Introductie

Het lectoraat Public Governance richt zich op het openbaar bestuur. In de afgelopen decennia is er in dat bestuur veel veranderd, verantwoordelijkheden en ook macht zijn geïnternationaliseerd, geprivatiseerd, verzelfstandigd en gedecentraliseerd.

Dat betekent dat bestuur tot stand komt in complexe netwerken met een verscheidenheid aan internationale, nationale en lokale; publieke, private en semipublieke actoren. Internationaal wordt deze ontwikkeling wel aangeduid als ontwikkeling van government, naar governance. Waarbij governance staat voor het kiezen van prioriteiten, sturen en verantwoorden in complexe netwerken.

Over het lectoraat

In de afgelopen zes jaar is ons duidelijk geworden dat de grootste en meest fundamentele uitdaging in deze situatie de spanning is tussen enerzijds de verticaal georganiseerde organisaties waarbinnen publieke professionals werken en anderzijds de horizontaal georganiseerde netwerken waarin ze ook actief zijn. Verticale organisaties vragen van professionals loyaliteit, politieke gevoeligheid en het vermijden van fouten. Horizontale netwerken vragen om samenwerking, onderhandelen en creativiteit. Tussen die twee zit spanning.

Lees meer over onze onderzoekslijnen, onze methodologie en onze groeiambities in ons meerjarenplan

Henno Theisens

Over de lector

dr. Henno Theisens

Henno Theisens studeerde European Politics and Policy aan de London School of Economics en bestuurskunde aan de Universiteit Twente. In 2004 promoveerde hij aan het Center for Higher Education Policy Studie, op een vergelijkend onderzoek naar beleidsverandering in het hoger onderwijs in Nederland en Engeland. Als onderzoeker in Enschede deed hij met name internationaal consultancywerk op het gebied van hoger onderwijs. Vanaf 2005 werkte hij als analist bij de onderwijsdirectie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs. In 2012 werd Theisens benoemd tot lector aan De Haagse Hogeschool.

Nevenfuncties

  • Lid Raad van Toezicht ROC Albeda 
  • Vicevoorzitter Raad van Toezicht Hogeschool van Amsterdam
  • Lid Algemeen Bestuur Regieorgaan SIA
  • Lid redactieraad TH&MA


+31 (0)6 - 38 29 83 47
h.c.theisens@hhs.nl

LinkedIn profiel

Voor nationale overheden zijn interessante tijden aangebroken

teamleden kenniscentrum Governance of Urban Transitions

Team

Binnen ons lectoraat werken onderzoekers, docent-onderzoekers en studenten nauw samen met praktijkpartners om onderzoek te verrichten. Samen zetten zij zich in om de resultaten van het onderzoek -kennis en inzichten- te vertalen naar de praktijk van het onderwijs en de regio.
 

Ontmoet ons team

Projecten

Duurzame Burgerberaden

Sinds enkele jaren is het burgerberaad een veelbelovende participatievorm om burgers te betrekken bij maatschappelijke vraagstukken.
Lees meer

Leer- en onderzoeksagenda burgerparticipatie

De gemeente wil participatieprocessen in de stad verbeteren en heeft daarom een leeragenda opgesteld.
Lees meer

Speelvriendelijke steden

Er zijn steeds meer kinderen in Nederland met bewegingsarmoede, overgewicht en geringe motorische vaardigheden.
Lees meer

Nieuws

6 februari 2024

Duurzame burgerraden: ontwerpprincipes voor participatieprofessionals

Onderzoek

Het burgerberaad is een kansrijke vorm om burgers te betrekken bij complexe vraagstukken over klimaat en duurzaamheid.
Lees meer

29 januari 2024

Staat van de Haagse participatie 2023

Onderzoek

Een reflectie Christine Bleijenberg tijdens de theatervoorstelling Gaafland.
Lees meer

14 december 2023

Onderzoeken en leren over participatie

Onderzoek

De Haagse Hogeschool en gemeente Den Haag onderzoeken en leren samen over participatie
Lees meer

Publicaties

Rapport

Burgerberaad Energietransitie Leiden 2023

Hoe kunnen we als gemeente en bewoners sneller stappen zetten richting minder en schonere energie?

Rapport

Lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag en Rotterdam

Twee onderzoeksrapporten over de redenen van de lage opkomst bij de verkiezingen in 2022.

Rapport

Evaluatie Own Your Stembureau 2023

'Own Your Stembureau' is een interventie gericht op het meer betrekken van jongeren bij de politiek.

Rapport

Staat van de Haagse economie 2022

In dit rapport wordt jaarlijks de stand van zaken en daarmee de ontwikkeling van de regionale economie in beeld gebracht. van de gemeente Den Haag.

Rapport

Evaluatie burgerberaden energietransitie Den Haag 2022

In de burgerberaden ging een gelote groep deelnemers tijdens een aantal bijeenkomsten met elkaar aan de slag om adviezen te formuleren om klimaatverandering tegen te gaan.

Rapport

Gemeentelijke aanpak prioritaire gebieden en wijkagenda’s

Hoe verbeter je als gemeente de leefbaarheid op straat samen met de mensen die hier wonen en werken? De gemeente Den Haag wilde leren van de ervaringen van bewoners en professionals met de Haagse gebiedsgerich