Social Work - Deeltijd

De opleiding Social Work deeltijd is afgestemd op de praktijk en de vraagstukken die jij als professional daarin tegenkomt. 
Uitdagingen als: participatie, regie bij cliënt, veranderende samenleving en medicalisering worden als uitgangspunt genomen voor je ontwikkeling naar de professional die theorie en onderzoek gebruikt om de kwaliteit van het werk in het sociale domein te verbeteren.  Het veranderende sociale domein vraagt om samenwerking met andere disciplines, stellingname, waarbij er een beroep wordt gedaan op jouw identiteit als professional. Voor het uitwisselen van kennis en ervaring is jouw actieve bijdrage belangrijk en leren doe je sámen met experts uit de praktijk, docenten en medestudenten, waarbij de praktijk leidend is.

Opbouw van Social Work - Deeltijd

Pilot Flexibilisering

De deeltijdopleiding van Social Work werkt met flexibele modules. Dit heeft als voordeel dat je kuntaansluiten op jouw ervaring en ontwikkelpunten. Je hebt veel meer inspraak op wát je wilt leren, maar ook hóe, waar en wanneer je dat wilt doen. Uiteraard kun je de opleiding ook als een regulier programma volgen. De opleiding zit zo in elkaar dat je zo veel mogelijk zelf de regie in handen hebt.


Het totale programma bestaat uit acht modules van elk 30 studiepunten. In de propedeuse volg je twee modules:

  • Oriëntatie: vraag achter de vraag
  • Kwaliteit van samenleven

Na de propedeuse volgt de hoofdfase. In 2019-2020 zijn de volgende Hoofdfase modules beschikbaar

  • De kunst van het begeleiden
  • Bevorderen van participatie
  • Ondernemen, organiseren en positioneren in het sociale domein
  • Professioneel handelen tussen zorg en autonomie en normatieve professionaliteit
  • Profileringsmodule
  • De sociaal werker: ondernemend en innovatief

Individuele vrijheid

De opleiding is opgebouwd rond ‘leeruitkomsten’: kennis, houding en vaardigheden die je moet beheersen om een bepaalde module af te kunnen ronden. Die leeruitkomsten worden getoetst. Hoe je je op die toets voorbereidt, bepaal je zelf. Je kunt lessen volgen, maar dat hoeft niet. Je kunt de opgegeven boeken, artikelen en digitale bronnen lezen, maar je mag ook andere informatie gebruiken. Jij kiest je eigen leerweg.

Je eigen tempo

Je kunt het programma daarnaast ook in je eigen tempo doorlopen. Het standaardprogramma is vier jaar, maar je kunt de opleiding ook in twee of drie jaar afronden. Dat is afhankelijk van je voortraject en je keuzes. Je kunt bijvoorbeeld vrijstellingen voor de propedeuse krijgen als je al een relevante propedeuse hebt. Elders verworven competenties kun je aantonen en hiermee sneller door de opleiding gaan. Bij je planning krijg je ondersteuning van een studiecoach.

Flexibele toetsing

Voorafgaand aan elke module krijg je informatie over de module en de toetsopdrachten. Zo ontdek je wat je wel en niet weet. Met je studiecoach maak je vervolgens afspraken over hoe je gebruik maakt van de leeractiviteiten (op school, in de praktijk of online) en de momenten waarop je de toetsen inlevert. Deze afspraken worden vastgelegd in een onderwijsovereenkomst. Op deze manier stel jij jouw eigen studieprogramma samen.

Lessen

1

dag per week

Werk

16

uur per week (minimaal)


Jaar 1

Bouwen aan de basis

In het eerste halfjaar, de oriënterende propedeuse, ontdek je wat de opleiding Social Work inhoudt. De praktijk vormt het startpunt voor het leren. Je gaat één dag in de week naar school, waar je samen met medestudenten en docenten deel uitmaakt van een learning community. Voor de vaardigheden worden trainingen gegeven. Daarbij krijg je goede begeleiding van jouw mentor. In jaar 1 krijg je 2 modules.

Module 1

Oriëntatie: vraag achter de vraag
Sociaal werkers onderzoeken vanuit verschillende invalshoeken het functioneren van een individu in zijn of haar directe leefomgeving. Sociaal werkers gaan uit van de mogelijkheden en de eigen kracht van het individu, en hebben oog voor de kwetsbaarheid en de manier waarop de persoon daarmee omgaat. Op deze manier ondersteunen ze mensen bij het formuleren van een hulpvraag.

Module 2

Groepen: kwaliteit van samenleven
Sociaal werkers hebben  oog voor de maatschappelijke factoren die deelname aan het maatschappelijke belemmeren. Ze leveren enerzijds een bijdrage aan het versterken van de inclusieve kwaliteit van de samenleving. Anderzijds versterken ze de mogelijkheden van (groepen) mensen om hun leven in de maatschappij zo vorm te geven, dat ze actief kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Jaar 2

Module 3

Bevorderen van participatie
Sociaal werkers brengen het complex van factoren in kaart, dat van invloed is op de kwetsbaarheid van mensen. Sociaal werkers zetten interventies in, die de problemen voorkomen, waar deze kwetsbaarheid op verschillende gebieden toe kan leiden, of voorkomen dat de problematiek erger wordt.

Module 4

De kunst van het begeleiden
Sociaal werkers geven begeleiding aan individuen en groepen. Ze doen dat in de vorm van bijvoorbeeld activering, ondersteuning of facilitering. Sociaal werkers weten wanneer welke vorm van begeleiding wenselijk is voor verschillende groepen (zorgvragers, burgers, mantelzorgers, vrijwilligers, stagiaires). Ze weten, als persoon en als professional, deze begeleiding vorm te geven.

