Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO) - Deeltijd

Hoe persoonlijk is onze persoonlijke aanpak? Dat zit ’m in de flexibiliteit: niet de opleiding bepaalt, jij bepaalt. In goed overleg je studieprogramma samenstellen, studeren waar en wanneer het jou uitkomt: online of op de hogeschool. En dit in het tempo dat past bij jouw agenda, met ruimte voor werk, gezin en vrije tijd, zodat je het beste uit je studie kunt halen. Natuurlijk wel met alle inzet en toewijding die nodig zijn voor het beste resultaat. Nu eens blokken in je eentje, dan weer sparren met studenten en docenten. Elkaar uitdagen om die stap extra te zetten. Wij weten jouw ervaring op waarde te schatten, met vrijstellingen voor studieonderdelen die jij al beheerst. Flexibel in inhoud, vorm, tempo en toetsing. De Pabo Deeltijd van De Haagse werkt als Opleidingsschool Zuid-West Holland samen met vijf schoolbesturen in de regio. Ideaal voor jou om te leren werken met een grote diversiteit aan leerlingen. En je krijgt er bovendien een stagevergoeding voor.

Opbouw van Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO) - Deeltijd

Pilot Flexibilisering

Vanuit de landelijke pilot ‘Flexibilisering’ mogen hogescholen hun vaste onderwijsprogramma’s loslaten. Dit heeft als voordeel dat je bij de Pabo Deeltijd veel meer inspraak hebt op wat je wil leren, maar ook op hoe, waar en wanneer je dat wil doen.

Individuele vrijheid

De opleiding Pabo Deeltijd is opgebouwd rond ‘leeruitkomsten’: kennis en vaardigheden die je moet beheersen om een bepaalde module af te kunnen ronden. Die leeruitkomsten worden getoetst. Hoe je je op die toets voorbereidt, bepaal je zelf. Je bekijkt ook zelf welke lessen je volgt. Je kunt de opgegeven boeken, artikelen en digitale bronnen lezen, maar je mag ook andere informatie gebruiken. Jij kiest je eigen leerweg.

De opzet van de opleiding Pabo Deeltijd vraagt om een grote mate van zelfregie en zelfsturing. Studenten die het heft in eigen hand nemen en zelfstandig aan het werk gaan, blijken succesvol te kunnen studeren. Studenten die meer behoefte hebben aan ‘schools’ studeren, adviseren wij om verder te zoeken naar een opleiding die beter bij hen past.

Je eigen tempo

Je kunt het programma van de opleiding Pabo Deeltijd in je eigen tempo doorlopen. Het standaardprogramma duurt 4 jaar, maar je kunt de Pabo ook in 3 jaar afronden. Dat is afhankelijk van je voorkennis, je inzet en je eigen keuzes. Bij je planning krijg je ondersteuning van een studiecoach. In de Brede oriëntatie leg je samen met je coach vast hoe lang je over je studie kunt doen. Daarnaast kun je ook gebruikmaken van de Mijlpalenregeling. Onder ‘Hoofdfase’ kun je daar meer over lezen. 

Flexibele toetsing

Als je de benodigde kennis en ervaring in huis hebt en dat kunt aantonen, mag je een toets maken. Zonder eerst les te hoeven volgen. Zo ben je in deze nieuwe opzet niet gebonden aan een vaste jaarindeling, maar is je studieprogramma flexibel en op maat samen te stellen.

Nieuw: Stagevergoeding 

Als leraar in opleiding lever jij een waardevolle bijdrage aan het onderwijs. Daarom geeft de Opleidingsschool Zuid-West Holland elke Pabo-student van De Haagse Hogeschool een stagevergoeding. Dit om jou te bedanken voor je inzet en om jou de waardering te geven die je verdient.  

Wat houdt het precies in?

Vanaf studiejaar 2022/2023 ontvang je een stagevergoeding als je stageloopt bij een school van de Opleidingsschool Zuid-West Holland. Deeltijd studenten die gemiddeld een dag per week stagelopen binnen het samenwerkingsverband OZWH, krijgen in jaar 1 (vanaf februari) en in jaar 2 (vanaf september) €90,- bruto per maand. In jaar 3 en jaar 4 bedraagt de hoogte van de vergoeding €125,- bruto per maand. Dit geldt voor de periode dat je stageloopt. Op het moment dat je een LIO-aanstelling krijgt komt de stagevergoeding te vervallen. Loop je meer dagen stage? Dan wordt de vergoeding naar rato verhoogd.  

8 modules

Het totale programma (propedeuse en hoofdfase) bestaat uit 8 modules van elk 30 studiepunten.

Les

2

avonden per week

Stage

1

dag per week (minimaal)

Studiebelasting

?

