Social Work - Deeltijd

De opleiding Social Work deeltijd is afgestemd op de praktijk en de vraagstukken die jij daarin als (aankomend) professional tegenkomt. Uitdagingen als participatie, regie bij cliënt, veranderende samenleving en medicalisering worden als uitgangspunt genomen voor je ontwikkeling naar de professional die theorie en onderzoek gebruikt om de kwaliteit van het werk in het sociale domein te verbeteren. Het veranderende sociale domein vraagt om samenwerking met andere disciplines, stellingname, waarbij er een beroep wordt gedaan op jouw identiteit als professional.

Voor het uitwisselen van kennis en ervaring is jouw actieve bijdrage belangrijk. Leren doe je samen met experts uit de praktijk, docenten en medestudenten, waarbij de praktijk leidend is.

Opbouw van Social Work - Deeltijd

Flexibilisering

HBO Social Work Deeltijd werkt met flexibele modules waardoor je kunt aansluiten op jouw ervaring en ontwikkelpunten. Je hebt niet alleen veel meer inspraak op wat je wilt leren, maar ook op welke manier, waar en wanneer je dat wilt doen. Je kunt de opleiding Social Work Deeltijd ook als een 4-jarig traject volgen.

Het totale programma van Social Work Deeltijd bestaat uit acht modules van elk 30 studiepunten. In de propedeuse volg je twee modules:
- Oriëntatie: de vraag achter de vraag
- Kwaliteit van samenleven

Na de propedeuse volgt de hoofdfase.

Daarin zijn de volgende hoofdfasemodules beschikbaar:

 • De kunst van het begeleiden
 • Signaleren en preventie
 • Ondernemen, organiseren en positioneren
 • Professioneel handelen 
 • De keuzemodule Jeugd, Zorg of Welzijn en Samenleving
 • De sociaal werker: ondernemend en innovatief
 

Individuele vrijheid

HBO Social Work Deeltijd is opgebouwd rond ‘leeruitkomsten’; kennis, houding en vaardigheden die je in de praktijk moet beheersen om een bepaalde module af te kunnen ronden. Die leeruitkomsten worden getoetst. Hoe je je op die toets voorbereidt, bepaal je zelf. Je richt je eigen leeromgeving in met een mix van praktijkleren, onderwijs op school en online activiteiten. Via zelfstudie, met experts (op school en praktijk) en samen met andere professionals (medestudenten). Flexibel onderwijs betekent bij ons nog steeds veel persoonlijk contact met medestudenten, docenten en studiecoaches.

Je eigen tempo

Het standaardprogramma is vier jaar, maar je kunt de opleiding HBO Social Work Deeltijd ook sneller afronden. Dat is afhankelijk van je voortraject, je al ontwikkelde competenties en je keuzes. Je kunt bijvoorbeeld vrijstellingen voor de propedeuse krijgen als je al een relevante propedeuse hebt. Eerder verworven competenties kun je aantonen en hiermee sneller door de opleiding gaan. Bij je planning krijg je ondersteuning van een studiecoach. Je doorloopt het programma van de opleiding Social Work Deeltijd in je eigen tempo.

Flexibele toetsing

Voorafgaand aan elke module krijg je informatie over de module en de toetsen. Zo ontdek je wat je wel en niet weet. Met je studiecoach maak je vervolgens afspraken over hoe je gebruikmaakt van de leeractiviteiten (op school, in de praktijk of online) en de momenten waarop je de toetsen inlevert. Deze afspraken worden vastgelegd in een onderwijsovereenkomst. Je stelt zo je eigen studieprogramma samen.

Lessen

1

dag per week

Werk

16

uur per week (minimaal)


Propedeuse

Propedeuse modules

Bouwen aan de basis

In de oriënterende modules van de propedeuse ontdek je wat de opleiding Social Work inhoudt. De praktijk vormt het startpunt voor het leren. 

Module 1

Oriëntatie: vraag achter de vraag

Vanuit verschillende invalshoeken onderzoek je het functioneren van een individu in zijn of haar directe leefomgeving. Je gaat uit van de mogelijkheden en de eigen kracht van het individu en je hebt oog voor de kwetsbaarheid en de manier waarop de persoon daarmee omgaat. Je ondersteunt mensen bij het formuleren van een vraag. Je bent aanspreekpunt voor kwetsbare mensen, professionals en belanghebbenden.

