Over het kenniscentrum

De onderzoekers van het kenniscentrum Digital Operations & Finance werken aan een ‘economie die deugt’. Met ons onderzoek stellen we bedrijven en ondernemers in staat om met behulp van digitale technologie hun voetafdruk op ruimte, grondstoffen, medewerkers en medemensen te verkleinen. Daarbij richten we ons vooral op de hightechmaakindustrie (waaronder agro en health), smart mobility en fintech. Kenmerkend voor ons onderzoek als kenniscentrum is dat we invalshoeken vanuit tech en business combineren. We ontwikkelen niet alleen digitale technologie, maar onderzoeken ook de rol daarvan in bedrijfsvoering en waardeketen.

Daarnaast ontwikkelen we als kenniscentrum onderwijs voor studenten én werkenden waarbij het samen oplossen van vraagstukken rondom duurzame ontwikkeling, (on)gelijkheid en digitale technologie centraal staat. Studenten leren hoe door slimme technologie en data een volhoudbare economie vorm te geven is. Niet alleen door onderwijs, maar ook door studenten mee te laten doen aan wetenschappelijk onderzoek.

In het kenniscentrum brengen we de expertise van zeven lectoraten samen: Betekenismarketing, Change Management, Fotonica, New Finance, Platformeconomie, Smart Sensor Systems en Smart Sustainable Manufacturing.

Maak in deze video uitgebreider kennis met het kenniscentrum, ons werk en onze 7 lectoraten:


Meer lezen over het kenniscentrum? Raadpleeg de jaarupdate 2021

Jaarupdate 2021 (pdf)

Laat De Haagse Hogeschool uw onderzoek doen

Neem contact op
Projecten

Projecten

Mogelijke gezondheidseffecten van 5G-systemen (NextGEM)

Mogelijke gezondheidseffecten van 5G-systemen (NextGEM)

In onze huidige samenleving kunnen we niet meer zonder technologie die gebruik maakt van radiofrequente elektromagnetische velden (RF EMV). Vooral in de telecommunicatie ontkomen we niet aan 3G-, 4G- en inmiddels 5G-technologieën. Tegelijkertijd neemt de zorg over mogelijke effecten op onze gezondheid door blootstelling aan deze elektromagnetische velden toe. Vanuit de Europese Unie zijn daarom diverse initiatieven opgetuigd om onderzoek te doen naar eventuele effecten. Lectoraat Smart Sensor Systems is aangesloten bij een van deze onderzoeksprojecten, consortium NextGEM.

Lees verder
Succesvol managen van duurzame en artistieke innovaties (SUSTain)

Succesvol managen van duurzame en artistieke innovaties (SUSTain)

Samenwerking tussen ondernemers en kunstenaars lijkt het recept om te komen tot een nieuwe economie. Een economie die ‘volhoudbaar’ is, sociaal rechtvaardig en ecologisch duurzaam. De zakelijke kwaliteiten van ondernemers en de kwaliteit van kunstenaars om buiten de bestaande systemen te denken, zouden elkaar in theorie aanvullen en impactvolle initiatieven kunnen opleveren. Toch blijkt in de praktijk dat de samenwerking vaak lastig is. Tussenpersonen, zogenoemde innovatiebrokers, kunnen deze werelden bij elkaar brengen en projecten in goede banen leiden. Lectoraat Change Management onderzoekt welke kennis en competenties dat van hen vraagt.
Lees verder
GEwasgroei GOed GEmeten

GEwasgroei GOed GEmeten

De Nederlandse glastuinbouw is wereldwijd koploper in duurzame innovaties. In vergelijking met andere landen is de ecologische footprint al laag, maar nieuwe technologieën bieden kansen om teelt nog beter aan te sturen en te verduurzamen. Huidige meetmethoden beschadigen de planten en verstoren de groei. De lectoraten Smart Sensor Systems en Fotonica doen onderzoek naar mogelijkheden om gewassen contactloos te meten met sensoren en lichttechnologie zoals optica en fotonica. Ook Hogeschool Inholland, Lentiz MBO en diverse technisch toeleveranciers en telers in de regio Westland werken mee aan het project.
Lees verder
Hololens-Mixed Reality op de werkvloer

