De RvT houdt toezicht op de uitvoering en de realisatie van het (meerjaren) beleid van het CvB, op de algemene gang van zaken in de hogeschool en staat het CvB daarbij met raad ter zijde en fungeert als werkgever van het CvB.

De RvT oefent het toezicht uit op het bestuur van De Haagse Hogeschool conform de bepalingen in de wet, de statuten van de stichting en de branchecode Governance. Statutair bestaat de raad uit vijf tot negen leden; de raad telt momenteel zes leden waaronder de voorzitter.

Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk kennis met betrekking tot de werkvelden waarvoor de hogeschool opleidt, in de raad aanwezig te laten zijn. De leden beschikken daartoe over relevante netwerken.
In de raad is zowel gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen als diversiteit naar etnische achtergrond van de leden gewenst.

De RvT kent drie commissies met elk twee leden:
 • de auditcommissie
 • de commissie Onderwijs & Onderzoek
 • de remuneratiecommissie.

De RvT vergadert zes keer per jaar, waarvan twee themabijeenkomsten. Ook worden regelmatig werkbezoeken georganiseerd aan onderdelen van de organisatie en vindt jaarlijks een strategiebijeenkomst plaats.

De RvT vindt het belangrijk om zichtbaar, kenbaar en aanwezig te zijn voor medewerkers en studenten. Twee keer per jaar voert een delegatie van de RvT overleg met de Hogeschoolraad.

Leden van de RvT worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen éénmaal worden herbenoemd. Met betrekking tot de onafhankelijkheid van leden van Raden van Toezicht gelden de bepalingen uit de branchecode.

Vacante positie binnen de RvT
Het huidige lid RvT met profiel financiën is twee termijnen verbonden geweest aan de RvT en kan niet meer herbenoemd worden. Om die reden is een vacature ontstaan voor een lid van de RvT met de financiële portefeuille die zitting neemt in de auditcommissie, in eerste instantie als lid en op termijn als voorzitter (als de huidige voorzitter aftreedt per 1-10-24). 

Algemeen profiel lid RvT
Het algemene profiel voor een lid RvT bevat de volgende aspecten.
 • alle leden beschikken over bestuurlijke ervaring, strategisch denkvermogen en besluitvaardigheid;
 • alle leden beschikken over een goed ontwikkelde antenne voor de maatschappelijke context waarin de hogeschool functioneert waarbinnen onder meer relevante thema’s zijn: wereldburgerschap en internationalisering;
 • alle leden beschikken over voldoende financieel-economische kennis om de taak van de raad om begrotingen en jaarrekeningen goed te keuren te kunnen vervullen;
 • alle leden zijn in staat tot kritische (zelf)reflectie.

Onverenigbaarheid en onafhankelijkheid
Een lid van de Raad van Toezicht is onafhankelijk indien het lid, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, (pleeg)kind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
 1. in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming geen werknemer of lid van het College van Bestuur van de hogeschool (inclusief gelieerde rechtspersonen) is geweest;
 2. geen persoonlijke financiële vergoeding van de hogeschool of van een aan haar gelieerde rechtspersoon ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij past in de normale uitoefening van bedrijf;
 3. geen bestuurslid is van een grote rechtspersoon waarin een lid van het College van Bestuur van de hogeschool lid van de raad van commissarissen respectievelijk de Raad van Toezicht is;
 4. niet werkzaam is bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie of het Ministerie van Economische zaken;
 5. geen aandelenpakket van ten minste tien procent in een aan de hogeschool gelieerde vennootschap houdt.

Een lid van de Raad van Toezicht kan niet tevens:
 1. lid zijn van het College van Bestuur;
 2. in dienst zijn van de Stichting 1) ;
 3. lid zijn van de Raad van Toezicht van een andere hbo-instelling;
 4. als student ingeschreven staan bij de instelling.

Diversiteit
In de samenstelling van de RvT wordt bij (her)benoemingen gestreefd naar een inclusieve samenstelling, door aandacht voor onder andere diversiteit naar gender, maatschappelijke en culturele achtergrond, arbeidsbeperking, leeftijd, en rol in het team. Vanuit de overtuiging dat verschil in diversiteitsdimensies van toegevoegde waarde is voor de kwaliteit van de RvT. Op deze wijze werkt de RvT aan de balans tussen deskundigheid, vaardigheid en diversiteit.

Specifiek profiel nieuw lid RvT
Naast de hiervoor vermelde algemene profieleisen voor de leden van de RvT wordt met het oog op de benodigde deskundigheden binnen de RvT een aantal meer specifieke deskundigheden, vaardigheden en eigenschappen gevraagd.

De RvT zoekt ter invulling van de onderhavige vacature dan ook een nieuw lid dat beschikt over niet alleen algemene toezichthoudende kwaliteiten, maar ook de volgende meer specifieke kwaliteiten.
 • Een brede actuele financiële achtergrond met kennis van risicomanagement en financiële verslaglegging (‘CFO-profiel’);
 • Substantiële ervaring met digitale informatieprocessen;
 • Kennis en ervaring om onderwerpen op het gebied van financiën, governancevraagstukken, IT en informatiebeveiliging in verbinding te brengen met hoger onderwijs, onderzoek en kennisoverdracht;
 • Affiniteit met implementatieprocessen met het oog op de implementatie van het Strategisch plan 2023-2028; 
 • Expertise in het executeren van beleid met het oog op de gestelde ambities en doelen van het voornoemd plan;
 • Affiniteit met hoger onderwijs in de randstedelijke context;
 • Ervaring met medezeggenschapsorganen;
 • Uitstekend gevoel bij good governance en de balans tussen afstand en nabijheid;
 • Bij voorkeur ervaring opgedaan als toezichthouder.
   
De Haagse Hogeschool is op zoek naar kandidaten met sterk verbindende kwaliteiten en intrinsieke nieuwsgierigheid naar de verhalen achter de cijfers. Kandidaten die, onafhankelijk en vanuit een zuivere rol- en taakopvatting, goede voeling hebben met studenten en medewerkers en gericht zijn op samenwerken voor het beste resultaat.

Jaarvergoeding
Voor de positie van lid RvT bij De Haagse Hogeschool bedraagt de jaarlijkse vergoeding €18.955,00 (jaar 2023).

Selectiegesprekken
De selectiegesprekken/interviews bij De Haagse Hogeschool zullen plaatsvinden op woensdag 22 maart 2023 van 12.00 tot 16.00 uur.

De werving is uitbesteed aan The Executive Network. Een uitgebreid profiel is ook via hen te raadplegen.
Uitsluitend schriftelijke reacties worden in behandeling genomen via e-mail: vacature.haagsehogeschool@ten.nl.    

Sluitingsdatum: 8 februari 2023.