 • Je bent in staat contact te maken en observatie- en gespreksvaardigheden in te zetten om de samenwerkingsrelatie vorm te geven
 • Je bekijkt en verheldert vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken
 • Je bent in staat een voorstel te bespreken in samenspraak met anderen, advies uit te brengen en te rapporteren

Module 2

Kwaliteit van samenleven

Je hebt oog voor de maatschappelijke factoren die van invloed zijn op deelname aan het maatschappelijk leven. Je levert een bijdrage aan het versterken van inclusieve kwaliteit van de samenleving. Daarnaast versterk je de mogelijkheden van (groepen) mensen om hun leven samen met anderen zo vorm te geven, dat ze zelf actief kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

 • Je gaat samen met mensen op zoek naar behoeften en mogelijkheden om de kwaliteit van samenleven en hun mogelijkheden tot maatschappelijke participatie en te verhogen.
 • Je ontwikkelt samen met een groep kwetsbare mensen, netwerken en/of een gemeenschap een activiteitenplan gericht op het versterken van de mogelijkheden van mensen om actief deel te nemen aan het maatschappelijke leven.
 • Je begeleidt een groep mensen, bij het uitvoeren van de activiteit.

Module 3 en 4

Module 3

De kunst van het begeleiden

Je geeft begeleiding aan individuen en groepen bij het vormgeven van hun kwaliteit van leven. Je doet dat door mensen te activeren, te ondersteunen of te faciliteren. Je weet wanneer welke vorm van begeleiding wenselijk is voor verschillende mensen (zorgvragers, burgers, mantelzorgers). Je weet deze begeleiding vorm te geven door aan te sluiten op de ander(en). Je onderzoekt, initieert, voorkomt (preventie), activeert, informeert, faciliteert,  adviseert, coacht, coördineert, schoolt, begeleidt, ondersteunt, behandelt.

 • Je kiest een passende interventie in overleg met betrokkenen, aansluitend op wensen en behoeften gericht op versterken sociaal functioneren.
 • Je verbetert het sociaal functioneren van individuen en netwerken die passen bij doelgroepen,door een passende interventie te ontwerpen
 • Je maakt beladen thema’s rond sociaal functioneren bespreekbaar

Module 4

Signaleren en preventie

Je brengt het complex van factoren in kaart, dat van invloed is op de kwetsbaarheid van mensen. Sociaal werkers zetten interventies in, die de problemen voorkomen, waar deze kwetsbaarheid op verschillende gebieden, zoals gezondheid, armoede en sociale ongelijkheid, toe kan leiden. Of voorkomen dat de problematiek erger wordt.

 • Je spoort kwetsbaarheden en problemen bij mensen
 • Je ontwerpt een preventieve interventie
 • Je voert de preventieve interventie uit en verantwoordt deze.

Module 5 en 6

Module 5
Ondernemen, organiseren en positioneren in het sociale domein

Je bent actief betrokken bij het verbeteren van de organisatie door veranderplannen op te stellen en mee te denken over het (strategisch) beleid. Hiervoor maak je gebruik van kennis en kunde over de werking van organisaties en die van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Je vervult zelfstandig verschillende rollen en taken in een organisatie, zoals het begeleiden van medewerkers en het leidinggeven binnen een zelfsturend team. Je bent in staat om sociale vraagstukken te vertalen naar een innovatief product dat past in de werkomgeving.

 • Je organiseert het werk; leiderschap en teamsamenwerking
 • Je verbetert de organisatie aan de hand van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen; verandering en ondernemerschap
 • Je oefent invloed uit op de werkzaamheden en het beleid van de organisatie

Module 6

Professioneel handelen tussen zorg en autonomie 

Samen met de betrokkenen bepaal je een aanpak, waarbij je uitgaat van de wensen en mogelijkheden van de betrokkenen, en van wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen. Je verantwoordt morele afwegingen en neemt wettelijke en beroepskaders in acht. Je voert zelfstandig de regie in complexe situaties en verschillende contexten, waarbij er op interdisciplinair niveau wordt samengewerkt. Je signaleert kansen en bedreigingen op het gebied van het sociaal functioneren en je stelt zelfstandig een advies op voor een samenwerking tussen organisaties om hiervoor goede zorg te kunnen bieden.

