Kenniscentrum Digital Operations & Finance

Digitale technologie in dienst van een economie die deugt
Over het kenniscentrum

De rol van technologie in het bedrijfsleven en de samenleving blijft groeien. Nog nooit hadden we zo veel data en rekenkracht tot onze beschikking. Tegelijkertijd staan we voor een grote uitdaging om onze economie ‘volhoudbaar’ te maken: ecologisch én sociaal duurzaam. Het koppelen van fysieke en financiële datastromen in bedrijfsprocessen kan ons helpen om die stap te zetten.

Het kenniscentrum Digital Operations & Finance onderzoekt hoe we data en digitale technologie kunnen inzetten voor een duurzame economie. We onderzoeken hoe processen beter ingericht kunnen worden en hoe we daarbij data kunnen koppelen. Hoe we de effecten van keuzes die een onderneming maakt, inzichtelijk kunnen krijgen. We onderzoeken, bouwen en experimenteren. Zo helpen we organisaties de transitie te maken naar een volhoudbare economie.

Onze missie en doelen realiseren we met een onderzoeksprofiel dat zich enerzijds richt op industrie en anderzijds op onderwijsvernieuwing. Beide krijgen (mede) vorm door onderzoek aan de onderstaande zeven thema’s binnen drie werkvelden:


Model KC DOF

10 pager van het Meerjarenplan Digital Operations & Finance

Laat De Haagse Hogeschool uw onderzoek doen

Neem contact op
Projecten

Projecten

Integrated Reporting

Integrated Reporting

Het project Integrated Reporting van het lectoraat New Finance binnen het kenniscentrum Digital Operations & Finance betreft het promotieonderzoek van Egbert Willekes. Daarin onderzoekt deze docent-onderzoeker hoe bedrijven kunnen inspelen op economische, ecologische en sociale waarden. Hoe zij de impact daarvan op de bedrijfsresultaten kunnen weergeven met gebruikmaking van een goed sturings- en accountingssysteem. En hoe zij op deze manier gerichter kunnen beantwoorden aan de behoeften van de stakeholders.
Lees verder
The Hague Student Investment Fund

The Hague Student Investment Fund

In het najaar van 2020 begon een enthousiaste club studenten een onderzoek naar de haalbaarheid van een studenteninvesteringsfonds bij De Haagse Hogeschool: The Hague Student Investment Fund. Daarmee willen zij investeren in start-ups en scale-ups van studenten en alumni van De Haagse Hogeschool. Het fonds kan een knooppunt zijn in een netwerk van ondernemers, studenten, de Haagse regio, alumni, financierders en docenten.
Lees verder
Experimenteel onderzoeks- en ontwikkelproject KOIOS

Experimenteel onderzoeks- en ontwikkelproject KOIOS

KOIOS is een experimenteel onderzoeks- en ontwikkelproject om onderwijsinnovatie te stimuleren en onderwijs over vooral FinTech-technologieën aan te bieden aan studenten en professionals. Daarnaast koppelt het project onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven aan elkaar. Het doel van KOIOS is om een leven lang leren, dat voor iedereen beschikbaar is dankzij het open-sourcegedachtegoed, te faciliteren én te stimuleren.
Lees verder
PrimaVera

PrimaVera

In het landelijke project Predictive maintenance for Very effective asset management (PrimaVera) onderzoeken we hoe we met big data algoritmen kunnen maken die voorspellen wanneer kapitaalgoederen onderhoud nodig hebben. De werkpakketten richten zich op drie sectoren: maritiem, infrastructuur, hightech productie.
Lees verder
 Reshaping Business Education

Reshaping Business Education

In het project Reshaping Business Education richten wij ons op een anders georiënteerde opleiding en vorming van businessstudenten. We ontwikkelen onderwijs dat studenten in staat stelt om business te creëren die sociaal en ecologisch volhoudbaar is en die zo bijdraagt aan een economie die deugt. 
Lees verder
SMITZH: Smart Manufacturing Industriële Toepassingen Zuid-Holland

SMITZH: Smart Manufacturing Industriële Toepassingen Zuid-Holland

Zuid-Holland is rijk aan manufacturing industry. Aan maakbedrijven die met behulp van technologie allerlei producten ontwikkelen en op de markt brengen. Die bedrijven willen graag sneller, goedkoper, duurzamer en hoogwaardiger produceren, maar zijn vaak onvoldoende op de hoogte van eigentijdse, digitale mogelijkheden zoals robotisering en 3D-printen.
Lees verder
Smart Urban Mobility MetA Lab (SUMMAlab) 

Smart Urban Mobility MetA Lab (SUMMAlab) 

