Over het kenniscentrum
Jaarverslag 2021

 

Het Centre of Expertise Cyber Security heeft veel te bieden. In deze video laten we je zien waar ons kenniscentrum voor staat en wie we zijn!


Het belang van digitale veiligheid is niet meer weg te denken in de wereld waarin we leven. De missie van het kenniscentrum Cyber Security is het versterken van de cyberveerkracht van publieke en private organisaties die zelf in mindere mate zijn toegerust op cyberdreigingen. Cyberveerkracht staat voor het vermogen van organisaties om cyberdreigingen te herkennen en hierop adequaat te reageren. De focus op cyberveerkracht komt voort uit de constatering dat organisaties vroeg of laat allemaal te maken zullen krijgen met cyberincidenten en zich dus niet alleen moeten richten op preventieve maatregelen, maar bijvoorbeeld ook op detectie en respons.

Om meer inzicht te krijgen in hoe cyberveerkracht te realiseren onderzoeken wij drie deelgebieden:

  1. Mens: welke gedrag- en houdingsaspecten beïnvloeden cyberveerkracht en hoe kunnen organisaties deze aspecten t.b.v. cyberveerkracht verbeteren?
  2. Organisatie: welke organisatieaspecten beïnvloeden cyberveerkracht en hoe kunnen organisaties deze aspecten t.b.v. cyberveerkracht verbeteren?
  3. Techniek: welke technische aspecten beïnvloeden cyberveerkracht en hoe kunnen organisaties deze aspecten t.b.v. cyberveerkracht verbeteren?

Sinds de oprichting in 2015 is het kenniscentrum Cyber Security snel gegroeid en zijn veel praktijkgerichte onderzoeken afgerond. Wij blijven ons continu inzetten om eerdere successen te verduurzamen en synergiën te creëren tussen praktijkgericht onderzoek, onderwijs en de beroepspraktijk.


Kenniscentrum Cyber Security

 

Projecten

Projecten

Effectiviteit van Capture the Flag (CTF) Educatie

Effectiviteit van Capture the Flag (CTF) Educatie

In opdracht van het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum) heeft het lectoraat ‘Network and Systems Engineering Cyber Security’ onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Capture the Flag (CTF) Educatie.
Lees verder
Het CoECS in beeld: onderzoeksprojecten van de lectoraten

Het CoECS in beeld: onderzoeksprojecten van de lectoraten

De lectoraten van het kenniscentrum Cyber Security draaien op volle toeren. Bekijk hieronder een serie video’s waarin onze onderzoekers hun projecten toelichten.

Lees verder
Overzicht van PhD projecten

Overzicht van PhD projecten

Binnen het CoECS werken 8 promovendi aan hun proefschrift. Bekijk hier onze PhD projecten.

Lees verder
Nieuwe ‘Cyber Security’ labs doen innovatief onderzoek in de DIF

Nieuwe ‘Cyber Security’ labs doen innovatief onderzoek in de DIF

Het kenniscentrum Cyber Security van De Haagse Hogeschool opende dit jaar twee innovatieve labs in de Dutch Innovation Factory. Maar wat gebeurt daar nou precies? Graag nemen de projectleiders je mee in deze onderzoeksprojecten.
Lees verder
De impact van online seksueel misbruik

De impact van online seksueel misbruik

Wat is de impact van online seksueel misbruik? En hoe gaan wij hier als samenleving mee om? Het internet is de plek geworden waar wij dagelijks onze financiën regelen, boodschappen doen, waar ons sociale leven plaatsvindt en waar wij de liefde zoeken. Deze digitalisering van onze sociale wereld heeft geleid tot een toename in online criminaliteit. Tot op heden is de financiële, emotionele en sociale impact hiervan onvoldoende onderzocht.
Lees verder
Hack_Right

Hack_Right

In Nederland hebben de politie en het OM de unieke interventie Hack_Right ontwikkeld als alternatief of aanvullend straftraject voor jeugdige daders die een cybercrime delict plegen. Hack_Right heeft tot doel om recidive onder deelnemers te voorkomen en kaders te bieden waarbinnen deelnemers hun ICT-talent op legale wijze kunnen ontwikkelen. Deelnemers worden hiervoor onder andere gekoppeld aan (cybersecurity)bedrijven. Op dit moment zijn 14 Hack_Right pilots afgerond. 
Lees verder
HackShield in Noord-Holland

