Filosofie en Beroepspraktijk

Over het lectoraat Filosofie en Beroepspraktijk

Het lectoraat Filosofie en Beroepspraktijk draagt bij aan een intellectueel klimaat waarin studenten, docenten, onderzoekers, medewerkers en bestuurders zich uitgedaagd voelen om denken en doen op elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld door actuele debatten te organiseren. Maar ook door het gezamenlijk lezen van klassieke en hedendaagse teksten uit de geesteswetenschappen, het leren formuleren van vraag- of probleemstellingen, het ontwikkelen van theorie of begrippen of het kunnen schrijven en verwoorden van een goed beargumenteerde eigen visie en het ter discussie kunnen stellen van andere visies.

Het onderzoek van de lector is gecentreerd rond de thema's:

  • Filosofie van mens en cultuur
  • Wijsgerige reflectie op tijd, ritme en andere vormen van ordening
  • Filosofie, gender en biomedische wetenschappen

Close reading

Eén van de speerpunten van het lectoraat Filosofie en Beroepspraktijk is close reading.

Tijdens een close readingsessie zijn de deelnemers eerst individueel en vervolgens met elkaar bezig om de betekenis van een tekst, die voorligt, boven tafel te krijgen. Daarbij is de tekst de enige autoriteit. Deze methode leert de deelnemers aandachtig te lezen, argumentatiestructuren bloot te leggen, goed naar elkaar te luisteren en zorgvuldig te formuleren. Allemaal vaardigheden die van essentieel belang zijn voor een goede en kritische professional.

Het lectoraat geeft cursussen aan docenten zodat zij deze methode zelf kunnen toepassen in hun lessen.

Meer informatie

Meer informatie over close reading of een close readingcursus?
• Neem contact op met Henriëtta Joosten, h.joosten@hhs.nl
• Bekijk een filmpje over de methode van close reading

Leesclub

Een ander speerpunt van het Lectoraat is de Leesclub. Sinds 2012 organiseert het lectoraat een zogenaamde Filosofie-Leesclub. Deze club, die open staat voor zowel studenten als docenten, leest gedurende enkele weken een Filosofieboek dat als actueel of relevant wordt beschouwd in het licht van het onderwijs op De Haagse Hogeschool.
De Leesclub start jaarlijks in september. Belangrijke thema's op deze hogeschool zijn o.a. wereldburgerschap en netwerksamenleving, maar wat houden deze termen eigenlijk in? Als we hier meer over willen weten, komen we al gauw uit bij filosofische begrippen rondom autonoom individu versus collectief, vrijheid versus disciplinering, zelfontplooiing versus prestatiedruk, enzovoort. Zowel oudere - als hedendaagse filosofische teksten verwijzen naar deze concepten. Bovendien werpen ze nieuw licht op onze eigen historische gesitueerdheid. De vrijheid die Verlichtingsfilosoof Immanuel Kant propageert, is bijvoorbeeld van een heel andere orde dan de vrijheden die het neo-liberale individu voorstaat. En als gevangene gedisciplineerd worden in en door de architectuur van een 19e -eeuwse koepelgevangenis, is een volledig andere ervaring dan jezelf disciplineren met daarvoor bestemde apps op je smartphone. Door op deze wijze filosofische begrippen steeds te toetsen aan verleden en heden, krijgen we meer begrip van onszelf en de tijdgeest waarin we leven. Hiermee gaan we aan de slag.

Het eerste boek dat in collegejaar 2016-2017 behandeld is, is van de Duits-Koreaanse filosoof Byung-Chul Han. Het betreft een bundeling van drie van zijn eerder verschenen boeken. Het boek heet: Drie essays - De vermoeide samenleving / De transparante samenleving / De terugkeer van Eros. Het tweede boek dat het collegejaar 2016-2017 wordt behandeld is De Romantische orde van Maarten Doorman. Het derde boek dat in de 3e periode van het collegejaar 2016-2017 zal worden behandeld is nog niet bekend.

Praktische informatie

• wekelijks op donderdagen van 12.00-13.30 uur, gestart op 1 september 2016
• voor de Leesclub geldt een max. aantal deelnemers van 20 personen
• voertaal is Nederlands

Aanmelden

Nieuwsgierig? Meld je aan! Of je nu student, docent, onderzoeker of medewerker bent: iedereen is welkom. Stuur een mailtje naar Elke Müller, assistent lector, e.i.muller@hhs.nl Andere boeken die tot nu toe gelezen en besproken zijn:
• H. Achterhuis; De utopie van de vrije markt. Rotterdam, 2010, Lemniscaat
• R. Skidelsky en E. Skidelsky; Hoeveel is genoeg?; Antwerpen, 2013, Bezige Bij
• M. Huijer; Discipline. Overleven in Overvloed. Amsterdam, 2013, Boom.
• P. Verhaeghe; Identiteit. Amsterdam, 2013, De bezige Bij.
• I. Kant; Naar de eeuwige vrede. Amsterdam, 2012, Boom.
• I. Berlin; Twee opvattingen van vrijheid. Amsterdam, 2012, Boom.
• F. Nietzsche, Waarheid en Leugen. Amsterdam, 2010, Boom.
• M. Heidegger. De oorsprong van het Kunstwerk. Amsterdam, 2010, Boom.
• M. Foucault; Breekbare vrijheid. Amsterdam, 1998, Boom/Parresia

Spinoza

Het genootschap onder de naam Spinoza is ook 1 van de speerpunten van het Lectoraat. Dit kleine genootschap (nu zo’n 8 leden) van geïnteresseerden in de Filosofie en verbonden aan de Haagse Hogeschool houdt eens per twee maanden een bijeenkomst op donderdag (meestal de laatste van de maand) van 10-12 uur.

