Bouwen aan verandering

Maak kennis met ons praktijkgericht onderzoek

Hoe ziet het ziekenhuis van de toekomst eruit? Hoe zorgen we voor een duurzame energievoorziening? Hoe beschermen we organisaties tegen cyberdreiging? Voor veel actuele vraagstukken in onze samenleving zijn kennis en innovatie nodig. De Haagse Hogeschool wil hier een bijdrage aan leveren door middel van praktijkgericht onderzoek. Naast het geven van onderwijs is dit onze tweede kerntaak. Onderzoek maakt het onderwijs, de samenleving en de beroepspraktijk sterker en innovatiever. Door intensieve samenwerking met onze partners, bevorderen we kennisontwikkeling en kennisdeling. In 2017 zijn de onderzoeksambities van De Haagse vastgelegd in Onderzoek Versterkt.

Onderzoek in zeven kenniscentra

Al jaren bouwen we aan een sterke positie van ons onderzoek. We hebben ons onderzoek ondergebracht in zeven kenniscentra. Elk kenniscentrum richt zich op een specifiek thema en maakt samen met de relevante opleidingen het onderzoeksprogramma. Lectoren, docent-onderzoekers en studenten doen onderzoek in cocreatie met partners uit de beroepspraktijk, de overheid en andere groepen in de samenleving. De thema’s van de centra sluiten aan bij relevante (maatschappelijke) vraagstukken in de stad en de regio, die vaak ook nationaal en internationaal spelen. Door te kiezen voor deze vraagstukken en voor intensieve samenwerking met partners, realiseren de kenniscentra ook daadwerkelijk impact als het gaat om innovatie, kennisontwikkeling en -deling. Onze aanpak sluit aan bij de toekomstvisie van het ministerie van OCW, Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA, zoals verwoord in ‘Verkenning praktijkgericht onderzoek op hogescholen’.  

Dit zijn onze zeven kenniscentra:

Cyber Security: een veilige digitale wereld creëren

Onze afhankelijkheid van digitale systemen en netwerken neemt steeds verder toe. Het creëren van een veilige digitale wereld is daarom belangrijker dan ooit. Midden- en kleinbedrijven en publieke diensten als waterschappen, scholen en ziekenhuizen zijn vaak onvoldoende toegerust op cyberdreigingen of hebben de capaciteit niet om zich te weren tegen cyberaanvallen. Het Centre of Expertise Cyber Security onderzoekt hoe deze organisaties hun cybersecurity kunnen vergroten.

Digital Operations & Finance: koppelen van datastromen

De rol van technologie in het bedrijfsleven en de samenleving blijft groeien. Nog nooit hadden we zo veel data en rekenkracht tot onze beschikking. Het koppelen van fysieke en financiële datastromen in bedrijfsprocessen is essentieel voor de transitie naar een ‘volhoudbare economie’; een ecologische en sociaal duurzame economie. Het kenniscentrum Digital Operations & Finance onderzoekt de mogelijkheden en begrenzingen daarvan op digitaal, economisch en financieel gebied.

Global and Inclusive Learning: gelijke kansen voor student en professional

Gelijke kansen voor studenten en professionals creëren en rechtvaardigen. Bij het kenniscentrum Global and Inclusive Learning onderzoeken we de processen om dat te realiseren. Net als de processen voor het actief bevorderen van inclusief onderwijs en een inclusieve samenleving. We ondersteunen ieder lerend persoon in hun talentontwikkeling, zodat ze zich ontpoppen tot verantwoordelijke professionals en kritische consumenten. 

Global Governance: moderne bestuursuitdagingen vragen om innovatieve oplossingen

In de wereld nemen complexiteit, globalisering en grensoverschrijdende problemen toe. Bestuursstructuren transformeren op alle niveaus, andere acteurs betreden het podium en traditionele routines veranderen. Het kenniscentrum Global Governance kijkt naar het samenspel van nieuwe en gevestigde actoren op alle bestuursniveaus; van lokaal tot internationaal. We kijken naar andere oplossingen voor deze eigentijdse uitdagingen, zoals participatie en samenwerking.

Governance of Urban Transitions: nieuwe vormen van stadsbesturing

De wereld verstedelijkt snel. Tegelijkertijd verandert het bestuur van de stad ook. Hoe gaan we om met diversiteit en ongelijkheid, zorgen we voor sociale mobiliteit, veiligheid en voldoende huisvesting? Het kenniscentrum Governance of Urban Transitions voert samen met stedelijke partijen praktijkgericht onderzoek uit naar nieuwe vormen van governance die passen bij de transities waar de stad voor staat.