Zelf te bepalen


Propedeuse

De propedeuse bestaat uit de 2 volgende modules:

Brede professionele basis van de kern van het beroep

In deze module van de Pabo Deeltijd oriënteer je je op de organisatie van de basisschool in brede zin. Je weet daarna welke schooltypen er in Nederland zijn en je raakt bekend met de basis van het pedagogisch-didactisch handelen. Je maakt kennis met de praktijk en met de bekwaamheidseisen van een leerkracht. Door zelfonderzoek ontdek je wie je bent als leraar en wie je graag wilt zijn als leraar. Daarnaast besteed je veel aandacht aan taal en rekenen. In de propedeusefase wordt je bindend studieadvies niet alleen bepaald op grond van het aantal studiepunten, maar ook op grond van beroepsgeschiktheid en op grond van je niveau van taal en rekenen.

Het kind centraal

In deze module van de Pabo verdiep je je in het zich ontwikkelende en lerende kind. Je observeert het kind in verschillende situaties: zowel bij het leren als bij spel. Wat je in de praktijk ziet, kun je steeds beter koppelen aan de theorie. Zoals tijdens vrijwel iedere module in de deeltijdopleiding van de Pabo, ben je hier ook in de praktijk mee bezig.

Hoofdfase

De hoofdfase bestaat uit de volgende modules:

De wereld van het jonge kind (van 4 tot en met 8 jaar)

In deze module van de Pabo Deeltijd staat het jonge kind centraal. Je ontwikkelt je verder in de verschillende rollen die je als leraar gaat uitoefenen. In dit geval als pedagoog en als ontwerper van samenhangend onderwijs. Je voert verschillende opdrachten in de praktijk uit. Daarmee toon je aan dat je op het gebied van het jonge kind een startbekwame leraar kunt worden.

De wereld van het oudere kind (van 9 tot en met 12 jaar)

In deze module richt je je als pedagogisch en didactisch deskundige op het oudere kind. Je ontwerpt onderwijs voor de groep en voert dit ook uit. Je werkt, net als in de andere modules, aan je vakinhoudelijke bekwaamheid. Via uitgebreide toetsing in theorie en praktijk toon je aan dat je op het gebied van het oudere kind een startbekwame leraar kunt worden.

Passend onderwijs 

De module passend onderwijs laat je zien hoe je kunt omgaan met leerlingen die ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen vertonen. Bij afronding van deze module van de opleiding Pabo Deeltijd ben je in staat om de leer- en leefomgeving van iedere leerling zodanig te beïnvloeden dat deze passend en veilig voor het kind is. Daarbij werk je goed samen met de betrokkenen, je collega's op school en de leerling.

Persoonlijke profilering

In deze module word je vrijheid geboden om onderzoek te doen naar een onderwerp op het gebied van onderwijsinnovatie dat jou na aan het hart ligt. Je stelt daarover een onderzoeksrapport op. Een onderdeel van deze module gaat ook over je eigen motivatie als leerkracht en visie op het onderwijs.

Minormodule

Lees verder onder 'Minoren'.

Afrondingsmodule

In deze module komt alles samen wat je tijdens je opleiding Pabo Deeltijd hebt geleerd. Je toont dat aan met een zogenoemde lio-stage, een stage als leraar in opleiding. Je besteedt in deze module tijd en aandacht aan je rol als instructeur en begeleider, als onderzoeker en als kritisch pedagoog.

Jouw docenten

Corine Barendregt

Docent Pabo


Mirjam Heemskerk - van der Sprong, MA, MSc, BEd

Docent-onderzoeker


Sleep opzij

Minoren

Je studie samenstellen

Minoren zijn keuzevakken waarmee je je opleiding Pabo Deeltijd zelf richting geeft. Er zijn legio mogelijkheden. Als je je wilt specialiseren binnen je vakgebied, kies je voor een verdiepende minor. Als je je vooral in de breedte wilt ontwikkelen, kun je kiezen voor een minor in een ander vakgebied. Je kunt 30 studiepunten op deze manier zelf invullen. De opleiding Pabo Deeltijd biedt verschillende minoren aan. In het afgelopen studiejaar zijn de minor Intern Cultuur Coördinator en Seksuele Vorming en diversiteit aangeboden. Tijdens deze minoren doe je ook onderzoek. Sommige minoren zijn in het Engels en volg je samen met buitenlandse studenten. Liever een minor van een andere opleiding volgen? Ook dat kan, binnen De Haagse Hogeschool zijn daar diverse mogelijkheden voor.  

Werkvormen

Colleges, excursies, practica, projecten

Als leraar in spe merk je dat lessen beter zijn als je ze interessant aanbiedt. Tijdens de opleiding Pabo Deeltijd ondervind je door de variatie aan werkvormen zelf hoe je in je eigen klas aan de slag kunt. Denk hierbij aan werkcolleges, praktijkopdrachten en excursies. Ga op zoek naar de juiste combinatie van eigen vaardigheid en didactiek. Je krijgt activerende lessen en wordt uitgedaagd uit om je grenzen op te zoeken. Stilzitten is er op de Pabo niet bij. Je wordt gestimuleerd om leerlingen te helpen om zelf kennis te vergaren. Bijvoorbeeld door ze te leren vragen te stellen, onderzoek te doen en zo tot oplossingen te komen. Zo ontwikkel je je eigen onderzoekende houding en die bij leerlingen.