Hololens-Mixed Reality op de werkvloer

Veel bedrijven kijken met interesse naar de ontwikkelingen op het gebied van Mixed Reality, voor toepassingen zoals montage op afstand en slim assembleren. Ze willen graag weten “Op welke manier kan Mixed Reality meerwaarde genereren in MIJN organisatie?” Om deze vraag te beantwoorden biedt het lectoraat Smart Sustainable Manufacturing een praktijkgerichte workshopserie aan. Hiermee geven wij een praktische invulling aan ons onderzoek naar de rol van Mixed Reality (MR) binnen de Industrie 4.0. In deze workshop gaan wij, op een speelse en laagdrempelige manier, samen met bedrijven uit de regio experimenteren.
Lees verder
TranSIT-Transferable Smart Industry Templates

TranSIT-Transferable Smart Industry Templates

Een belangrijk deel van de MKB bedrijven in onze regio engineert en assembleert custom of kleine series producten. De nadruk ligt op korte doorlooptijden en hoge kwaliteit. Kwaliteitscontrole is erg belangrijk. Procesverbeteringen zijn vrijwel altijd gericht op verminderen van fouten, zoeken en onnodige handelingen. Maar ze willen niet in de verkeerde technologie of werkwijze investeren en zijn erg beducht op vendor lockin of langdurige trajecten met externe adviseurs. Automatisering van productiestappen ‘as-such’ is vanwege het enkelstuks/kleine series karakter alleen interessant als de programmeerinspanning beperkt en de return of investment (ROI) kort is.

Lees verder
RE/manufacturing LAB

RE/manufacturing LAB

In het Re/Manufacturing Lab komen onderwijs en onderzoek op het domein van Industry 4.0 bij elkaar. Met dwarsverbanden door alle opleidingen van onze Faculteit Technologie, Innovatie en Samenleving en de onderzoeksgroep van Smart Sustainable Manufacturing. Praktijkvragen komen van maakbedrijven in de regio. De oplossingen zijn toepassingen van de zogenaamde ‘sleutel technologieën’: Engineering-, fabricage- en digitale technologieën. Uiteraard met aandacht voor duurzaamheid, flexibele manufacturing en ‘Factory-as-a-Service’.
Lees verder
E-learning course for lecturers ‘How to Teach Critical Thinking with Film – an Introduction’

E-learning course for lecturers ‘How to Teach Critical Thinking with Film – an Introduction’

Deze e-learning ondersteunt docenten die met behulp van film(fragmenten) kritisch denken bij studenten willen stimuleren. De cursus is gebaseerd op het onderzoek van Wypkje van der Heide (lectoraat Change Management), onderzoekslijn Reshaping Business Education, binnen het kenniscentrum Digital Operations & FInance.

Lees verder
Wettelijk kader voor wearables op het werk

Wettelijk kader voor wearables op het werk

Wearables kunnen werkgevers en werknemers helpen om veiligheids- en gezondheidsrisico’s te verkleinen en het welzijn op de werkvloer te stimuleren. Om dit te bereiken, gebruiken de apparaten algoritmen om persoonlijke data te analyseren. Maar hoe zit het dan met privacy? En de bescherming van deze gegevens?

 

Lees verder
Groene-voornemens

Groene-voornemens

In het project ‘Groene Voornemens’ doen wij een eerste aanzet naar het ontsluiten van benodigde informatie voor studenten, docenten en onderzoekers met ‘Groene Voornemens’. En hopelijk is dit een eerste stap naar hogeschoolbreed onderwijs op het gebied van duurzame producten en processen.

Natuurlijk -en gelukkig!- zijn we niet de enigen op de Haagse die zich hier druk over maken. Dit project begint vooral op het ‘technische domein’, maar natuurlijk hopen we de link te leggen naar alle andere mooie Haagse initiatieven op het gebied van duurzaamheid.
Lees verder
De toekomst van geld

De toekomst van geld

De digitalisering van onze economie en de opkomst van nieuwe vormen van geld heeft geleid tot een strijd over de (digitale) toekomst van ons geld. Dit project onderzoekt opties om het geldsysteem van de toekomst te herontwerpen op een manier die het dienstbaar maakt aan de samenleving. 
Lees verder
Agrotech

