Heb je een vraag?

We helpen je graag!

Iets voor jou?

Werk jij als professional in Zorg en Welzijn? Heb je passie voor wat je doet? Weet je wat het is om van waarde te zijn voor mensen die in hun dagelijks leven belemmeringen ervaren door langdurige of blijvende beperking en/of ongelijkheid in maatschappelijke kansen?

En, wil je daarover méér leren, jezelf verder ontwikkelen, en verschil maken in het leven van anderen?

Dan is de 2-jarige Associate degree Sociaal werk (hbo) van De Haagse Hogeschool precies wat je zoekt. In deze opleiding staan jouw persoonlijke ambitie en het werken met mensen die leven in complexe omstandigheden centraal.

Grootschalige en ingrijpende ontwikkelingen zoals globalisering, klimaatverandering, migratie en technologisering zorgen ervoor dat de samenleving in rap tempo verandert. De samenleving wordt complexer en kleurrijker. Daarin meedoen is niet voor alle mensen even gemakkelijk. Met name mensen met een beperking (verstandelijk, fysiek of psychisch) en ouderen die zijn aangewezen op lang(er)durende zorg, kunnen het tempo en de veranderingen niet altijd bijhouden. Voor deze mensen bestaat de kans op bestaansonzekerheid, verslechterde gezondheid en zingevingsverlies. Om hen mee te laten doen is een rechtvaardige en inclusieve samenleving nodig. In zo’n samenleving worden alle mensen geaccepteerd om wie ze zijn, kunnen zij meedoen en worden ze (voldoende) ondersteund om met de veranderingen om te gaan.

Het onderwijsprogramma van onze 2-jarige Ad Sociaal Werk bestaat uit 4 themagerichte onderwijsmodules. Als student kun je flexibel aan die modules en de bijbehorende toetsopdrachten werken. Je verdiept je kennis over bijvoorbeeld moeilijk verstaanbaar gedrag, ziektebeelden, vormen van herstel en methodisch werken. Ook leer je hoe je in jouw team en wijk vernieuwingen, op het terrein van bijvoorbeeld zorgtechnologie en digitalisering, kunt gebruiken om de kwaliteit van leven te versterken. Daarbij is er aandacht voor samenwerken met andere zorgprofessionals, mantelzorgers en familiesystemen.

De opleiding is afgestemd op professionals die willen leren naast hun werk. Een voorwaarde om te starten is dat je minimaal 16 uur per week in je eigen werkomgeving actief bent als professional. De kennis, vaardigheden en beroepshouding die je ontwikkelt, pas je via beroepsproducten direct toe in de praktijk. Het tempo, de leerroute en de manier van leren, fysiek of online, bepaal je zelf. Je wordt persoonlijk begeleid. Docenten en medestudenten ontmoet je tijdens de begeleide leerbijeenkomsten 1 keer per week op De Haagse Hogeschool. Uitgangspunt is dat jij door de studiewijze die bij jou past vrijheid en verbondenheid ervaart.

Kies je voor De Haagse? Dan leiden we je op als professional om in een grootstedelijke context een bijdrage te leveren aan een rechtvaardige en inclusieve samenleving. Je leert om vanuit verschillende perspectieven methodisch, creatief en ethisch verantwoord te handelen. En, je leert om daarbij de mogelijkheden van technologie in en om de organisatie waar je werkt, optimaal te benutten om burgers in hun omgeving te ondersteunen en de kwaliteit van hun leven te verbeteren.

Sta je met je voeten in de praktijk en bewaar je met je hoofd het overzicht? Dan is deze 2-jarige deeltijd Associate degree-opleiding iets voor jou.

Alles over toelating

Toelatingseisen

Welk profiel of niveau heb je nodig?

Vooropleiding Vereiste profiel
Havo
 • toelaatbaar
Vwo
 • toelaatbaar 
Mbo 4
 • toelaatbaar 

 

Relevante werkplek

Naast je vooropleiding (mbo-4 of havo/vwo) is het een vereiste dat je, bij aanvang van de studie, een (leer)werkplek hebt in het domein Welzijn en Zorg, minimaal 16 uur per week betaald. Met een werkplekscan stemt je werkgever in met het combineren van werk en leren. 

Kennismakingsgesprek

Na je aanmelding nodigen we je uit voor een intakegesprek. Met dit gesprek willen we samen met jou achterhalen wat de beste onderwijsvorm voor jou is. Door te kijken naar je huidige functie, je ambities en je beschikbaarheid kunnen we achterhalen hoe we jou het beste kunnen ondersteunen in je opleiding en je verdere carrière.  

Niet rechtstreeks toelaatbaar?

Heb je geen diploma dat toelating biedt en ben je met ingang van het nieuwe schooljaar 21 jaar of ouder, dan kun je alsnog worden toegelaten als je slaagt voor het Toelatingsonderzoek 21+. Het Toelatingsonderzoek 21+ vindt in de periode januari t/m juli/augustus op verschillende momenten plaats op De Haagse Hogeschool. Het onderzoek bestaat uit het afleggen van een digitale capaciteitentoets.

Uitspraken over je toelating

Op de officiële toelatingseisen kunnen geen uitzonderingen worden gemaakt. Alleen de afdeling CSI kan uitspraken doen over je toelaatbaarheid op basis van de officiële regels. Aan mededelingen van anderen over je toelaatbaarheid en informatie op deze website kun je geen rechten ontlenen. 

Studie in cijfers

1

dag les per week

16

uur per week werk

8

Zelfstudie uur per week

16

Totaal onderwijsuren per week

Meelopen

Kom De Haagse ervaren!

Meelopen

Ervaar hoe het is om op De Haagse te studeren. Samen met een student van de opleiding volg je echte colleges, zit je bij echte werkgroepen en zie je hoe studenten met elkaar en met docenten omgaan.

