Ervaringsdeskundige jongere vraagt zich af: Hoe kunnen jongeren met PTSS en hun ouders voorgelicht worden over MDMA-therapie? 

Jongeren hebben een verhoogd risico op een posttraumatische stressstoornis (PTSS). PTSS heeft een negatieve invloed op het leven van jongeren en hun maatschappelijke participatie. MDMA-therapie is een veelbelovende nieuwe therapievorm voor mensen met hardnekkige PTSS-klachten. In een therapeutische setting creëert MDMA ruimte om herinneringen aan het trauma toe te laten, zonder dat je overmand wordt door negatieve emoties. Hierdoor kunnen de traumatische herinneringen verwerkt worden. De therapie wordt momenteel nog onderzocht.  

Dit onderzoek is geïnitieerd door een jongere met PTSS, die zich georiënteerd heeft op MDMA-therapie. Door het gesprek hierover met haar moeder, die hier negatief op reageerde, kwam ze op het idee voor dit onderzoek. Want als MDMA-therapie effectief blijkt en breder toegankelijk wordt, is goede voorlichting hierover voor jongeren en hun ouders belangrijk. Door een bijzondere subsidie door ZonMw kunnen we samen dit onderzoek gaan uitvoeren. 

Doel van het project

De hoofdvraag van dit onderzoek is: Hoe kunnen jongeren met PTSS en hun ouders voorgelicht worden over MDMA-therapie? 

Daarbij hebben we twee deelvragen: 

  1. Wat is bij jongeren met PTSS en hun ouders het beeld van MDMA-therapie? 
  2. Hoe zou op basis van dit beeld (vraag 1) een hulpmiddel voor MDMA-therapeuten eruit kunnen zien om informatie aan jongeren en ouders te geven? 

Dit hulpmiddel kan een constructief gesprek starten tussen jongeren, ouder en behandelaars, zodat zij samen tot een goede beslissing kunnen komen over het wel of niet starten van MDMA-therapie. 

Doelgroep

Jongeren met PTSS en hun ouders.

Aanpak / methoden 

We voeren een kwalitatief en participatief onderzoek uit, bestaande uit vier fasen. 

Fase 1: Enquête 

Met een korte online enquête willen we aan jongeren met PTSS en ouders van jongeren met PTSS vragen wat hun beeld is van MDMA-therapie. De enquête zal bestaan uit enkele gesloten vragen en enkele open vragen. We vragen onder andere naar hun achtergrondgegevens, PTSS status, therapie-ervaringen, hun kennis van MDMA-therapie, hun verwachtingen van de resultaten hiervan en de informatiebehoefte om een beslissing over deze therapie te kunnen nemen.  

Fase 2: Interviews 

Als vervolg op de enquête willen we tien jongeren en acht ouders interviewen. Met het interview leren we niet alleen wat deelnemers denken over MDMA-therapie, maar ook waarom ze dat denken, hoe ze aan informatie zijn gekomen en wat hun wensen zijn met betrekking tot voorlichting over MDMA-therapie. Daarnaast willen we vijf traumatherapeuten interviewen over wat zij denken dat er nodig is om MDMA-therapie goed uit te leggen aan jongeren en ouders.  

Fase 3: Ontwikkelgroep

De kennis die we opdoen in fases één en twee van het onderzoek, wordt in fase drie gebruikt om tot een hulpmiddel te komen voor therapeuten om jongeren en hun ouders voor te lichten over MDMA-therapie. Dit gebeurt in de ontwikkelgroep, die bestaat uit twee jongeren, twee ouders en een therapeut.  

Fase 4: Vormgeven en verspreiden hulpmiddel en infographic

Het door de ontwikkelgroep in fase drie gemaakte hulpmiddel zal in de laatste fase van het onderzoek mooi vormgegeven worden. Daarnaast maken we een infographic waarin de kennis uit de enquête en interviews overzichtelijk gepresenteerd wordt. Deze producten zullen wij vervolgens verspreiden onder belanghebbenden, onder andere door presentaties en een artikel. 

Samenwerkingspartners 

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
Daarnaast zijn we in gesprek met verschillende aanbieders om met ons samen te werken in dit onderzoek. 

Resultaten 

Het onderzoek zal een hulpmiddel opleveren waarmee een jongere, zijn ouder(s) en behandelaar een constructief gesprek kunnen voeren over de beslissing om wel of niet MDMA-therapie te starten. Daarnaast wordt het beeld dat jongeren en ouders hebben van MDMA-therapie samengevat in een infographic.  

Looptijd

September 2023 – augustus 2024 

Team

Lectoraat Jeugdhulp in Transformatie
Onderzoeker: Anne Steenbakkers

Contact

Anne Steenbakkers, a.t.steenbakkers@hhs.nl