Agrotech

We zien een toenemende convergentie van technologie en landbouw. Het kenniscentrum Digital Operations and Finance van De Haagse Hogeschool speelt daar een rol in door praktijkgericht onderzoek te doen naar de inzet van robotica, automatisering, sensoren, datascience en artificial intelligence in de glastuinbouw. Deze inzet moet een positief effect hebben op de teelt en de verwerking van de glastuinbouwproducten. Het doel van dit onderzoek is de verduurzaming van de sector.  Het Agrotech-onderzoek richt zich op Zuid-Holland, de regio die ruim de helft van alle glastuinbouwbedrijven in Nederland herbergt.
Lees verder
The Hague Student Investment Fund

The Hague Student Investment Fund

In het najaar van 2020 begon een enthousiaste club studenten een onderzoek naar de haalbaarheid van een studenteninvesteringsfonds bij De Haagse Hogeschool: The Hague Student Investment Fund. Daarmee willen zij investeren in start-ups en scale-ups van studenten en alumni van De Haagse Hogeschool. Het fonds kan een knooppunt zijn in een netwerk van ondernemers, studenten, de Haagse regio, alumni, financierders en docenten.
Lees verder
Integrated Reporting

Integrated Reporting

Het project Integrated Reporting van het lectoraat New Finance binnen het kenniscentrum Digital Operations & Finance betreft het promotieonderzoek van Egbert Willekes. Daarin onderzoekt deze docent-onderzoeker hoe bedrijven kunnen inspelen op economische, ecologische en sociale waarden. Hoe zij de impact daarvan op de bedrijfsresultaten kunnen weergeven met gebruikmaking van een goed sturings- en accountingssysteem. En hoe zij op deze manier gerichter kunnen beantwoorden aan de behoeften van de stakeholders.
Lees verder
KOIOS - Experimenteel onderzoeks- en ontwikkelproject

KOIOS - Experimenteel onderzoeks- en ontwikkelproject

KOIOS is een experimenteel onderzoeks- en ontwikkelproject om onderwijsinnovatie te stimuleren en onderwijs over vooral FinTech-technologieën aan te bieden aan studenten en professionals. Daarnaast koppelt het project onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven aan elkaar. Het doel van KOIOS is om een leven lang leren, dat voor iedereen beschikbaar is dankzij het open-sourcegedachtegoed, te faciliteren én te stimuleren.
Lees verder
Lifelong Optics Learning

Lifelong Optics Learning

De SLIM-subsidie heeft als doel om leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend te maken. Dit betekent dat in de onderneming aandacht is voor de ontwikkeling van het bedrijf en de medewerkers. In Optica-sector in NL gaat 4 miljard € per jaar om en uit een enquête blijkt dat 2/3 van de bedrijven de beschikbaarheid van voldoende gespecialiseerd personeel een knelpunt vindt. Dit gekwalificeerde personeel is wel nodig om de voorziene wereldwijde groei van de fotonica-industrie te bewerkstelligen. Zo kan fotonica als key enabling technology een rol spelen in de toekomstige behoeftes op het vlak van communicatie, sensing en gezondheid.
Lees verder
Photonic Sensing projects

Photonic Sensing projects

Van het meten van ioniserende straling bij behandeling van borstkanker tot de hoeveelheid water in voedsel en van het meten van de beweging van een persoon om een exoskelet aan te sturen tot de vorm van een blad van een tomatenplant: meten is een van de belangrijkste toepassingen van fotonica en dat zal in de toekomst dankzij miniaturisatie (en kostenreductie) van optische sensoren en de grote behoefte aan data alleen maar verder toenemen. Voorbeelden van optische sensoren zijn camera’s, spectrometers en interferometers, maar ook glasvezels die van een nanostructuur zijn voorzien waardoor vervormingen heel nauwkeurig gemeten kunnen worden. Of speciale glasvezels die gevoelig zijn voor ioniserende straling. Een groot deel van het onderzoek bij het lectoraat Fotonica richt zich op het toepassen van fotonicatechnologie als sensor. 
Lees verder
PrimaVera

PrimaVera

In het landelijke project Predictive maintenance for Very effective asset management (PrimaVera) onderzoeken we hoe we met big data algoritmen kunnen maken die voorspellen wanneer kapitaalgoederen onderhoud nodig hebben. De werkpakketten richten zich op drie sectoren: maritiem, infrastructuur, hightech productie.
Lees verder
 Reshaping Business Education