In het Smart Urban Mobility MetA Lab (SUMMAlab) houden onderzoekers zich bezig met mobiliteitsvraagstukken. Ze ontwikkelen tools en methoden voor de evaluatie en beoordeling van deze vraagstukken. Daarbij baseren zij zich op businessmodellen, technische en economische haalbaarheidsstudies en opschalingsmogelijkheden. Ze geven praktijkgericht advies over het opzetten en evalueren van duurzame experimenten binnen het mobiliteitsdomein.
Lees verder
Access to Finance

Access to Finance

Het lectoraat New Finance is betrokken bij een aantal EU-projecten rondom de toegang tot ‘finance on the grassroots’: European Migrant Entrepreneur Network project (EMEN) en het Young Migrant Entrepreneur Capacity Building project (YMCB) en LEarning, Teaming up and Saving – SAVing groups for Employabiliy and Empowerment (LETS SAVEE).
Lees verder
De bestuurder & de filosoof

De bestuurder & de filosoof

Het onderzoeksproject De bestuurder & de filosoof gaat in op de vraag naar hoe het aan de binnenkant van de bestuurder werkt: wat zich daar afspeelt aan tegenstrijdigheden, aarzelingen en stilzwijgende kennis en hoe zich dat verhoudt tot de verwachting van bestuurders als visionaire, besluitvaardige, en daadkrachtige personen.
Lees verder
Digitaal Overheidsgeld

Digitaal Overheidsgeld

Dit project beoogt kennis te ontwikkelen en te verspreiden over de digitalisering van geld, de afname van het gebruik van contant geld en de kansen van een nieuwe vorm van (programmeerbaar) publiek geld (digitaal contant geld, digitale centrale bankgeld).
Lees verder
Disability and its affective affordances

Disability and its affective affordances

Hoe worden affectieve reacties als angst, verwondering of sympathie op functiebeperkingen uitgebeeld in literatuur en andere kunst? Je leest het in dit onderzoek.
Lees verder
Film en kritisch denken educatie

Film en kritisch denken educatie

Hoe wordt het kritisch denkvermogen van studenten vergroot door het werken met film en documentaire.
Lees verder
Imago en hindernissen van Fintech

Imago en hindernissen van Fintech

Dit onderzoek beoogt inzicht te verlenen in de kansen voor en het imago van fintechs in eigen vermogen financiering en betaaldienstverlening en de hindernissen die zijn ondervinden. Samen kunnen ze leiden tot meer eigen vermogen in de maatschappij (en minder schuld) en meer verantwoordelijkheid bij het individu.
Lees verder
IT for financials

IT for financials

Samen met alumni en het bedrijfsleven heeft het lectoraat New Finance IT-onderwijs ontwikkeld dat aansluit op de huidige en toekomstige beroepspraktijk van financials.
Lees verder
Rentmeesterschap

Rentmeesterschap

In veel economische opleidingen en bedrijven werkt het ‘homo economicus’-paradigma nog volop door. Inmiddels is een zoektocht gaande naar een alternatief, omdat dit oude paradigma heeft bijgedragen aan ecologische-, economische- en sociale crises.
Lees verder
Roddels in organisaties

Roddels in organisaties

Een groot aantal studies heeft aangetoond dat roddelen in organisaties niet alleen onvermijdelijk is, maar zelfs kan worden gebruikt als een positief communicatiemiddel. Door op de verkeerde manier te roddelen, kunnen werknemers echter gemakkelijk het vertrouwen van hun collega's verliezen en zeer snel negatief worden bekeken.
Lees verder
Theater en andere kunstvormen in onderwijs

Theater en andere kunstvormen in onderwijs

Dit is een onderzoek naar (on-)mogelijkheden van theater en andere kunstvormen in onderwijs(-vernieuwing).
Lees verder
Zorgesthetiek

Zorgesthetiek

Zorgesthetiek is een nieuw concept in Nederland en gaat over de aandacht die er in de zorg en in zorgopleidingen is voor waarneming en ervaring.
Lees verder
Meer projecten

Meer projecten

Een overzicht van projecten waar nog meer aan gewerkt wordt door het kenniscentrum Digital Operations & Finance.
Lees verder
Afgeronde projecten

Afgeronde projecten

Een overzicht van projecten die reeds zijn afgerond door het kenniscentrum Digital Operations & Finance.
Lees verder
Actueel

Bouw je mee aan een Haags Student Investment Fund?

In het najaar van 2020 begon een enthousiaste club studenten een onderzoek naar de haalbaarheid van een studenteninvesteringsfonds bij De Haagse Hogeschool: The Hague Student Investment Fund. Daarmee willen zij investeren in start-ups en scale-ups van studenten en alumni van De Haagse Hogeschool. Het fonds kan een knooppunt zijn in een netwerk van ondernemers, studenten, de Haagse regio, alumni, financierders en docenten.

Meer informatie >
Mijlpalen

Startpunt van het kenniscentrum DOF - juni 2019

Publicaties

Lectoraat Change Management

Hier vind je alle publicaties en blogs van het lectoraat Change Management: lectoraatchangemanagement.nl
Team