijfsleven terecht.’ Lesgeven is trouwens een bezigheid waar hij affiniteit mee heeft. Rizal is gastdocent aan de University of Ferrara (Italië) en Amsterdam School of Real Estate. Hij verzorgde ook gastcolleges op de TU Delft en TU Eindhoven.

Samenwerken met de rijksoverheid

Als lector werkt Rizal ook voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: ‘Ik adviseer RVO over de programmatische aanpak voor digitalisering bij het versnellen van de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Praktijkgericht onderzoek en onderwijs ondersteunen het overheidsbeleid en helpen de markt klaar te zijn voor de toekomst. Dit kan opgepakt worden vanuit De Haagse Hogeschool waar mijn lectoraat voor kennisborging kan zorgen.’

Verduurzaming gebouwde omgeving

RVO is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat, in opdracht van diverse ministeries, werkt aan maatschappelijke opgaven zoals de klimaat- en energietransitie of het bevorderen van duurzaam ondernemen. Samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt RVO aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Een stad is niets zonder mensen. Je kunt de gebouwde omgeving niet loskoppelen van de sociale omgeving. Een stad is beide.

Nieuwsgierigheid en groot denken

Waar haalt Rizal zijn inspiratie uit? Allereerst: dat de gebouwde omgeving gekoppeld is aan de sociale omgeving is een uitgangspunt dat De Haagse kenmerkt en dat Rizal van harte omarmt. Hij wordt enthousiast van de contacten met experts en eindgebruikers, liefst in interdisciplinaire onderzoeksconsortia zoals bij Europese onderzoeksprojecten waar hij jarenlange ervaring mee heeft. Het wiel opnieuw uitvinden is niet zijn manier van werken. Nieuwsgierig als hij is, zoekt hij uit wat anderen al doen om daarop voort te kunnen bouwen.

FUS racecar

Duurzame principes groot inzetten

Zo zou het toch fantastisch zijn als duurzame principes uit biologie, scheikunde en natuurkunde gebruikt worden voor circulaire (her)ontwikkeling van gebouwen en infrastructuur. En misschien zou je die aanpak met behulp van digitalisering dan zelfs kunnen opschalen naar wijken en steden. Rizal: ‘Wie weet kunnen we de opwarming van de stad en de uitstootproblematiek ermee oplossen.’

Fijne werkomgeving

In de vier weken dat Rizal rondloopt op De Haagse heeft hij zich positief verbaasd over de informele manier van samenwerken: ‘Lectoren, docenten, studentassistenten en afstudeerders zitten samen in grote ruimten met flexwerkplekken. Ik zag de docenten colleges en projectbegeleiding geven aan studenten op diezelfde leuke manier. De campussen zijn mooi ingericht en de labfaciliteiten zijn goed onderhouden. Kortom, een prettige werkomgeving waar ik graag rondloop!’

Meedenkers gevraagd

Terugkomend op de totstandkoming van de visie van het lectoraat merkt Rizal nog eens op dat een visie pas een goede visie is als deze gedeeld en gedragen wordt. Hij nodigt iedereen die ideeën heeft over de toekomst van de gebouwde omgeving dan ook met nadruk uit om contact met hem te zoeken en zo de visie mede vorm te geven. Dus … ben je benieuwd naar het ei van FUS? Stuur een bericht via LinkedIn of een e-mail via r.sebastian@hhs.nl of tik hem eens op zijn schouder.

Lees meer over Lectoraat Future Urban Systems van De Haagse Hogeschool