Kinderen gaan onveilig om met het internet. Ze delen te gemakkelijk gevoelige informatie online en zijn gevoelig voor nepnieuws. Hierdoor zijn ze kwetsbaar voor cyberdreigingen zoals phishing, cyberpesten, grooming en identiteitsfraude. Op scholen zal daarom meer onderwijs moeten komen om veilig digitaal gedrag onder kinderen  te bevorderen.

Doel

Dit project richt zich op het achterhalen van de factoren die veilig digitaal gedrag onder jongeren bepalen alsmede de wijze waarop deze factoren beïnvloed kunnen worden door interventies. Op basis van deze inzichten worden de interventies ontwikkeld en in participerende scholen uitgezet. De effectiviteit van de interventies wordt geanalyseerd met effectmetingen.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit scholieren van de basisschool (groep 7 en 8). Leerlingen van deze leeftijd zijn goed in staat om de lesstof te begrijpen en toe te passen in hun eigen omgeving. De mobiele telefoon die vrijwel elke leerling bezit staat centraal binnen dit onderzoek.

Centrale onderzoeksvraag

Welke factoren zijn bepalend voor de mate van veilig digitaal gedrag onder basisscholieren van groep 7 en 8 en hoe zijn deze effectief te beïnvloeden?

Met deelvragen:

  • Welke factoren zijn bepalend voor het niveau van veilig digitaal gedrag van de doelgroep?
  • In welke mate zijn deze factoren beïnvloedbaar?
  • Welke interventies zijn geschikt om het niveau van veilig digitaal gedrag te verhogen?
  • Hoe kunnen deze interventies ontwikkeld worden?
  • Hoe effectief zijn deze interventies in de praktijk?

Looptijd

Het project loopt van september 2019 tot december 2021.

Samenwerkingspartners

Het lectoraat Cyber Security & Safety werkt nauw samen met de lerarenopleiding Pabo van de Haagse Hogeschool. Door samenwerking met de opleiding PABO kunnen scholen goed bereikt worden en zijn PABO-studenten beschikbaar om de interventies in de basisschoolklassen uit te voeren.

Subsidie

Dit project wordt gesubsidieerd door Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA) vanuit het “hbo-postdoc programma”.

Meer informatie

  • Lees hier de info voor basisschoolleraren.
  • Om het niveau van digitale veiligheid te onderzoeken hebben wij een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst dient als eerste test om vast te stellen hoe goed een leerling is in digitale veiligheid.
  • Bekijk de video over dit project.
  • Bovendien hebben we een cyber game voor Android ontwikkeld. Met deze game kunnen de scholieren hun kennis oefenen in digitale veiligheid.

Contact: dr. ir. Marinus Maris: m.g.maris@hhs.nl