Kenniscentrum Health Innovation

Lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving

Voldoende bewegen en gezond eten zijn belangrijk voor je gezondheid. Dat weet iedereen. Toch hebben veel kinderen en jongeren in Nederland een ongezonde leefstijl. Dit heeft de nodige gevolgen, zowel op persoonlijk als maatschappelijk vlak. Maar hoe kun je dit voorkomen? Of preciezer: hoe kun je kinderen goed leren bewegen en ervoor zorgen dat zij blijven bewegen? En hoe kun je gezonde voedingskeuzes stimuleren bij jongeren? 

Jaarverslag 2019 (pdf)
Over het lectoraat

Missie

Het lectoraat richt zich op het bevorderen van een gezonde leefstijl van jeugd (4-24 jaar) in de regio Haaglanden door samen met (toekomstige) professionals en de doelgroep innovatieve producten en programma’s en diensten te ontwikkelen, evalueren en implementeren die lichamelijke activiteit en gezonde voedingskeuzes bevorderen. 

Visie  

Het lectoraat wil door middel van duurzame gedragsverandering werken aan een gezonde leefstijl van jeugd tussen de 4 en 24 jaar. Deze gedragsverandering wordt bereikt door kennis over bewegen, voeding, gedragsverandering, technologie,  interactie ontwerp en pedagogiek om te zetten in innovatieve producten en programma's en diensten die kinderen en jongeren bewust dan wel onbewust aanzetten tot een gezonde leefstijl. Daarbij geloven we in de kracht van verleiden en impliciet leren naast overtuigen en expliciet leren. De wensen, behoeften en belevingswereld van de doelgroep en stakeholders staan centraal in de innovaties. We werken vraaggestuurd en praktijkgericht. Het lectoraat kent om die reden een nauwe samenwerking met professionals in het werkveld en de opleidingen en beantwoordt onderzoeksvragen die rechtstreeks uit het werkveld afkomstig zijn.  

Over de lector

dr. Sanne de Vries

Sanne de Vries studeerde af als Bewegingswetenschapper en Epidemioloog aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Van 2000 tot 2013 werkte Sanne als onderzoeker en projectleider bij TNO. Zij promoveerde in 2009 aan de VU, Sociale Geneeskunde op haar proefschrift getiteld: 'Activity-friendly neighborhoods for children'. Sanne is betrokken geweest bij meer dan 75 onderzoeksprojecten op het gebied van jeugd, bewegen en gezondheid en heeft meer dan 200 wetenschappelijke rapporten en publicaties op haar naam staan. De rol van de fysieke leefomgeving in het beweeggedrag, de lichamelijke opvoeding en nudging, alsmede het meten van lichamelijke activiteit bij de jeugd hebben haar bijzondere aandacht.

+31 (0)6 - 46 87 68 52
s.i.devries@hhs.nl

Nevenfuncties Sanne de Vries

  • Lid Erkenningscommissie Interventies, deelcommissie 5 Sport en Bewegen
  • Voorzitter Lectorenplatform SIA; Sport en Bewegen
  • Lid Werkgroep JGZ-richtlijn Houding en Bewegen
  • Guest editor
Projecten

Projecten

Inclusief bewegen in de gymles (DIPPE-project)

Inclusief bewegen in de gymles (DIPPE-project)

Er zijn steeds meer kinderen op de basisschool met een fysieke en/of sensorische beperking, gedragsproblemen, overgewicht of een motorische achterstand. De diversiteit in de gymzaal is toegenomen en het is van vitaal belang dat leerkrachten en kinderen individuele verschillen erkennen en begrijpen. Het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving (GLSO) deed onderzoek naar mogelijkheden om (vak)leerkrachten te ondersteunen bij inclusief bewegingsonderwijs. Het project heet ‘Disentangling Inclusion in Primary Physical Education’ (DIPPE). Het is een internationaal project waaraan 8 Europese landen meedoen.
Lees verder
Co-design with kids

Co-design with kids

In 2020 heeft het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving (GLSO) een 5-jarig project afgerond: Co-design with kids. Dit project werd uitgevoerd onder penvoerderschap van de TU Delft. Tijdens het project heeft het lectoraat kinderen betrokken bij de ontwikkeling van onderwijs.
Lees verder
Start (V)aardig