Mijlpalenregeling

Sneller voor de klas met de mijlpalenregeling

Heb je al een hbo- of wo-diploma in jouw bezit? Dan is het mogelijk om versneld voor de klas te staan. Je kunt dan tijdens de opleiding Pabo Deeltijd aangesteld of benoemd worden (met een daarbij passende salariëring) als leraar basisonderwijs door een bestuur voor primair onderwijs (PO). Voorwaarde hierbij is dat de studenten, naast minimaal een hbo-bachelordiploma, een aantal voorgeschreven mijlpalen moeten hebben behaald.

Vereiste mijlpalen

Een Pabostudent kan gebruik maken van de mijlpalenregeling en als leraar in het primair onderwijs worden aangesteld, als de student voldoet aan alle volgende criteria:

  • In het bezit is van een afgeronde HBO-bachelor of WO getuigschrift.
  • Bewezen heeft beroepstakenbekwaam te zijn. Dat betekent op de Pabo van De Haagse Hogeschool dat de bijbehorende opleidingsonderdelen met succes zijn afgerond.
Hiervoor zijn de volgende mijlpalen voor de flexibele deeltijd modules opgesteld.
  
De propedeusemodules:
  • De brede professionele basis en de kern van het beroep, minus ‘Oriëntatie op jezelf als leerkracht’.
  • Het kind centraal, minus ‘Onderzoek naar de ontwikkeling van het kind’. Inclusief de daarbij behorende stages met minimaal een voldoende te hebben afgerond.
De hoofdfasemodules:
  • De assessments voor ‘De wereld van het jonge kind’ en ‘De wereld van het oudere kind’ zijn beide met minimaal een voldoende afgerond.
  • NB: De overige leeruitkomsten, behalve 'De leerkracht als pedagoog', moeten vervolgens nog wel worden behaald, maar er is dan al wel sprake van het in aanmerking komen voor de mijlpalenregeling.
De student die aan de bovenstaande mijlpalen voldoet en van het traject gebruik wil maken, moet een PO-bestuur vinden dat de student wil aanstellen als leraar. Dit bestuur dient met de student en met ons een tripartite scholings- en begeleidingsovereenkomst te sluiten van maximaal twee jaar. De ervaring leert dat voor een succesvol verloop van de opleiding een aanstelling van minimaal 0.4 fte en maximaal 0.8 fte wenselijk is. In de periode van twee jaar moet de student de flexibele deeltijdopleiding Pabo van De Haagse Hogeschool afronden. De werkplek kan gebruikt worden als stageplek. Deze werkplek telt mee bij de eis om op minimaal vier verschillende stagescholen, waaronder een met binnenstadproblematiek, praktijkervaring te hebben opgedaan. De student moet nog wel voldoen aan de eisen van de nog te volgen leeruitkomsten voor zowel de onderbouw als de bovenbouw.
 
Student blijft student
Studenten die het traject gaan volgen, blijven student in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Dit betekent dat zij hun bacheloropleiding geheel moeten afronden, en een bachelorgraad ontvangen. Besturen kunnen dan ook geen beroep doen op de subsidie zij-instroom volgens de Regeling subsidie zij-instroom.

Contact met de opleiding

Je vragen over toegangseisen, instromen en studeren bij de Pabo deeltijd in Den Haag mail je naar Brenda van de Fliert.

De avonden waarop er dit studiejaar contactonderwijs is, zijn maandagavond en donderdagavond van 18.30-22.00 uur. Houd er rekening mee dat er op maandag van 16.30-18.00 uur nog extra, ondersteunende lessen kunnen worden gegeven.
 

Contact met een student

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Je krijgt hulp bij het studeren. Aan het begin van je deeltijdopleiding Pabo maak je kennis met je studiecoach. Dat is altijd een docent van je opleiding. Met je studiecoach spreek je ook je individuele studietraject af. Je kunt bij je studiecoach aankloppen als je vragen hebt. Over je studie, je stages, je resultaten, je carrière en nog veel meer.
Heb je behoefte aan extra hulp? Bijvoorbeeld bij een dipje, ziekte, twijfels of iets anders? Dan kun je dat altijd bespreken met je studiecoach. Daarnaast ben je altijd welkom bij onze psycholoog, vertrouwenspersoon of decaan.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (EC; European Credits) behalen.. De opleiding kan bovendien bepalen dat je een bepaald vak moet hebben behaald, als onderdeel van de puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief  studieadvies en mag je je opleiding vervolgen.

Behaal je minder dan 50 studiepunten of haal je wel 50 punten maar voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort persoonlijke omstandigheden zich voordoen, dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO) - Deeltijd?