 • Je maakt gebruik van wetenschappelijk inzichten, wettelijke- en beroepskaders en morele afwegingen bij het bepalen van de juiste keuze
 • Je handelt professioneel, integraal en methodisch binnen complexe casuïstiek.
 • Je verantwoordt je handelen

Module 7 en 8

Module 7

De sociaal werker: ondernemend en innovatief

Je pakt praktijkproblemen ondernemend en innovatief aan. Zelfstandig ga je op zoek naar informatie. Je maak een plan van aanpak, dat je implementeert en evalueert. Je profileert het beroep en draagt bij aan sociale innovatie 

 • Je innoveert het beroepsmatig handelen
 • Je brengt verbeteringen aan, evalueert en deelt kennis

Profielmodule 8

De sociaal werker: ondernemend en innovatief

In deze module kies je zelf waarover je wilt leren en waarmee je verbreding en verdieping wilt aanbrengen. De focus ligt op het uitstroomprofiel en het werken met de belangrijkste nieuwe wetten in de zorg. Zo heb je de keuze tussen Jeugd (Jeugdwet), Zorg (Wet langdurige zorg) of Welzijn en samenleving (Wet maatschappelijke ondersteuning).

 • Keuzeonderdelen
 • Uitstroomprofiel Jeugd, Zorg, Welzijn en samenleving
 • GGZ-agoog aantekening

Studie in beeld

Uitstroomprofielen Social Work

School, praktijk en online leren in een persoonlijke samenhang

HBO Social Work Deeltijd heeft drie uitstroomprofielen:

Sociaal werk – welzijn en samenleving

Je ondersteunt, helpt, activeert, ontwikkelt en verbindt. Je richt je op versterking van het sociaal functioneren en het vormgeven van de leefomgeving, liefst tegelijkertijd.

Je hebt kennis van verschillende problematieken en de bijbehorende aanpak. Je begeleidt kwetsbare mensen bij hun problemen en vraagstukken en bij de participatie in hun netwerken en in de samenleving. Daarbij werk je vanuit jouw kennis van beleidsmatige kaders.

Sociaal werk - zorg

Je houdt je bezig met de vraag hoe mensen met een (langdurige) zorgvraag optimaal sociaal kunnen functioneren.

Je hebt kennis van kwetsbare mensen met een (langdurige) zorgvraag (psychiatrie, gehandicaptenzorg, verslavingszorg en dergelijke) en de bijbehorende behandeling en begeleiding. Je betrekt het netwerk in je begeleiding. Participatie en eigen regie zijn je uitgangspunten. Daarbij werk je vanuit jouw kennis van de wettelijke en financiële kaders.

Sociaal werk - jeugd

Als professional draag je bij aan het bevorderen en benutten van de ontwikkelingskansen van jeugdigen tot 23 jaar met complexe hulpvragen.

Je hebt kennis van verschillende problematieken en de bijbehorende behandeling en begeleiding. Je bent in staat jongeren te begeleiden en te ondersteunen bij hun eigen activiteiten en bij hun deelname in hun netwerken en in de samenleving. Daarbij werk je vanuit jouw kennis van de wettelijke en financiële kaders.

 

Contact met de opleiding

Heb je vragen over de toelatingseisen voor Social Work, instroming of de verschillende modules, kun je contact opnemen met de opleiding.

 

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Je krijgt hulp bij het studeren. Aan het begin van je deeltijdopleiding Social Work maak je kennis met je studiecoach. Je kunt bij hem of haar aankloppen als je vragen hebt. Heb je behoefte aan extra hulp? Dan ben je altijd welkom bij onze decaan, vertrouwenspersoon of psycholoog.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen geldt het Bindend Studie Advies. Heb je aan de puntennorm voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief bindend studieadvies (BSA).

Behaal je minder dan de puntennorm dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd.

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort bijzondere omstandigheden zich voordoen, dit meteen doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies en de puntennorm in hoofdstuk 7 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
Social Work - Deeltijd?