Jaar 3

Module 5

Profielmodule 
De vijfde module kies je zélf waarover je wilt leren. De focus ligt op de belangrijkste nieuwe wetten in de zorg. Zo heb je de keuze tussen Jeugd (Jeugdwet), Langdurige zorg (Wet Langdurige Zorg) of Mens en samenleving (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). 

Module 6

Ondernemen, organiseren en positioneren in het sociale domein
Hoe werken organisaties en welke ontwikkelingen zijn er in politiek en maatschappij? Deze kennis gebruikt de sociaal werker om zich te profileren en te positioneren. Zo kan hij of zij bijdragen en invloed uitoefenen, zowel op de eigen werkomgeving als op het beleid van de organisatie.  
 

 

Jaar 4

Module 7

Professioneel handelen tussen zorg en autonomie
Sociaal werkers bepalen samen met cliënten/klanten een aanpak, waarbij ze uitgaan van de wensen en mogelijkheden van de gebruikers en van wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen. Ze verantwoorden morele afwegingen en nemen wettelijke en beroepskaders in acht.

Afstudeermodule 8

De sociaal werker: ondernemend en innovatief
Als sociaal werker pak je ondernemend en innovatief een praktijkprobleem aan. Je gaat zelfstandig op zoek naar informatie, maakt een plan van aanpak en implementeert en evalueert jouw plan.

Minors

Je studie samenstellen

Binnen het deeltijdonderwijs zijn 30 studiepunten gereserveerd voor Speelruimte. Deze gebruik je voor verdieping en verbreding. Je profielkeuze bepaalt voor een deel je keuze voor de minors

Werkvormen

School, praktijk en online leren in een persoonlijke samenhang

Het onderwijs bij de opleiding Social Work Deeltijd biedt de mogelijkheid om het onderwijs te laten aansluiten bij jouw ervaring en ontwikkelpunten en op jouw eigen manier van leren. Je hebt in dit flexibele onderwijs eigen regie op wát je wil leren, maar ook hóe, waar en wanneer je dat wil doen. Deze tekst komt twee keer voor. 
Arrangeer je eigen leeromgeving in een mix van praktijkleren, onderwijs op school en online activiteiten. Via zelfstudie, met experts (op school en praktijk) en samen met andere professionals (mede studenten).
De opleiding zit zo in elkaar dat je zo veel mogelijk zelf de regie in handen hebt. Flexibel onderwijs betekent bij ons nog steeds veel persoonlijk contact met mede-studenten, docenten en studiecoaches. Betrokken docenten en studenten zijn voor ons als opleiding een voorwaarde voor goed onderwijs.

Uitstroomprofielen Social Work

De bacheloropleiding Social Work heeft drie uitstroomprofielen:

Sociaal werk – welzijn en samenleving

Je ondersteunt, helpt, activeert, ontwikkelt en verbindt. Jij richt je op versterking van het sociaal functioneren en het vormgeven van de leefomgeving, liefst tegelijkertijd. Je hebt kennis van verschillende problematieken ende  bijbehorende aanpak. Je begeleidt cliënten of burgers in en met hun netwerk/wijk en ondersteunt bij hun sociale functioneren. Zowel bij hun eigen kwesties, problemen en vraagstukken als bij de participatie in hun netwerken en in de samenleving. Daarbij werk je vanuit jouw kennis van beleidsmatige kaders.

Sociaal werk - zorg

Je houdt je bezig met de vraag hoe mensen met een (langdurige) zorgvraag optimaal sociaal kunnen functioneren. Je hebt kennis over kwetsbare mensen met een (langdurige) zorgvraag (psychiatrie, gehandicaptenzorg, verslavingszorg e.d.) en de bijbehorende behandeling en begeleiding. Je betrekt het netwerk in je begeleiding. Participatie en eigen regie zijn uitgangspunten voor je. Daarbij werk je vanuit jouw kennis van de wettelijke en financiële kaders.

Sociaal werk - jeugd

Als professional richt je je op jeugdigen tot 23 jaar. Je draagt bij aan het bevorderen en benutten van de ontwikkelingskansen van jeugdigen met complexe hulpvragen. Je hebt kennis van verschillende problematieken en de bijbehorende behandeling en begeleiding. Je bent in staat jongeren in en met hun netwerk te begeleiden en te ondersteunen bij hun sociale functioneren. Dat wil zeggen: bij hun eigen activiteiten en bij hun deelname in hun netwerken en in de samenleving. Daarbij werk je vanuit jouw kennis van de wettelijke en financiële kaders.

Contact met de opleiding

Je vragen over toelatingseisen, instromen en studeren bij Social Work kun je stellen via een mailbericht aan swe@hhs.nl.

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Je krijgt hulp bij het studeren. Aan het begin van je deeltijdopleiding Social Work maak je kennis met je studiecoach. Je kunt bij hem of haar aankloppen als je vragen hebt. Heb je behoefte aan extra hulp? Dan ben je altijd welkom bij onze decaan, vertrouwenspersoon of psycholoog.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (EC; European Credits) behalen.. De opleiding kan bovendien bepalen dat je een bepaald vak moet hebben behaald, als onderdeel van de puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief  studieadvies en mag je je opleiding vervolgen.

Behaal je minder dan 50 studiepunten of haal je wel 50 punten maar voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort persoonlijke omstandigheden zich voordoen, dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
Social Work - Deeltijd?

Meld je aan