Reshaping Business Education

In het project Reshaping Business Education richten wij ons op een anders georiënteerde opleiding en vorming van businessstudenten. We ontwikkelen onderwijs dat studenten in staat stelt om business te creëren die sociaal en ecologisch volhoudbaar is en die zo bijdraagt aan een economie die deugt. 
Lees verder
SMITZH: Smart Manufacturing Industriële Toepassingen Zuid-Holland

SMITZH: Smart Manufacturing Industriële Toepassingen Zuid-Holland

Zuid-Holland is rijk aan manufacturing industry. Aan maakbedrijven die met behulp van technologie allerlei producten ontwikkelen en op de markt brengen. Die bedrijven willen graag sneller, goedkoper, duurzamer en hoogwaardiger produceren, maar zijn vaak onvoldoende op de hoogte van eigentijdse, digitale mogelijkheden zoals robotisering en 3D-printen.
Lees verder
Smart Urban Mobility MetA Lab (SUMMAlab) 

Smart Urban Mobility MetA Lab (SUMMAlab) 

In het Smart Urban Mobility MetA Lab (SUMMAlab) houden onderzoekers zich bezig met mobiliteitsvraagstukken. Ze ontwikkelen tools en methoden voor de evaluatie en beoordeling van deze vraagstukken. Daarbij baseren zij zich op businessmodellen, technische en economische haalbaarheidsstudies en opschalingsmogelijkheden. Ze geven praktijkgericht advies over het opzetten en evalueren van duurzame experimenten binnen het mobiliteitsdomein.
Lees verder
Access to Finance

Access to Finance

Het lectoraat New Finance is betrokken bij een aantal EU-projecten rondom de toegang tot ‘finance on the grassroots’: European Migrant Entrepreneur Network project (EMEN) en het Young Migrant Entrepreneur Capacity Building project (YMCB) en LEarning, Teaming up and Saving – SAVing groups for Employabiliy and Empowerment (LETS SAVEE).
Lees verder
Automatische rolstoel

Automatische rolstoel

In het lectoraat Smart Sensor Systems van De Haagse Hogeschool wordt onderzoek gedaan naar toepassingen van mobiele en intelligente robotica. Onderzocht wordt of rolstoelen veiliger en gebruiksvriendelijker gemaakt kunnen worden met nieuwe functies zoals: ‘automatisch rijden’, ‘bots-detectie’ en ‘ondersteuning bij het uitvoeren van lastige manoeuvres’. Dit project ‘Autonome Renault Twizy – sensor fusion and semantic mapping’ is onderdeel van de onderzoekslijn Smart Mobility & Smart Control van het lectoraat Smart Sensor Systems.
Lees verder
De bestuurder & de filosoof

De bestuurder & de filosoof

Het onderzoeksproject De bestuurder & de filosoof gaat in op de vraag naar hoe het aan de binnenkant van de bestuurder werkt: wat zich daar afspeelt aan tegenstrijdigheden, aarzelingen en stilzwijgende kennis en hoe zich dat verhoudt tot de verwachting van bestuurders als visionaire, besluitvaardige, en daadkrachtige personen.
Lees verder
Beweegonderzoek van vragenlijst naar meten

Beweegonderzoek van vragenlijst naar meten

CBS – HHs - RIVM Beweegonderzoek: vervangen SQUASH vragenlijst voor vaststellen van metabolisme op basis van vragen over activiteiten en duur door objectieve metingen met inertial measurement units en (bewegings)sensoren. Dit project is onderdeel van de onderzoekslijn Smart Health van het lectoraat Smart Sensor Systems.
Lees verder
Biosensoren voor detecteren van enzymen, dna en virussen

Biosensoren voor detecteren van enzymen, dna en virussen

Dit project vloeit voort uit een samenwerking van Smart Sensor Systems met TNO en het bedrijf Delta Diagnostics. Dit bedrijf is in korte tijd een belangrijke speler geworden in de doorontwikkeling (spinoff van ontwikkeling bij TNO) alsmede de verdere marktintroductie van deze Microring Resonators (MRRs) als Point-of-Care diagnostische techniek. Dit project is onderdeeel van de onderzoekslijn Smart Health van het lectoraat Smart Sensor Systems.
Lees verder
Digitaal Overheidsgeld