Meld je aan

Inhoud van de studie

Wat ga je doen per jaar?

Beschrijving

Gedurende de 2 jaar van deze Ad-opleiding volg je 4 modules. Elke module is opgebouwd uit 3 thema’s die inhoudelijk met elkaar samenhangen. Behalve theorie maak je beroepsproducten, zoals analyses van casuïstiekbesprekingen en een begeleidingsplan.   

Je kiest zelf de volgorde waarin je de modules volgt. Kies bij aanvang bijvoorbeeld voor die module die het beste aansluit bij je werkplek. 

Modules
Flexibilisering

Volg je deze deeltijdopleiding (Ad) Sociaal Werk, dan volg je een persoonlijke leerroute. Je bepaalt zelf de volgorde van de modules, het tempo, de plaats van leren, de didactiek en de toetsing. Je leert op school, online en in de praktijk.  

Individuele vrijheid 

De opleiding is opgebouwd rond leeruitkomsten; kennis, houding en vaardigheden die je in de praktijk moet beheersen om een bepaalde module af te kunnen ronden. Die leeruitkomsten worden getoetst. Hoe je je op die toets voorbereidt, bepaal je zelf. Je richt je eigen leeromgeving in met een mix van praktijkleren, onderwijs op school en online activiteiten. Via zelfstudie, met experts (op school en praktijk) en samen met andere professionals (medestudenten). Flexibel onderwijs betekent bij ons nog steeds veel persoonlijk contact met medestudenten, docenten en studiecoaches. 

Je eigen tempo 

Het programma duurt standaard 2 jaar, maar je kunt op je eigen tempo door de opleiding. Dat is afhankelijk van je voortraject, je al ontwikkelde competenties en je keuzes. Elders verworven competenties kun je aantonen. Bij je planning krijg je ondersteuning van een studiecoach. 

Flexibele toetsing 

Voorafgaand aan elke module krijg je informatie over de module en de toetsen. Met je studiecoach maak je afspraken over de momenten waarop je de toetsen inlevert. Deze afspraken worden vastgelegd in een onderwijsovereenkomst. Met je studiecoach stel je een eigen studieprogramma samen. 

Na je studie

Wat kun je later worden?

 • Ouderenwerker

 • Casemanager

 • Preventiemedewerker

 • Coördinerend begeleider

 • Persoonlijk begeleider

 • Coördinator/begeleider vrijwilligers

 • Mantelzorgmakelaar

Doorstuderen

Heb je je Ad-diploma op zak en wil je verder studeren? In 2 jaar kun je bijvoorbeeld een bachelordiploma Social Work halen.  

Praktische info

Wat moet je verder nog weten?

Inschrijven en aanmelden

Wil je deze opleiding volgen? Inschrijven kan binnenkort via Studielink. Voor meer informatie kun je een mail sturen naar sw-dtdu@hhs.nl.

Studiekosten-en financiering

Collegegeld

Als je je aan het begin van het studiejaar inschrijft, doe je dat in principe voor een heel jaar, onafhankelijk van het aantal vakonderdelen dat je in dat jaar volgt. Je betaalt dan ook voor een heel jaar. Als je je later in het studiejaar inschrijft, betaal je een evenredig deel van het collegegeld.

Studiefinanciering

Studenten die in deeltijd studeren komen niet in aanmerking voor een studietoelage in het kader van de Wet op de studiefinanciering. Er worden dus ook geen studieschulden opgebouwd.

Vergoedingen

Vaak zijn werkgevers bereid (een deel van) de kosten voor hun rekening te nemen. Wij adviseren je daarom eerst met je werkgever te overleggen. De kosten die je voor je opleiding maakt, zijn aftrekbaar bij je belastingaangifte. Als je geen baan hebt en je positie op de arbeidsmarkt wil verbeteren, kun je in enkele gevallen een opleiding in deeltijd volgen met behoud van uitkering. Misschien kom je in aanmerking voor bepaalde vergoedingen (boeken/materiaalkosten). Je kunt hierover contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken in je woonplaats.

Hulp bij studiekeuze

Het kan zijn dat je helemaal enthousiast wordt over deze opleiding Ad Sociaal Werk. Het kan ook zijn dat je nog twijfelt. Ook na je bezoek aan een open dag, na meelopen en/of na het praten met studenten, docenten, ouders, en decanen. Wij helpen je graag om de juiste opleiding te kiezen. Loop eens binnen bij ons Study & Career Centre voor 

Hulp bij je studie

Je krijgt  hulp bij het studeren. Aan het begin van je deeltijdopleiding Sociaal Werk maak je kennis met je studiecoach. Je kunt bij hem of haar aankloppen als je vragen hebt. Heb je behoefte aan extra hulp? Dan ben je altijd welkom bij onze decaan, vertrouwenspersoon of psycholoog. 

Officiële opleidingsnaam

Deze opleiding staat als volgt geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO):

 • Officiële opleidingsnaam: Sociaal Werk  
 • Naam internationaal:  Social Work
 • Opleidingscode (Isat): 80140 
 • Instellingscode (Brin): 27UM 

De officiële opleidingsnaam en de officiële internationale naam op het moment van afstuderen zullen op het getuigschrift worden vermeld. 

Meer informatie over de accreditatie van deze opleiding vind je op de website van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Downloads
Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (EC; European Credits) behalen. De opleiding kan bovendien bepalen dat je een bepaald vak moet hebben behaald, als onderdeel van de puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief studieadvies en mag je je opleiding vervolgen. 

Behaal je minder dan 50 studiepunten of haal je wel 50 punten maar voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd.  

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort persoonlijke omstandigheden zich voordoen, dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.