Start (V)aardig

Start (V)aardig is een onderzoek waarbij de focus ligt op de beweegvaardigheid van kleuters en hoe deze zo efficiënt en effectief mogelijk kan worden bevorderd door de buurtsportcoach. Wie op jonge leeftijd goed leert bewegen en daar plezier in heeft, ontwikkelt vaak een actieve leefstijl. Het onderzoekt wordt gefinancierd door Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en wordt uitgevoerd door een consortium van tien organisaties uit de sport- en beweegsector onder leiding van De Haagse Hogeschool. Het onderzoeksproject loopt gedurende vier jaar (2019-2023).
Lees verder
“Oog van de meester”

“Oog van de meester”

Het onderzoeksproject “Oog van de meester” beoogt nieuwe inzichten te verwerven over de mate en aard van perceptuele bekwaamheid van docenten in het bewegingsonderwijs en over methoden van doelbewust oefenen die het voor studenten en docenten mogelijk maakt om het gewenste niveau van perceptuele bekwaamheid te bereiken. Deze inzichten worden geïmplementeerd in een nieuw te ontwikkelen digitale leeromgeving voor het oefenen van perceptuele bekwaamheid.
Lees verder
Lectorenplatform Sport en Bewegen

Lectorenplatform Sport en Bewegen

Er zijn mooie stappen gezet in de eerste fase van het lectorenplatform Sport en Bewegen. Hierbij fungeerde het platform als een pilotproject voor de platformregeling van regie-orgaan SIA. In de eerste fase is het ons gelukt om onderling te verbinden en elkaar beter te leren kennen. Met de platformregeling II willen wij meer maatschappelijke impact genereren.
Lees verder
Bewegend leren met de beweegvloer

Bewegend leren met de beweegvloer

Sinds 2018 werkt het lectoraat samen met Springlab, een bedrijf dat zich richt op bewegend leren. Hiervoor hebben zij een speciale beweegvloer ontwikkeld met diverse educatieve games om kinderen meer in beweging te krijgen. Dit hebben zij in samenwerking met kinderen, pedagogen en serious gamedesigners bedacht.
Lees verder
Samenvatting onderzoeksproject Healthy by Design

Samenvatting onderzoeksproject Healthy by Design

Onder leiding van het Lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving van De Haagse Hogeschool ontwikkelen, implementeren en evalueren partners uit het onderwijs (ROC Mondriaan), het onderzoek (TU Delft) en de praktijk (Frens Pries Research en Design, GGD Haaglanden en Sportief Advies) een leefstijlinterventie voor mbo-ers.
Lees verder
SPRONG Vitale Delta

SPRONG Vitale Delta

De Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden en Hogeschool Inholland zetten zich tussen 2018-2026 met een SIA SPRONG subsidie in voor de vitaliteit en gezondheid van jong tot oud in de wijk. Dit doet het consortium door middel van het versterken van veerkracht en eigen regie en het creëren van een gezonde omgeving in de Deltaregio Leiden, Den Haag en Rotterdam. 

Lees verder
Gezonde voedingskeuzes stimuleren onder mbo-studenten

Gezonde voedingskeuzes stimuleren onder mbo-studenten

De Haagse Hogeschool, Codename Future en Waag Society hebben met een NWO KIEM-subsidie de handen ineengeslagen om in co-creatie met mbo-studenten een prototype te ontwikkelen van een digitale interventie ter bevordering van gezonde voedingskeuzes bij mbo-ers. 

Lees verder
Buurtsportcoach voor mensen met een  beperking

Buurtsportcoach voor mensen met een beperking

In 2016-2017 heeft het Mulier Instituut in samenwerking met een consortium van zeven lectoraten verbonden aan de opleidingen Sportkunde onderzoek gedaan naar de impact van de regeling Brede impuls combinatiefuncties op gemeentelijk niveau en naar de impact van de lokale inzet van buurtsportcoaches.
Lees verder
Publicaties
Actueel

Blog

Bekijk alle blogs
Contact
Lector Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving
dr. Sanne de Vries