Online onderzoekslunch van het kenniscentrum Cyber Security: ‘Digitale veiligheid in de glastuinbouwsector’

U bent van harte uitgenodigd voor de onderzoekslunch door Emiel Kerpershoek op maandag 28 juni van 12:00-13:00 uur (voertaal: Nederlands), aangeboden door het Kenniscentrum Cybersecurity.

iPad-tuinbouw

Het Westland en (glas-)tuinbouwbedrijven vormen een belangrijk onderdeel van de economie in de provincie Zuid Holland. Net als veel andere sectoren is ook de glastuinbouwsector sterk afhankelijk geworden van digitale systemen en het internet. Kwekers vertrouwen in toenemende mate op geautomatiseerde systemen die klimaatcondities, bemesting en bewatering in de kas beheersen. In proeftuinen in de sector worden eerste stappen gezet met de inzet van robotisering en drones. En kassen hangen vol met sensoren die groeiprognoses opleveren die bepalend zijn voor afspraken die worden gemaakt met partijen in de keten over distributie en handel. Uitval of verstoring van systemen en informatiestromen kan ernstige gevolgen hebben voor de continuïteit van de bedrijfsvoering voor kwekers en voor de keten als geheel.

Tot dusver heeft de nadruk bij innovatie in de sector gelegen op de bijdrage die digitalisering levert aan het primair proces en de commerciële doeleinden van de organisatie. Aandacht voor digitale veiligheid en risicomanagement is hierbij achter gebleven. Dit vormde reden voor de Greenport West-Holland, een samenwerkingsverband van bedrijven, overheden en kennis- en onderwijsinstellingen om een onderzoek te laten uitvoeren om digitale veiligheid in de sector in kaart te brengen.

In deze sessie gaan wij in op de inzichten die interviews met uiteenlopende spelers uit de sector hebben opgeleverd over de risico’s die zij zien op het gebied van digitale veiligheid, maatregelen die zij hiervoor treffen en behoefte aan ondersteuning die zij daarbij ervaren.

Graag aanmelden voor de Teams link bij: m.j.vergeer@hhs.nl