In het kennisprogramma klimaatadaptatie slaat een groep van tien Nederlandse universiteiten, hbo’s en mbo’s op initiatief van Rijkswaterstaat de handen ineen om de kennis over klimaatadaptatie een impuls te geven. Het doel is om versnipperde kennis bijeen te brengen en te vertalen naar praktische oplossingen. Het lectoraat Smart Sensor Systems, onderdeel van het kenniscentrum Digital Operations & Finance, vertegenwoordigt De Haagse Hogeschool in het kennisprogramma. Het programma werd op 24 mei gelanceerd tijdens de viering van het 225-jarig bestaan van Rijkswaterstaat, waarbij koning Willem-Alexander aanwezig was.  

We staan de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van water, infrastructuur en milieu. Een van de belangrijkste is klimaatadaptatie: de omgeving aanpassen en Nederland voorbereiden op de gevolgen van het veranderende klimaat. Rijkswaterstaat inventariseert daarom in de komende jaren, samen met zoveel mogelijk maatschappelijke partners, de uitdagingen en beschikbare kennis.  

Klimaatadaptatiescan  

Binnen het kennisprogramma klimaatadaptatie bundelen het lectoraat Smart Sensor Systems van De Haagse Hogeschool en het lectoraat Ruimtelijke Transformaties – Water van de Hanzehogeschool Groningen hun krachten. In een klimaatadaptatiescan brengen ze de effectiviteit van aanwezige en geplande klimaatadaptatie-maatregelen voor Rijkswaterstaatprojecten in kaart. Met deze metingen toetsen ze de werkelijke bijdrage van de ingrepen aan de klimaatdoelstellingen. De resultaten worden overzichtelijk gemaakt in een dashboard waarin ook handelingsadviezen voor beter resultaat worden gegeven. John Bolte, lector Smart Sensor Systems licht toe: “We werken bijvoorbeeld aan een digitale scan van wegbermen, om zo de aanwezige plantensoorten of de staat van de planten snel te inventariseren. Door objecten lokaal te scannen, brengen we hitte-eilanden in kaart - gedetailleerder dan met een satelliet mogelijk is.”  

Onderzoek en onderwijs  

De samenwerking tussen de onderzoeks- en onderwijsinstellingen levert kennis en kunde op rond de uitdagingen die klimaatadaptatie met zich meebrengt. Zowel op korte als op lange termijn. Dat kan gaan om inzichten over klimaatadaptatie voor wegen, waterwegen en het watersysteem, op allerlei niveaus. Of denk aan de vraag hoe we rekening kunnen houden met het samenvallen van meerdere extreme weersomstandigheden, zoals langdurige droogte gevolgd door hevige regenbuien. Ook wordt geïnventariseerd welke praktische kennis nodig is en hoe we huidige en toekomstige generaties opleiden om aan de vraag te voldoen. “Met dit kennisprogramma maakt De Haagse Hogeschool deel uit van een landelijke onderzoeksketen met universiteiten, hbo’s en mbo’s. We gaan met onze studenten niet alleen kennis ontwikkelen op het gebied van klimaatadaptatie, maar ook op locatie toepassen om Nederland klimaatbestendig te maken”, legt John Bolte uit.  

Kennisprogramma klimaatadaptatie 

Door klimaatverandering krijgt Nederland steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden, zoals hevige regenval, extreme droogte en hittegolven. Dat heeft grote gevolgen voor de waterhuishouding van ons land en voor onze infrastructuur. De vraagstukken zijn complex; zo heeft het verbreden van een rivier tegen hoogwaterstand als gevolg dat er bij extreem laagwater weer eerder ondieptes kunnen optreden waar het scheepverkeer last van heeft, ook neemt de drukte op het spoor en de wegen toe. Een samenwerking als deze is dan ook urgent: “Rijkswaterstaat staat voor slim doen. Voor denken en handelen. Om die reden koppelen we in het onderzoeksprogramma bewust wetenschappelijk onderzoek aan het hoger en middelbaar beroepsonderwijs. Juist die samenwerking is zowel voor kennisontwikkeling als voor de uitvoering belangrijk. Theorie is leuk, maar voor de uitvoering moet je de ideeën in handelen kunnen vertalen. Dat is de vaardigheid die voor Nederland belangrijk is; nu én in de toekomst”, zegt directeur generaal Michèle Blom van Rijkswaterstaat.  

Meer weten? 

Lees meer over het kennisprogramma klimaatadaptatie, het lectoraat Smart Sensor Systems en het Kenniscentrum Digital Operations & Finance