HackShield in Noord-Holland

In de provincie Noord-Holland is in 2019 een op de zeven inwoners weleens slachtoffer geworden van een vorm van cybercriminaliteit. Door regionaal samenwerkingsverband Noord Holland Samen Veilig (NHSV) wordt cybercriminaliteit dan ook aangemerkt als een geprioriteerd thema. Een van de projecten die dient bij te dragen aan deze prioritering is ‘HackShield in gemeenten Noord-Holland’. HackShield is een cybersecurity spel voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar en heeft tot doel om een cyberveilige generatie kinderen te creëren. In de samenwerking tussen HackShield en gemeenten roepen burgemeesters en politieagenten kinderen op om het spel te spelen en ‘cyber-agent’ van de gemeente te worden. Spelers met de meeste punten worden gehuldigd door de gemeenten. 
Lees verder
Naar een interventie tegen Geldezels: een pilot in de gemeente Haarlem

Naar een interventie tegen Geldezels: een pilot in de gemeente Haarlem

Geldezels vormen een belangrijke schakel in de procesketen van cyber criminele netwerken. Zij zorgen namelijk dat het spoor doorbroken wordt door geld van slachtoffers cash op te nemen en mee te geven aan ronselaars die weer in contact staan met de criminele netwerken. De gemeente Haarlem heeft de behoefte om meer zicht te krijgen op mogelijke interventies voor deze doelgroep. Het is op dit moment echter onduidelijk of en hoe voorkomen kan worden dat geldezels hun rekening beschikbaar stellen voor criminele doeleinden. Voor een goede interventie is het namelijk belangrijk om zicht te krijgen op het probleem dat de interventie probeert te verhelpen. Echter ontbreekt op dit moment inzicht in de kenmerken en problematiek rondom geldezels.
Lees verder
Onderzoek cybercrises bij gemeenten

Onderzoek cybercrises bij gemeenten

Samen met de Onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden te Leeuwarden voeren wij een verkennend onderzoek uit naar cybercrises bij gemeenten. Het aanvalsoppervlak voor cybercriminelen groeit, mede door de steeds groter wordende afhankelijkheid van digitale systemen.
Lees verder
Grip op cyberrisico’s

Grip op cyberrisico’s

Het ontwikkelen van een risicomanagementtool voor organisaties die minder toegerust zijn op cyberdreigingen.

Anders dan multinationals hebben midden- en kleinbedrijf (MKB), gemeenten, zorginstellingen en andere publieke dienstverleners niet altijd de technische expertise en middelen om cyberrisico’s op een effectieve manier te identificeren, analyseren en daardoor te mitigeren. Het gevolg is dat deze organisaties niet altijd goed voorbereid zijn op cyberdreigingen en daardoor kwetsbaar zijn voor aanvallen.

Lees verder
Hoe cybersecure is het mkb? Nulmeting onder 800 directeuren van 20 brancheorganisaties

Hoe cybersecure is het mkb? Nulmeting onder 800 directeuren van 20 brancheorganisaties

Het Centre of Expertise Cybersecurity heeft in de aanloop naar de installatie van het lectoraat een nul-meting bij het mkb in Nederland uitgevoerd. De resultaten zijn weer gegeven in een infographic.

Lees verder
Hoe cyberweerbaar zijn mkb-retailers? Regio Den Haag

Hoe cyberweerbaar zijn mkb-retailers? Regio Den Haag

In september en oktober 2018 heeft De Haagse Hogeschool in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) een pilotonderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag bij mkb­retailers. Hiermee is een eerste beeld opgehaald over de cyberweerbaarheid van mkb retailers in 6 winkelgebieden in Den Haag en omstreken. In totaal hebben 57 leidinggevenden uit 56 bedrijven een enquête ingevuld.

Lees verder
Risicomanagement en digitale veiligheid smart cities

Risicomanagement en digitale veiligheid smart cities

Smart city-toepassingen bij gemeenten zijn in opmars. De veiligheid van deze toepassingen is echter nog onderbelicht. Het lectoraat Cyber Security & Safety doet i.s.m. NHL Stenden Hogeschool onderzoek naar de lacunes om concrete oplossingen aan te reiken en de veiligheid te verbeteren.
Lees verder
RAAK-publiek project Veilig Water

RAAK-publiek project Veilig Water

De Nederlandse waterschappen spelen een cruciale rol in het beheer van oppervlaktewater en het zuiveren van afvalwater. Daarvoor is steeds meer informatietechnologie nodig.
Lees verder
Digitale Veiligheid van de Greenports

Digitale Veiligheid van de Greenports

De tuinbouwsector wordt steeds afhankelijker van digitale systemen en het internet. Uitval of verstoring hiervan kan ernstige gevolgen hebben voor de continuïteit van de betrokken organisaties en de ketens waar zij deel van uitmaken. De noodzakelijke beveiliging staat bij veel organisaties in de tuinbouwsector echter nog in de kinderschoenen, waardoor zij veel risico’s lopen, zowel financieel als qua continuïteit.
Lees verder
Verbeteren van veilig digitaal gedrag in het basisonderwijs

