Van gezonde start tot vitaal oud

Een gezonde levensloop voor iedereen. Dat streeft het Kenniscentrum Health Innovation van De Haagse Hogeschool na. Met sociaal-technologische innovaties moet de positieve gezondheid van kwetsbare groepen worden bevorderd. “We willen dat iedereen op een volwaardige manier kan participeren in onze samenleving.”

shutterstock_1088230691

“De bevordering van positieve gezondheid draagt bij aan het terugdringen van oplopende zorgkosten vanwege de vergrijzing”, betoogt leading lector Sanne de Vries. “Bovendien nemen mensen met een betere gezondheid actiever deel aan het dagelijks leven, het arbeidsproces, maar ook in wijken en verenigingen.”

Diversiteit

Het kenniscentrum richt zich op de gezondheid van kwetsbare groepen als jongeren, ouderen en mensen met een lagere, sociaaleconomische klasse, specifiek in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Programmacoördinator van het kenniscentrum Bregje Thomassen: “In deze regio speelt de diversiteit van personen een belangrijke rol. Een zeer dichtbevolkt gebied met grote verschillen in inkomen, culturele achtergrond en gezondheid. De druk op de leefomgeving en ook op de zorg is erg hoog.”

Innovaties

Het kenniscentrum heeft drie maatschappelijke opgaven als focus: gezonder leven, langer zelfstandig thuis wonen en sneller herstel na een zorgbehandeling. De Vries: “Er is de komende decennia steeds minder ruimte in verzorgingshuizen. Daarnaast is er een groeiend tekort aan zorgprofessionals. Wij onderzoeken hoe je met sociaal-technologische innovaties van jongs af aan een gezonde leefstijl adopteert en vitaal oud kan worden, ook als meedoen niet meer vanzelfsprekend of eenvoudig is.”

E-health

Er zijn steeds meer e-health-oplossingen beschikbaar. In het project Fast@HOME onderzocht het kenniscentrum bijvoorbeeld hoe e-health ingezet kan worden in het revalidatietraject ‘Thuis’. Twee lectoraten (Revalidatie en Informatietechnologie in de Samenleving) hebben op een afgeschermd digitaal platform verschillende e-health oplossingen samen laten komen. “De data uit de apps, die de revalidanten gebruiken, zijn zichtbaar gemaakt voor onder andere de fysiotherapeut. Die informatie helpt in het sneller herstel na een zorgbehandeling.”

Leefstijlcoaches

Bij een ander onderzoeksproject werd ingezet op verbetering van de leefstijl van mbo-studenten. De Vries: “Veel mbo-ers hebben een ongezonde leefstijl, zij bewegen te weinig en eten ongezond. Helaas vinden velen hun leefstijl geen probleem.” Om de groep toch te stimuleren hun gedrag aan te passen, hebben de studenten mede de interventie ontworpen en zijn oudere mbo-ers ingezet als leefstijlcoaches. “Zij organiseerden fitdagen en andere sport- en beweegactiviteiten, bedachten challenges en deelden gezonde recepten.”

Living labs

Het is volgens de leading lector belangrijk om iedereen te betrekken en niet top-down veranderingen op te leggen. De samenkomst tussen onderzoeker, burger, professional en ook de student vindt veelal plaats in zogeheten living labs. Burgers ervaren daar een stuk empowerment, omdat ze worden gehoord en er daadwerkelijk iets met hun inbreng wordt gedaan. “Mensen willen zelf de regie houden over hun leven en eigenaar zijn van de oplossing. Adoptie en implementatie werkt beter wanneer de burger en professional echt participeren in het innovatieproces. Hun stem moeten we horen om inzicht te verkrijgen in het probleem en hun leefwereld, om zo de oplossing beter te laten aansluiten en daarmee effectiever te laten zijn.”

Bij de bron

Nu het kenniscentrum vorm en inhoud heeft gekregen, liggen de plannen voor de komende jaren al klaar. “We willen onze krachten verder bundelen met strategische partners in de regio en het praktijkgerichte onderzoek nog meer verbinden aan het onderwijs, de studenten en de beroepspraktijk. Dit doen we door samen subsidieaanvragen te schrijven, te participeren in curriculumvernieuwing en burgers, zorgprofessionals en natuurlijk de student actief bij ons onderzoek betrekken. Dat is het mooie van het werk op De Haagse. In een dynamische omgeving samenwerken met toekomstige professionals. Dan werk je bij de bron, met de toekomst in het vizier, aan noodzakelijke veranderingen in de samenleving.”