De hogeschoolraad:

  • is het centrale niveau van medezeggenschap in De Haagse Hogeschool
  • vergadert 6 keer per jaar met het College van Bestuur en 2 keer met de Raad van Toezicht.

De hogeschoolraad vergadert met het bestuur van De Haagse over onderwerpen die belangrijk zijn voor de hele hogeschool. Zij kijken bijvoorbeeld kritisch naar de Kaderbrief, waarin de hoofdlijnen van het financiële beleid zijn opgenomen. Zij houden in de gaten hoe het geld wordt verdeeld en of het College van Bestuur zich aan de eerder gemaakte afspraken houdt.

Verder kijken ze of nieuw beleid van de hogeschool bijdraagt aan de kwaliteit van onderwijs. Ook adviseren ze over de benoeming, herbenoeming en het ontslag van de voorzitter en de leden van het College van Bestuur.

Leden

De hogeschoolraad heeft 20 zetels: 10 studentzetels en 10 personeelszetels. De leden worden gekozen uit de 8 kiesdistricten: onze 7 faculteiten en de centrale diensten en de kenniscentra.

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur van de hogeschoolraad bestaat uit 3 leden: de voorzitter, de vicevoorzitter personeel en de vicevoorzitter studenten. Het dagelijks bestuur bespreekt alle actualiteiten die hogeschoolbreed spelen. Zij zijn het aanspreekpunt voor het College van Bestuur tussen de overlegvergaderingen. Tot slot kijkt het dagelijks bestuur naar de actualiteiten van de deelraden (faculteitsraden, dienstenraad en kenniscentraraad) en de opleidingscommissies.

Commissies

Alle leden van de hogeschoolraad nemen deel in één commissie. De commissies Financiën (F), Onderwijs, Onderzoek-  en Studentzaken (O, O&S) en Personeel en Organisatie (P&O) bespreken diverse onderwerpen met de portefeuillehouder en betreffende directeuren als voorbereiding op de overlegvergadering.

Jaarverslag

De hogeschoolraad doet jaarlijks schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden en legt hiermee verantwoording af aan zijn achterban. Tevens rapporteert de hogeschoolraad over het proces en de resultaten van de bestemming van de Nationaal Programma Onderwijs (NPO) middelen en studievoorschotmiddelen (SVM).