Auteursrecht en Plagiaat

In de Auteurswet is vastgelegd indien je een werk (publicatie) waar auteursrechten op rust wilt (her)gebruiken of met anderen wilt delen (bijvoorbeeld door het te mailen of het te uploaden op Blackboard) je hiervoor toestemming moet hebben van de auteursrechthebbenden en je deze rechthebbenden een billijke vergoeding moet betalen. Ook voor werken op internet geldt dat je toestemming moet vragen en aan bronvermelding moet doen. Lees meer over de Auteurswet op www.auteursrechten.nl.

Wat mag wel?

 • Linken naar auteursrechtelijk beschermde werken (zoals artikelen, boeken, hoofdstukken van boeken en video’s) op het internet mag altijd, maar alleen als deze publicaties rechtmatig openbaar zijn gemaakt.
 • Kijk of de werken beschikbaar zijn via de digitale bibliotheek. Als dat zo is, dan kun je er zonder problemen naar linken.
 • Als werken worden verspreid onder een licentie (zoals Creative Commons),dan zijn de mogelijkheden voor gebruik vaak ruimer. Kijk of het werk zo’n licentie heeft en wat de voorwaarden zijn.
 • Is het werk openbaar gemaakt door de overheid (en is niet expliciet het auteursrecht voorbehouden)? Of gebruik je wetten, besluiten en verordeningen, rechtelijke uitspraken of administratieve beslissingen? Dan mag je deze publicaties zonder problemen (her)gebruiken en delen.

Gebruik ten behoeve van het geven van onderwijs

De Haagse Hogeschool heeft met Stichting Uitgeversorganisatie voor Onderwijslicenties (Stichting UvO), voorheen Stichting PRO, een ‘readerovereenkomst’ afgesloten voor de overname van korte auteursrechtelijk beschermde werken voor gebruik in het onderwijs.  Deze readerovereenkomst voorziet in toestemming en de billijke vergoeding voor werken die voldoen aan de voorwaarden van de zogenaamde ‘korte overnames’.

Voor ‘lange overnames’ moet er toestemming worden gevraagd en een billijke vergoeding worden betaald. Dit kan rechtstreeks via de auteursrechthebbenden van een publicatie (auteur of uitgever) of via Stichting UvO.

Meer uitleg over “korte” en “lange” overnames in Vuistregels (digitaal) onderwijsmateriaal, op www.auteursrechten.nl en op www.Stichting-UvO.nl.

Let wel: de overname van korte auteursrechtelijk beschermde werken geregeld in de readerovereenkomst is alleen van toepassing voor gebruik ten behoeve van het geven van onderwijs. Communicatiedoeleinden richting bijvoorbeeld aankomende studenten, waaronder gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken voor de voorbereidende opdracht, vallen hier niet onder. Voor dit soort doeleinden kan er best gebruik gemaakt worden van werken met een Creative Commons licentie of door te linken naar werken op het internet die rechtmatig openbaar zijn gemaakt.

Docenten

 • Zijn verantwoordelijk voor het tijdig naleven van de Auteurswet bij lange overnames voor zowel de papieren als de digitale overnames (incl. beeldmateriaal).
 • Melden / zorgen dat er melding wordt gemaakt van zgn. lange overnames via de Portal van Stichting UvO.  
 • Zijn verantwoordelijk voor het archiveren en desgevraagd beschikbaar stellen van bewijsmateriaal dat er schriftelijk toestemming is verleend voor het doen van een lange overname. (Mondeling verkregen toestemming is niet rechtsgeldig en moet derhalve schriftelijk worden bevestigd.)
 • Bij het overdragen van een module aan een collega docent draagt de docent ook de afspraken (incl. vastgelegd bewijsmateriaal) rond de overnames over.

Zie het HHs stroomschema voor de procedure/keuzes rond overnames. Vraag binnen je faculteit bij de teamleider bedrijfsvoering over het (laten) uitvoeren en afhandelen van overnames bij Stichting UvO.

Plagiaat

Plagiaat is het geheel of gedeeltelijk overnemen van andermans werk en het laten doorgaan voor eigen werk, omdat je niet correct aan bronvermelding doet, of je niet houdt aan de andere voorwaarden van citeren.

Onder citeren verstaan we: het weergeven van wat een ander heeft gezegd, geschreven of gemaakt. Het gaat hier zowel om een letterlijke weergave als om een weergave in eigen woorden (parafraseren). Omdat het om andermans werk gaat, moet je dat duidelijk maken en moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Het citeren vindt plaatst in polemiek, aankondiging, beoordeling of wetenschappelijke verhandeling of voor een uiting met een vergelijkbaar doel.
 2. Het citaat moet functioneel zijn. Het moet de inhoud van het werk waarbinnen geciteerd wordt ondersteunen, en mag niet ter versiering dienen.
 3. De omvang van het citaat moet gerelateerd zijn aan het doel dat wordt nagestreefd. Lange programma’s of lange teksten mogen bijvoorbeeld niet worden overgenomen, wel korte tekstfragmenten. Kunstwerken en foto’s mogen wel in hun geheel ‘geciteerd’ worden.
 4. Bij het citeren moet de bron waaronder de naam van de auteur op duidelijke wijze worden vermeld.Plagiaat is het geheel of gedeeltelijk overnemen van andermans werk en het laten doorgaan voor eigen werk, omdat je niet correct aan bronvermelding doet, of je niet houdt aan de andere voorwaarden van citeren.

Hulpmiddelen

 • APA richtlijnenvoor het correct weergeven van citaten.
 • RefWorks. Een handig hulpmiddel dat je kunt inzetten om correct te citeren.
 • WorldCat.org. Een wereldwijde catalogus waarin je publicaties kunt opzoeken waaruit je citeert. Via de optie citeren/exporteren kun je eenvoudig het citaat kopiëren in je literatuurlijst of exporteren naar RefWorks.
 • Plagiaatopsporingsprogramma Turnitin (voorheen bekend onder de naam Ephorus). De Haagse Hogeschool biedt docenten de mogelijkheid ingeleverde werkstukken, scripties, rapporten te laten scannen door een plagiaatopsporingsprogramma. Het programma is gekoppeld aan de online inlevermogelijkheid in Blackboard. Meer informatie is te vinden op deze pagina van De Haagse Blend. Docenten kunnen met hun vragen terecht bij de LSO'er van hun faculteit.

Auteursrechteninformatiepunt

De bibliotheek adviseert en helpt studenten, docenten en onderzoekers bij vragen over auteursrecht. Ook is de bibliotheek lid van het landelijk netwerk auteursrechteninformatiepunten HBO. Binnen dit netwerk wordt expertise uitgewisseld en worden vuistregels, tools en hulpmiddelen ontwikkeld. 

Meer weten?

Contactpersoon voor auteursrechten: Leen Liefsoens, l.w.b.liefsoens@hhs.nl