De opleidingen van De Haagse Hogeschool die opleiden tot een erkend diploma worden elke zes jaar beoordeeld op hun kwaliteit door de NVAO. Een NVAO-accreditatie is "het keurmerk dat tot uitdrukking brengt dat de kwaliteit van een opleiding door het accreditatieorgaan positief is beoordeeld". 

Criteria

In Nederland is NVAO-accreditatie een voorwaarde voor de bekostiging/financiering van een bachelor- of masteropleiding door de overheid; voor het recht van instellingen om erkende diploma's af te geven en voor het toekennen van studiefinanciering aan studenten. De NVAO heeft de criteria voor accreditatie van bestaande opleidingen en nieuwe opleidingen vastgelegd in kaders.

Panel en rapport

Alle opleidingen van De Haagse Hogeschool die opleiden tot een erkend diploma worden door een panel van externe deskundigen, benoemd door de NVAO, bezocht en beoordeeld op hun kwaliteit. Op basis van hun bevindingen stelt het panel een visitatierapport op dat de basis vormt voor het accreditatiebesluit van de NVAO. Een accreditatie van een bestaande opleiding is zes jaar geldig. Benieuwd naar het rapport van jouw opleiding? Deze is hier te vinden.

Ontwikkelgesprek

Naast de uitvoering van de accreditatie en het vaststellen van het visitatierapport, voeren de panels ook een ontwikkelgesprek met de opleiding waarin mogelijke verbeteringen vanuit een ontwikkelperspectief aan de orde komen. De uitkomsten van het gesprek worden vastgelegd in een afzonderlijk document dat geen deel uitmaakt van het visitatierapport. Wettelijk is vastgelegd dat de instelling een verslag van het ontwikkelgesprek binnen een jaar na vaststelling van het accreditatierapport publiceert. Het verslag, dan wel samenvatting van de gevoerde gesprekken is hieronder beschikbaar per opleiding.