Verbeteren van veilig digitaal gedrag in het basisonderwijs

Kinderen gaan onveilig om met het internet. Ze delen te gemakkelijk gevoelige informatie online en zijn gevoelig voor nepnieuws. Hierdoor zijn ze kwetsbaar voor cyberdreigingen zoals phishing, cyberpesten, grooming en identiteitsfraude. Op scholen zal daarom meer onderwijs moeten komen om veilig digitaal gedrag onder kinderen  te bevorderen.
Lees verder
DurableCASE: robotvoertuigen in de agrosector

DurableCASE: robotvoertuigen in de agrosector

Een groot aantal partijen, waaronder De Haagse Hogeschool via het lectoraat Network & Systems Engineering van het CoECS, gaat de komende jaren samenwerken om oplossingen te ontwikkelen voor samenwerkende robotvoertuigen in de agrarische sector. Het DurableCASE-project is op 1 oktober 2019 van start gegaan. DurableCASE staat voor Durable Cooperative Agrobotics Systems Engineering.
Lees verder
Nieuws

In de media


Studenten

Het Centre of Expertise Cyber Security doet onderzoek naar cybersecurity en kijkt daarbij naar het menselijk gedrag, organisatiefactoren en technische aspecten. Hierdoor is onderzoek doen bij ons kenniscentrum voor studenten van veel verschillende opleidingen interessant. Het Centre of Expertise Cyber Security kent een nauwe samenwerking met de faculteit IT & Design, de faculteit Bestuur Recht & Veiligheid en de Masteropleiding Cyber Security Engineering van De Haagse Hogeschool. Het onderwerp cybersecurity is niet meer weg te denken uit relevante opleidingen zoals HBO-ICT en IVK. Andersom is de praktijkervaring van docenten en het innovatieve vermogen van studenten van onmisbare waarde voor de kennisontwikkeling op het gebied van cybersecurity.

Studenten van onze hogeschool zijn de toekomstige professionals die na hun studie zullen bijdragen aan de cyberveerkracht van organisaties en bedrijven waar zij terecht komen. Onze onderzoekers leveren daarom op verschillende manieren een bijdrage aan het bestaand curriculum, begeleiden stageopdrachten en afstudeerders en werken aan inspirerende studentinitiatieven binnen innovatieve labs.

In 2021 hebben 13 studenten bij het Centre of Expertise stagegelopen en zijn twee nieuwe labs gelanceerd, waaronder het IoT & Technical Security lab. Ook is een bijdrage geleverd aan de Masteropleiding Cyber Security Engineering, die dit jaar door de NVAO geaccrediteerd is.

Lees meer over onderzoek doen bij ons kenniscentrum in de brochure Stage en onderzoek bij het Centre of Expertise Cyber Security 2022 (pdf)

Vacatures

Gezocht: student-assistent Kenniscentrum Cyber Security per 1 september 2022 

Ben jij een aanpakker, pro-actief en vind je het leuk om binnen de HHS te werken? Hou je daarnaast van organiseren, schrijf je pakkende teksten en heb je wat met social media en websites? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier om de vacature te lezen. 

Studenten projecten

Hoe zorg je als webontwikkelaar dat je veilige codes schrijft?

webontwikkelaar-codesWebontwikkelaars geven aan dat secure coding of het verbeteren van codes een topprioriteit is. Door strakke deadlines en de eis van opdrachtgevers om in korte tijd snel software en uitvoerbare codes aan te leveren, is voor de beveiliging (secure coding) vaak onvoldoende tijd en aandacht. Dit maakt een applicatie bijvoorbeeld kwetsbaar voor hackeraanvallen. Daarnaast is secure coding ook nog niet altijd onderdeel van de opleiding of zien webontwikkelaars het belang ervan nog niet voldoende.
Lees verder >


Een onderzoek naar end-to-end encryptie

end-to-endIs men zich onvoldoende bewust van de risico’s bij het verzenden van informatie naar een ander, waarbij steeds het risico bestaat dat het onderschept kan worden door een derde of dat de data vanuit de provider lekt? Lees verder >


Een onderzoek naar bluetooth

bluetooth De doelstelling van het project is om te toetsen of het mogelijk is om aan de hand van Bluetooth vast te stellen a) waar iemand zich überhaupt bevindt (locatie) en b) of deze persoon aantrekkelijk is als slachtoffer voor criminele doeleinden, bijvoorbeeld woont hij/zij in een buurt die bekend staat als een rijke of arme buurt.
Lees verder >
Publicaties
Team