Eén der leden bereidt de ochtend voor en houdt een inleiding gedurende het eerste uur; het tweede uur besteden we aan close reading en/of discussie.

Er wordt gezamenlijk gekozen voor een jaarlijks thema (bijvoorbeeld dit jaar filosofie en techniek) of een strategie (bijvoorbeeld elke bijeenkomst één denker centraal). Tot nu toe blijkt dit een plezierige en verdiepende werkwijze. Voorbeelden: leven en werk van oude denkers (Plato, Aristoteles, Epicurus) maar ook ‘nieuwe’ (Nietzsche, Kant, Russell, Rorty) of reflecties op eigendom en techniek (Locke, Diamond, Latour, Ihde).

Door het bescheiden tempo (tweemaandelijkse bijeenkomsten) is er tijd voor verdieping zonder (te veel) stress en verrijken de leden zich aan elkaar. Heb je interesse, neem dan contact op met Roy Spanjers (r.m.spanjers@hhs.nl), Meggie Williams (m.a.williams@hhs.nl) of Elke Müller (e.i.muller@hhs.nl).
Jaarverslag en jaarplan

Publicaties

Achterblijven. Een nieuwe filosofie voor een grenzeloze wereld

In het filosofisch essay Achterblijven onderzoekt Marli Huijer het fenomeen 'achterblijven' in brede zin: wat betekent de migratie van familie of het vertrek van een geliefde of van collega's voor degene die achterblijft?

Lees meer

Het leven is niet leuk als je je mond houdt

In de interviews in Het leven is niet leuk als je je mond houdt praat Peter Henk Steenhuis met haar over haar inspiratiebron Hannah Arendt, haar overstap van haar werk bij de methadonpost in Beverwijk naar de filosofie, haar bijdrage aan het Filosofisch Elftal van Trouw, hoe wij met elkaar omgaan, hoe je jezelf kunt disciplineren, Simone de Beauvoir en Martha Nussbaum, de participatiesamenleving, omgaan met teleurstellingen, bevolkingsonderzoeken.

Lees meer

Ritme. Op zoek naar een terugkerende tijd

Huijer laat zien hoe het internet, de smartphone en de 24-uursecononomie ervoor zorgen dat veel van onze vaste ritmes worden verstoord. Het is nu mogelijk om op elk gewenst moment online te gaan en mensen over de hele wereld te spreken. 's Avonds en in het weekend werken is al lang geen taboe meer. Momenten die voorheen gescheiden waren, beginnen nu steeds meer door elkaar heen te lopen. Dit boek zet ons ertoe aan ons eigen ritme te hervinden.

Lees meer

We moeten niet zozeer tegendenken en meedenken, maar onszelf trainen in tussendenken.

Lector Marli Huijer

Marli Huijer, lector (2007-nu)

Denker des Vaderlands

Prof. dr. Marli Huijer is hoogleraar Publieksfilosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en lector Filosofie en Beroepspraktijk aan De Haagse Hogeschool. Daarnaast is Huijer sinds 2015, als eerste vrouw in Nederland, ook Denker des Vaderlands. Deze eretitel is een initiatief van Filosofie Magazine, Stichting Maand van de Filosofie en Trouw. Haar voorgangers waren Hans Achterhuis en René Gude.

Het onderzoek van Marli Huijer richt zich op de filosofie van mens en cultuur. Vooral de vraag hoe mensen tot ordeningen komen houdt haar bezig. Daarbij heeft zij speciale aandacht voor de ordenende werking van biomedische, informatie- en communicatietechnologieën.

Elke Müller, assistent-lector (2016-nu)

Elke Müller is sinds mei 2016 assistent-lector Filosofie en Beroepspraktijk aan De Haagse Hogeschool. Zij studeerde Filosofie (MA, cum laude) en volgde een Minor Museum- en Erfgoedstudies aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens promoveerde zij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een studie naar de cultuurfilosofische en -historische aspecten van de collectieve inlijving van nieuwe technologieën. 

Haar interessegebieden hebben betrekking op technologieën die onze waarneming veranderen (ICT, smartphones, Virtual Reality, Augmented Reality, etc.), de negentiende eeuw, psychiatrie & geneeskunde, kunst & cultuur, en onderwijsinnovaties die inclusiveness, empowerment en 21st century skills bevorderen.

Contact lectoraat Filosofie en Beroepspraktijk

prof. dr. Marli Huijer


Voor algemene vragen over het lectoraat:

Assistent-lector dr. Elke Müller
Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN Den Haag

Flexkamer: Slinger 6.31
e.i.muller@hhs.nl

Voor persoonlijke vragen aan prof. dr. Marli Huijer kunt u zich richten tot:
Simone de Vries (persoonlijk assistent)
pahuijer@xs4all.nl

Kenniskring

Tineke Swart


Jean Jaminon

J.H.Jaminon@hhs.nl
070 - 445 8312

Henriëtta Joosten

H.Joosten@hhs.nl
06 - 868 05 949

Bert van den Bergh

a.j.vandenbergh@hhs.nl
070 - 445 8682

Sleep opzij