Digitaal Overheidsgeld

Dit project beoogt kennis te ontwikkelen en te verspreiden over de digitalisering van geld, de afname van het gebruik van contant geld en de kansen van een nieuwe vorm van (programmeerbaar) publiek geld (digitaal contant geld, digitale centrale bankgeld).
Lees verder
Disability and its affective affordances

Disability and its affective affordances

Hoe worden affectieve reacties als angst, verwondering of sympathie op functiebeperkingen uitgebeeld in literatuur en andere kunst? Je leest het in dit onderzoek.
Lees verder
Film en kritisch denken educatie

Film en kritisch denken educatie

Hoe wordt het kritisch denkvermogen van studenten vergroot door het werken met film en documentaire.
Lees verder
Imago en hindernissen van Fintech

Imago en hindernissen van Fintech

Dit onderzoek beoogt inzicht te verlenen in de kansen voor en het imago van fintechs in eigen vermogen financiering en betaaldienstverlening en de hindernissen die zijn ondervinden. Samen kunnen ze leiden tot meer eigen vermogen in de maatschappij (en minder schuld) en meer verantwoordelijkheid bij het individu.
Lees verder
IT for financials

IT for financials

Samen met alumni en het bedrijfsleven heeft het lectoraat New Finance IT-onderwijs ontwikkeld dat aansluit op de huidige en toekomstige beroepspraktijk van financials.
Lees verder
Rentmeesterschap

Rentmeesterschap

In veel economische opleidingen en bedrijven werkt het ‘homo economicus’-paradigma nog volop door. Inmiddels is een zoektocht gaande naar een alternatief, omdat dit oude paradigma heeft bijgedragen aan ecologische-, economische- en sociale crises.
Lees verder
Roddels in organisaties

Roddels in organisaties

Een groot aantal studies heeft aangetoond dat roddelen in organisaties niet alleen onvermijdelijk is, maar zelfs kan worden gebruikt als een positief communicatiemiddel. Door op de verkeerde manier te roddelen, kunnen werknemers echter gemakkelijk het vertrouwen van hun collega's verliezen en zeer snel negatief worden bekeken.
Lees verder
Theater en andere kunstvormen in onderwijs

Theater en andere kunstvormen in onderwijs

Dit is een onderzoek naar (on-)mogelijkheden van theater en andere kunstvormen in onderwijs(-vernieuwing).
Lees verder
VIT for Life

VIT for Life

Het Medical Delta Living Lab Vitality Innovation & Technology (VIT) for Life richt zich op het bevorderen van de vitaliteit van mensen met (een verhoogd risico op) leefstijl gerelateerde gezondheidsklachten. Het lab zet in op de ontwikkeling van duurzaam sociale en technologische innovaties. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een app welke het maken van gezonde voedingskeuzes en het voldoende bewegen stimuleert. Dit project is onderdeel van de onderzoekslijn Smart Health van het lectoraat Smart Sensor Systems.
Lees verder
Wearables voor Arbo

Wearables voor Arbo

Op 1 februari 2019 is het project Wearables voor Arbo: Meetvestjes voor Lichaamsparameters en Blootstelling en Beweging gestart. In samenwerking met Kinetic Analysis en CBS ontwikkelt het lectoraat meetvestjes met lichte sensoren die blootstelling, beweging en lichaamsparameters kunnen meten. Dit project is onderdeel van de onderzoekslijn Smart Health van het lectoraat Smart Sensor Systems.
Lees verder
Zorgesthetiek

Zorgesthetiek

Zorgesthetiek is een nieuw concept in Nederland en gaat over de aandacht die er in de zorg en in zorgopleidingen is voor waarneming en ervaring.
Lees verder
Meer projecten

Meer projecten

Een overzicht van projecten waar nog meer aan gewerkt wordt door het kenniscentrum Digital Operations & Finance.
Lees verder
Afgeronde projecten

Afgeronde projecten

Een overzicht van projecten die reeds zijn afgerond door het kenniscentrum Digital Operations & Finance.

Lees verder
Nieuws

In de media


Publicaties

Lectoraat Change Management

Hier vind je alle publicaties en blogs van het lectoraat Change Management: lectoraatchangemanagement.nl
Team