Health Innovation: sociale en technologische innovaties voor vitale burgers

Er komt steeds meer aandacht voor zorg dichtbij huis, eigen verantwoordelijkheid, kleinschaligere zorg en flexibele netwerken. Technologie is in deze transitie naar een duurzamere positieve gezondheid niet meer weg te denken en schept zelfs nieuwe mogelijkheden. Het kenniscentrum
Health Innovation zet zich in om met sociale en technologische innovaties de gezondheid van burgers te bevorderen en randvoorwaarden te scheppen voor een gezonde levensloop.

Mission Zero: economie volledig laten draaien op duurzame energie

Kenniscentrum Mission Zero heeft een duidelijke missie: een economie realiseren die draait op duurzame energie en herbruikbare grondstoffen en materialen. Ofwel: weg met het gebruiken van nieuwe grondstoffen en niet-duurzame energie. Multidisciplinair onderzoek is bij het zoeken naar oplossingen noodzakelijk. Kortom, een integrale aanpak op technologisch, economisch, maatschappelijk en bestuurlijk gebied.

Bouwen aan verandering

Als we ergens zorgvuldig mee omgaan bij De Haagse Hogeschool dan is het wel met persoonlijke ontwikkeling. Allereerst van onze studenten natuurlijk, maar ook van onszelf en partijen waar we mee samenwerken. Wereldburger word je namelijk nooit alleen. Daarom besteden we veel aandacht aan persoonlijke kwaliteit, coaching en begeleiding.

Study & Career Centre

Welke vraag een studiekiezer of student ook heeft, ze krijgen een antwoord van ons Study & Career Centre (SCC). Studiekiezers kunnen zich oriënteren op open dagen, beurzen en voorlichtingsmarkten. Ze kunnen ervaren hoe een studie 'voelt' door mee te lopen of proef te studeren. En uiteraard staat het SCC klaar om hen te helpen bij hun keuze met adviesgesprekken of studiekeuzeworkshops. Ook voor zittende studenten met vragen is het SCC het aanspreekpunt. Met informatiemateriaal, testen, assessments en adviezen helpt het SCC studenten verder in hun studie- of loopbaankeuzes.

Taalmaatjes

Een mooi voorbeeld daarvan zijn onze Taalmaatjes. Dat zijn studenten die met hun moedertaal andere studenten helpen die taal te beheersen. Bijvoorbeeld omdat ze die taal nodig hebben voor hun studie of carrière. Zo'n buddy helpt zijn pupil met spreekvaardigheid, opdrachten, presentaties en tentamens en krijgt daar in veel gevallen zelf studiepunten voor.

Studenten met een functiebeperking

Binnen De Haagse Hogeschool is een werkgroep actief van en voor studenten met een functiebeperking. Het doel is om studeren gemakkelijk te maken en te attenderen op alle voorzieningen die De Haagse Hogeschool biedt. De werkgroep adviseert over verbeteringen en organiseert lezingen, debatten en workshops om studeren met een functiebeperking onder de aandacht te brengen.

Netwerkhogeschool 

De Haagse is een netwerkhogeschool. We willen kennis laten circuleren in alle ketens waar wij deel van uitmaken, in Nederland en wereldwijd. Daarom werken we graag en intensief samen. Dat doen we binnen onze hogeschool en in de Haagse regio, maar bijvoorbeeld ook met een scala aan exchange partners in het buitenland.

The Lighthouse

The Lighthouse is ons platform voor ontmoeting, inspiratie en innovatie. Hier leggen we verbinding met elkaar en onze omgeving. We bieden een podium voor lezingen, inspirerende verhalen, discussie en debat, workshops, tentoonstellingen, films en performances. Zo inspireren wij elkaar om op een verrassende manier na te denken over thema's die relevant zijn voor onze hogeschool en onze samenleving.

Internationale samenwerking

Het internationale karakter van De Haagse Hogeschool wordt met de dag sterker. Bij onze hogeschool staan ruim 26.000 studenten uit meer dan 140 verschillende landen ingeschreven en we werken samen met maar liefst 333 andere onderwijsinstellingen over de hele wereld. We zagen het aandeel buitenlandse studenten toenemen en de instroom bij Engelstalige opleidingen groeien. Daarnaast participeren we in diverse platforms buiten Nederland. Zo hebben we strategische partnerships met kennisinstellingen voor hoger onderwijs in landen als Duitsland, Brazilië en China.