Meepraten en meebeslissen over belangrijke ontwikkelingen en het beleid van de hogeschool. Gevraagd en ongevraagd het management adviseren. Dat is het recht van de medezeggenschap. Dat studenten en medewerkers inspraak hebben staat in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en het is iets dat De Haagse Hogeschool heel belangrijk vindt. Zo maak je namelijk samen het onderwijs steeds weer een stapje beter.

De onderwerpen waarover de medezeggenschap advies geeft en beslist zijn heel divers. Van het goedkeuren van de vakantiedata voor studenten tot het adviseren over ofhet instemmen met de begroting, de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en nieuwe opleidingen. Daarnaast adviseert de hogeschoolraad over de benoeming, herbenoeming en het ontslag van de voorzitter en de leden van het College van Bestuur. De deelraden doen dit voor hun directeur. De opleidingscommissies voor hun opleidingsmanager. Iedere raad en commissie heeft zijn eigen werkveld en aandachtspunten.

Studenten en medewerkers kunnen zich verkiesbaar stellen voor de volgende niveaus:

Alle raden en commissies – met uitzondering van de dienstenraad – hebben evenveel zetels voor studenten als voor personeel. Alle studenten en medewerkers kunnen zich verkiesbaar stellen en hebben stemrecht. Leden van de medezeggenschap worden voor twee jaar gekozen. Ieder jaar vinden er in mei verkiezingen plaats. Kandidaatstellen kan al vanaf april. 

Meer weten? Neem contact op met de griffie, die de hogeschoolraad en de deelraden ondersteunt, via griffie-medezeggenschap@hhs.nl.