Medezeggenschap

Meepraten en meebeslissen over belangrijke ontwikkelingen binnen en het beleid van de hogeschool en gevraagd en ongevraagd het management adviseren. Dat is het recht van medezeggenschap. Dat studenten en medewerkers inspraak hebben staat in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). En het is iets dat De Haagse Hogeschool heel belangrijk vindt. Zo maak je namelijk samen het onderwijs steeds weer een stapje beter.

Het takenpakket van de medezeggenschap is heel divers: van het vaststellen van de vakantiedata voor studenten tot het goedkeuren van de begroting, de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en het jaarverslag. Daarnaast adviseert de Hogeschoolraad over de benoeming, herbenoeming en het ontslag van de voorzitter en de leden van het College van Bestuur. De deelraden doen dit voor hun directeur, de opleidingscommissies voor hun opleidingsmanager. Iedere raad zijn eigen werkveld en aandachtspunten.
Studenten en medewerkers kunnen zich verkiesbaar stellen voor de volgende niveaus:

  • Hogeschoolraad
  • Faculteitsraad
  • Dienstenraad
  • Academieraad M&PC
  • Opleidingscommissies

Alle raden en commissies– met uitzondering van de Dienstenraad voor ondersteunend medewerkers –  hebben evenveel zetels voor studenten als voor personeel. Alle studenten en medewerkers kunnen zich verkiesbaar stellen en hebben stemrecht. Leden van de medezeggenschap worden voor twee jaar gekozen. Ieder jaar vinden er verkiezingen plaats: het ene jaar voor alle zetels, het andere jaar voor de zetels die niet bezet zijn.

Meer weten? Neem contact op met de Hogeschoolraad via hogeschoolraad@hhs.nl. Of stel je vraag aan de griffie, die de Hogeschoolraad en de deelraden ondersteunt: R.Soekhlal@hhs.nl.