Bouwen aan verandering

Hoe ziet het ziekenhuis van de toekomst eruit? Hoe zorgen we voor een duurzame energievoorziening? Hoe beschermen we organisaties tegen cyberdreiging? Voor veel actuele vraagstukken in onze samenleving zijn kennis en innovatie nodig. 

De Haagse Hogeschool wil hier een bijdrage aan leveren door middel van praktijkgericht onderzoek. Naast het geven van onderwijs is dit onze tweede kerntaak. Onderzoek maakt het onderwijs, de samenleving en de beroepspraktijk sterker en innovatiever. 

Samenwerken

We werken bij ons onderzoek samen met partners uit de samenleving: bedrijven, maatschappelijke organisaties, onderwijs en beroepspraktijk. Door deze intensieve samenwerking bevorderen we kennisontwikkeling en kennisdeling. De resultaten van ons onderzoek zijn nieuwe kennis, producten of diensten: altijd direct toepasbaar en met impact. Zo versterken we de innovatiekracht en kwaliteit van ons onderwijs en krijgen studenten de kennis en vaardigheden waarmee zij goed voorbereid zijn op de vraagstukken uit de beroepspraktijk. 

In 2017 zijn de onderzoeksambities van De Haagse vastgelegd in Onderzoek Versterkt.

Campagnebeeld Let's Change

Onderzoek in zes kenniscentra

Al jaren bouwen we aan een sterke positie van ons onderzoek. We hebben ons onderzoek ondergebracht in zes kenniscentra. Elk kenniscentrum richt zich op een specifiek thema en maakt samen met de relevante opleidingen het onderzoeksprogramma. Lectoren, docent-onderzoekers en studenten doen onderzoek in cocreatie met partners uit de beroepspraktijk, de overheid en andere groepen in de samenleving. De thema’s van de centra sluiten aan bij relevante (maatschappelijke) vraagstukken in de stad en de regio, die vaak ook nationaal en internationaal spelen. Door te kiezen voor deze vraagstukken en voor intensieve samenwerking met partners, realiseren de kenniscentra ook daadwerkelijk impact als het gaat om innovatie, kennisontwikkeling en -deling. Onze aanpak sluit aan bij de toekomstvisie van het ministerie van OCW, Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA, zoals verwoord in ‘Verkenning praktijkgericht onderzoek op hogescholen’.  

Dit zijn onze zes kenniscentra

Cyber Security: een veilige digitale wereld creëren

Onze afhankelijkheid van digitale systemen en netwerken neemt steeds verder toe. Het creëren van een veilige digitale wereld is daarom belangrijker dan ooit. Midden- en kleinbedrijven en publieke diensten als waterschappen, scholen en ziekenhuizen zijn vaak onvoldoende toegerust op cyberdreigingen of hebben de capaciteit niet om zich te weren tegen cyberaanvallen. Het Centre of Expertise Cyber Security onderzoekt hoe deze organisaties hun cybersecurity kunnen vergroten.

Digital Operations & Finance: koppelen van datastromen

De rol van technologie in het bedrijfsleven en de samenleving blijft groeien. Nog nooit hadden we zo veel data en rekenkracht tot onze beschikking. Het koppelen van fysieke en financiële datastromen in bedrijfsprocessen is essentieel voor de transitie naar een ‘volhoudbare economie’; een ecologische en sociaal duurzame economie. Het kenniscentrum Digital Operations & Finance onderzoekt de mogelijkheden en begrenzingen daarvan op digitaal, economisch en financieel gebied.

Global and Inclusive Learning: gelijke kansen voor student en professional

Gelijke kansen voor studenten en professionals creëren en rechtvaardigen. Bij het kenniscentrum Global and Inclusive Learning onderzoeken we de processen om dat te realiseren. Net als de processen voor het actief bevorderen van inclusief onderwijs en een inclusieve samenleving. We ondersteunen ieder lerend persoon in hun talentontwikkeling, zodat ze zich ontpoppen tot verantwoordelijke professionals en kritische consumenten. 

Governance of Urban Transitions: nieuwe vormen van stadsbesturing

De wereld verstedelijkt snel. Tegelijkertijd verandert het bestuur van de stad ook. Hoe gaan we om met diversiteit en ongelijkheid, zorgen we voor sociale mobiliteit, veiligheid en voldoende huisvesting? Het kenniscentrum Governance of Urban Transitions voert samen met stedelijke partijen praktijkgericht onderzoek uit naar nieuwe vormen van governance die passen bij de transities waar de stad voor staat.

Health Innovation: sociale en technologische innovaties voor vitale burgers

Er komt steeds meer aandacht voor zorg dichtbij huis, eigen verantwoordelijkheid, kleinschaligere zorg en flexibele netwerken. Technologie is in deze transitie naar een duurzamere positieve gezondheid niet meer weg te denken en schept zelfs nieuwe mogelijkheden. Het kenniscentrum Health Innovation zet zich in om met sociale en technologische innovaties de gezondheid van burgers te bevorderen en randvoorwaarden te scheppen voor een gezonde levensloop.

Mission Zero: economie volledig laten draaien op duurzame energie

Kenniscentrum Mission Zero heeft een duidelijke missie: een economie realiseren die draait op duurzame energie en herbruikbare grondstoffen en materialen. Ofwel: weg met het gebruiken van nieuwe grondstoffen en niet-duurzame energie. Multidisciplinair onderzoek is bij het zoeken naar oplossingen noodzakelijk. Kortom, een integrale aanpak op technologisch, economisch, maatschappelijk en bestuurlijk gebied.