Duindorp apart en ook gewoon

De Haagse wijk Duindorp was veel in het nieuws. Veel aandacht ging uit naar het al of niet doorgaan van het vreugdevuur op oudejaarsavond 2019. In de weken die hierin vooraf gingen, was er veel onrust. Maar Duindorp is méér dan vreugdevuur. In de wijk is grote saamhorigheid, grote sociale controle en er is sociale problematiek. Duindorp wil “eigen” zijn en is in de ogen van buitenstaanders “apart”. Er zijn spanningen tussen de wijk en de stad, tussen bewonersgroepen en tussen bewoners en professionals. Onderzoek laat zien dat er mogelijkheden zijn om deze spanningen te matigen.

Duindorp

Onderzoekers van De Haagse Hogeschool deden in een zogeheten stadslab Duidelijk Duindorp onderzoek in deze wijk. De onderzoekers werkten nauw samen met het Wijkberaad Duindorp en de gemeente Den Haag. In het stadslab staat het samen leren en proberen in de praktijk van de wijk centraal. Er was een groot netwerk van bewoners, gemeenteambtenaren en medewerkers van verschillende maatschappelijke instellingen.

Drie kwesties zijn nader onderzocht: Wonen en woonruimteverdeling (Robert Duiveman), de beleving van veiligheid (Artie Ramsodit) en het gunnen en vergunnen van evenementen (Elke Muller).

De bevindingen zijn weer gegeven in factsheets:  een compacte factsheet (pdf) en een meer uitgebreide factsheet (pdf). Het complete rapport van de drie deelstudies vindt u hier: Duidelijk Duindorp (pdf).

Op basis van dit onderzoek is een aparte notitie ingegaan op meer algemene vragen die spelen: In hoeverre heeft de Duindorp een eigen identiteit en hoe hiermee om te gaan?  Hoe om te gaan met gebleken spanningen in de wijk en een groeiende diversiteit van de bevolking in de stad en de wijk? Wat mag de lokale overheid in relatie tot een veelheid van andere, heel diverse partijen? Welke mogelijkheden en begrenzingen zijn er aan de participatie en zelfbeschikking van de burger? Deze notitie Duindorp apart en Duindorp gewoon (pdf) is geschreven door Vincent Smit en Laurence Guérin (lectoren De Haagse Hogeschool).

Veel dingen die de onderzoekers zijn tegengekomen, lijken heel bijzonder, maar zijn eigenlijk heel gewoon. De wijk zal in de toekomst minder “gesloten” zijn en meer en meer zijn identiteit ontwikkelen met openheid naar de stad. Er is in de stad en de wijk een grotere diversiteit en dit is niet apart, maar gewoon een stedelijke realiteit. De lokale overheid kan het niet alleen af met centrale sturing, maar zal meer en meer de balans gaan vinden tussen sturing en partnership.

Voor Duindorp ligt de weg open voor een meer ontspannen en niet-gepolariseerde zoektocht met alle betrokkenen. Trefwoorden zijn : depolariseren, communiceren, respect en opbouw van vertrouwen. Van de zijde van de overheid en maatschappelijke organisaties is oefening in taalgebruik om deze lijn te ontwikkelen, zonder meer nuttig. Herstel van vertrouwen is nodig en niet gratis. De sociale problematiek lost zich niet vanzelf op. Aan de zijde van Duindorp mag het besef dat Duindorp geen eiland is, maar deel uitmaakt van een groter geheel, meer baan krijgen. De wijk is apart en gewoon. Met een route van dialogen kan er nog heel veel.

We maakten ook een filmpje over de onderzoeken van De Haagse Hogeschool in Duindorp.